Załączniki do wniosku o 500+. Jakie dokumenty do 500+ w 2021 są potrzebne?

Wnioski o 500+ w 2021 roku muszą ponownie złożyć wszyscy. Można to zrobić w prosty i szybki sposób przez internet, na przykład za pomocą stron lub aplikacji większości banków oraz na przykład poprzez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych) lub Emp@tię. Wypełnienie i złożenie wniosku zajmuje dosłownie minutę. Dla wielu rodziców problematyczny jednak okazuje się krok dotyczący załączników. Sprawdź, jakie dokumenty do 500+ trzeba złożyć. Jakie załączniki do wniosku o 500+ są niezbędne w 2021 roku?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Większość rodziców nie musi składać załączników do wniosku o 500+. Wymagają ich tylko określone sytuacje.
 • Załączniki do wniosku o 500+ powinni dodać rodzice, którzy są rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu.
 • Dodatkowe dokumenty do 500+ załączają opiekunowie prawni, faktyczni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.
 • Pliki z załącznikami do wniosku o 500+ muszą być odpowiednio przygotowane, a rozmiar każdego z nich nie może przekraczać 3,5 MB.

Jakie dokumenty do 500+ w 2021 są potrzebne i kto powinien załączyć?

Zgodnie z nowymi warunkami programu decyzja o przyznaniu 500+ na dziecko ma być wydawana automatycznie i bez żadnych dodatkowych wymagań wobec rodziców. Dlaczego więc podczas składania wniosku można załączyć dodatkowe dokumenty do 500 plus? Jakie załączniki powinien dodać rodzic wnioskujący o wypłatę świadczenia?

Zobacz: Jak sprawdzić status wniosku o 500 plus w 2021 roku? 

To, jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 500+ wynika bezpośrednio z zasad przyznawania świadczenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) 500 zł na dziecko, które nie ukończyło 18 lat i nie jest w związku małżeńskim może otrzymać:

 • rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i na którego jest utrzymaniu;
 • opiekun prawny dziecka
 • opiekun faktyczny dziecka, który wystąpił do do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka, jeżeli dziecko wspólnie z nim mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu;
 • dyrektor domu pomocy społecznej.
załączniki do wniosku o 500+

500+: dokumenty do wniosku są wymagane tylko w określonych sytuacjach

Dołączenie załączników do wniosku o 500+ nie jest obowiązkowe dla wszystkich rodziców. Tylko w określonych okolicznościach konieczne będą dodatkowe dokumenty do wniosku o 500+. Dotyczy to rodziców, którzy są po rozwodzie lub w separacji i sprawują opiekę naprzemienną. Również opiekunowie prawni i faktyczni muszą dodać odpowiednie załączniki do 500+, a także dyrektorzy domów pomocy społecznej.

W żadnym razie wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości. W związku z powyższym, standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).Strona rządowa, gov.pl

Jakie załączniki do 500+ 2021 trzeba złożyć w wymienionych sytuacjach?Dokumenty potrzebne do 500+ wymagane są w następujących okolicznościach:

 • gdy dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu rodziców (do wniosku należy załączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi);
 • w przypadku opiekunów prawnych
 • w przypadku opiekunów faktycznych
 • w przypadku dyrektora domu pomocy społecznej

Zobacz: 12 tys. na drugie dziecko: kto otrzyma nowe świadczenie?

Dodatkowe dokumenty do wniosku o 500+ na dziecko muszą także załączyć cudzoziemcy. Są to m.in.:

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • na podstawie wizy krajowej wydawanej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

O wypłatę 500 zł na dziecko nie mogą się natomiast starać cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium Polski na krócej niż 6 miesięcy. Świadczenie nie zostanie również przyznane cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej, a także tym, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Sprawdź: 1000 plus. Od kiedy i dla kogo? Rząd wprowadza zmiany

Kiedy nie przysługuje 500+?

Choć decyzja o przyznaniu świadczenia ma być wydawana automatycznie, a nieodebranie jej z urzędu nie skutkuje brakiem wypłaty 500 Plus, istnieją pewne ograniczenia w przyznawaniu środków.

500+ na dziecko nie dostaną rodzice, jeżeli:

 1. ich dziecko zawarło związek małżeński (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe, pełne utrzymanie, tj. schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie
 3. dziecko znajduje się w pieczy zastępczej (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy). W tym wypadku 500 zł otrzymuje opiekun faktyczny dziecka.
 4. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy);
 5. członkowi rodziny przebywającemu i pracującemu poza granicami Polski przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Załączniki do 500+ muszą mieć odpowiedni rozmiar

Przygotowując dokumenty do 500 Plus musimy pamiętać o tym, by nie były one zbyt ciężkie. Załączniki do wniosku o 500 zł na dziecko nie mogą w sumie przekroczyć maksymalnej wielkości 3,5 MB. Najłatwiejszym sposobem, by tego uniknąć jest wykonanie skanów w rozdzielczości 72 dpi. Skany będą “lżejsze”, gdy wykonamy je w odcieniach szarości, a nie w kolorze.
Gdy załączniki zostały zapisane w pliku JPG lub PNG, możemy je zmniejszyć korzystając na przykład z narzędzi online, tj. tinypng.com.

500+ dokumenty do wniosku: gdzie przesłać niezbędne załączniki?

Od pierwszego lutego 2021 wnioski można składać online za pośrednictwem serwisu Emp@tia lub jednego z banków:

 • Alior Bank SA,
 • Bank Millennium SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • BNP Paribas Bank Polska SA (także dla klientów byłego Raiffeisen w systemie moj.bnpparibas.pl),
 • Credit Agricole Bank Polska SA,
 • Euro Bank SA,
 • Getin Noble Bank SA,
 • ING BankŚląski SA,
 • mBank SA,
 • Nest Bank SA,
 • PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),
 • Santander Bank Polska SA,
 • SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Rodzice pytają, jakie dokumenty do 500+ 2021:

Jakie dokumenty do 500 plus są potrzebne?

Dodatkowe dokumenty do wniosku o 500+ wymagane są wyłącznie od rodziców po rozwodzie lub w separacji (np. orzeczenie sądu). Załączniki do 500+ muszą dodać też opiekunowie prawni i faktyczni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.

Wniosek o 500 plus – co potrzeba?

Procedura składania wniosku o 500 została uproszczona. Wystarczy go złożyć, nie potrzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Załączniki do 500+ składają wyłącznie rodzice sprawujący opiekę naprzemienną (orzeczenie sądu), opiekunowie prawni i faktyczni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.

Co dołączyć do wniosku 500+?

Jeśli rodzice są po rozwodzie lub w separacji i sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckie, przy składaniu wniosku dodają załączniki do 500+ np. w postaci orzeczenia sądu.

Wniosek 500+: jakie załączniki do 500+?

Załączniki do 500+ muszą dodać wyłącznie rodzice po rozwodzie lub w separacji, sprawujący opiekę naprzemienną (dokument w postaci decyzji sądu). Dodatkowe dokumenty do 500+ dołączają także opiekunowie prawni i faktyczni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej.

Sprawdź też: Dziecko na kwarantannie 2021 – co z rodzicami? Jak wygląda opieka?

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo