Becikowe 2021 [wniosek, dokumenty, warunki, ile wynosi, kiedy złożyć wniosek]

Becikowe 2021 – sprawdź kto może zawnioskować o przyznanie becikowego w 2021 roku, jakie warunki należy spełnić, a także jakie dokumenty trzeba skompletować. Dowiedz się również ile wynosi kwota becikowego i jakie jest kryterium dochodowe.

Becikowe 2021 – ile wynosi?

Wysokość becikowego warunkowana jest Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i nie zmienia się od wielu lat. Becikowe przysługuje nowonarodzonym dzieciom, wypłacane jest jednorazowo i wynosi 1000 zł. Świadczenie to przyznawane jest dla każdego noworodka osobno, dlatego rodzice trojaczków otrzymają 3000 zł, a na przykład rodzice sześcioraczków mogą liczyć na becikowe w wysokości 6000 zł. Warto dodać, że pieniądze pochodzące z becikowego nie są obarczone żadnym podatkiem. 

Komu przysługuje becikowe 2021 – warunki

Jeszcze do niedawna becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom, natomiast na mocy Ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych pojawiły się dodatkowe uwarunkowania. Aby otrzymać becikowe w 2021 roku, należy spełnić poniższe warunki:

 • miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto
 • matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od dziesiątego tygodnia ciąży i może udokumentować to zaświadczeniem lekarskim 

Becikowe 2021 – jakie dokumenty do becikowego są potrzebne?

Wnioskując o becikowe, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (również jeśli jest to wniosek o przyznanie becikowego złożony przez rodziców bez ślubu), natomiast w przypadku, w którym ojciec dziecka pozostaje nieznany, potrzebny będzie odpis zupełny aktu urodzenia
 • kserokopia dowodu osobistego rodzica, który wnioskuje o przyznanie świadczenia
 • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przynajmniej od dziesiątego tygodnia ciąży, aż do dnia porodu, wydane przez lekarza prowadzącego ciążę lub położną
 • oświadczenie, że becikowe na dane dziecko nie zostało dotychczas pobrane
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów, które rodzina osiągnęła w ubiegłym roku

Dodatkowe dokumenty do becikowego (jeśli dotyczą):

 • oświadczenia członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • oświadczenie lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego, która powinna być wyrażona w hektarach przeliczeniowych 
 • zaświadczenie wystawiane przez komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, dotyczące wysokości wyegzekwowanych świadczeń o charakterze alimentacyjnym 
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 

Kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć we właściwym urzędzie po urodzeniu dziecka, pod warunkiem, że ma ono już przydzielony numer PESEL. Wniosek o becikowe można złożyć najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Od tej zasady są jednak wyjątki. W przypadku opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych dziecka, a także rodziców adopcyjnych istnieje możliwość złożenia wniosku o becikowe w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym objęto opiekę nad dzieckiem lub zostało ono przysposobione. Musi to jednak nastąpić zanim ukończy ono osiemnasty rok życia. 

Wniosek o becikowe – jak złożyć?

Aby złożyć wniosek o becikowe należy wykonać kilka prostych kroków:

1. Wypełnienie wniosku i skompletowanie wszystkich dodatkowych dokumentów.

2. Złożenie wniosku, przy czym możliwe jest to na trzy różne sposoby:

 • stawiając się osobiście w odpowiednim urzędzie, który w danej gminie zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych (może to być na przykład miejscowy ośrodek pomocy społecznej lub wydział spraw społecznych w urzędzie miasta)
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
 • online, korzystając z portalu o nazwie Emp@tia

3. Oczekiwanie na decyzję – czas oczekiwania wynosi maksymalnie 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku i przedstawienia wszystkich niezbędnych dokumentów.

4. Wypłata becikowego.

Dla kogo dostępna jest pomoc finansowa w postaci becikowego? Wniosek o przyznanie becikowego mogą złożyć takie osoby jak:

 • matka lub ojciec dziecka 
 • opiekun prawny dziecka
 • opiekun faktyczny dziecka

Warto wspomnieć o tym, że złożenie wniosku nie jest związane z żadnymi opłatami, tak samo jak jego rozpatrzenie przez organ decyzyjny.

Do kiedy becikowe zostanie wypłacone?

Termin wypłaty becikowego w dużej mierze zależy od tego kiedy złożono kompletny wniosek i przedstawiono wszystkie niezbędne dokumenty. Becikowe zostanie wypłacone:

 • przed końcem bieżącego miesiąca – jeśli udało ci się złożyć wniosek przed dziesiątym dniem tego miesiąca
 • przed końcem przyszłego miesiąca – jeśli złożono wniosek po dziesiątym dniu bieżącego miesiąca 

Sposób wypłaty becikowego zależy natomiast od urzędu. Pieniądze można otrzymać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie świadczenia za pośrednictwem:

 • przelewu bankowego na konto (jeśli wnioskodawca wskazał numer rachunku bankowego w przedstawionym wniosku)
 • przekazu pocztowego
 • kasy urzędu 

Najlepszym źródłem wiedzy o sposobie wypłaty becikowego jest instytucja, w której złożono wniosek i warto tam o to zapytać. Najczęściej wybieranym sposobem, a przy tym najszybszym i najprostszym, jest przelew bankowy na konto.

Becikowe a kosiniakowe

Zarówno becikowe, jak i kosiniakowe wypłacane jest w takiej samej kwocie, wynoszącej 1000 zł na dziecko. Główna różnica polega na tym, że becikowe wypłacane jest jednorazowo, natomiast kosiniakowe przyznawane jest na okres 12 miesięcy. W przeciwieństwie do becikowego, kosiniakowe przysługuje jedynie osobom, które urodziły dziecko, ale nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Są to zatem:

 • osoby bezrobotne
 • studenci 
 • rolnicy
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego

Becikowe a alimenty

Jeśli osoba wnioskująca o becikowe ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka, musi przedstawić dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • odpis orzeczenia sądu, który zasądził alimenty lub 
 • odpis protokołu posiedzenia, które zawiera treść ugody sądowej lub
 • odpis ugody zawartej w obecności mediatora, zatwierdzonej przez sąd 

Becikowe a działalność gospodarcza

O becikowe mogą starać się także osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że spełniają kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto.

Rodzice pytają o becikowe 2021:

Jakie dokumenty do becikowego?

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • kserokopia dowodu osobistego rodzica
 • zaświadczenie lekarskie
 • oświadczenie, że becikowe na dane dziecko nie zostało dotychczas pobrane
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • dokumenty z urzędu skarbowego

Dodatkowo, jeśli dotyczy:

 • oświadczenia członków rodziny o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • oświadczenie lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie wystawiane przez komornika dotyczące wysokości wyegzekwowanych świadczeń o charakterze alimentacyjnym
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Jeśli chcesz obliczyć dochód do becikowego, zsumuj wszystkie dochody netto członków rodziny, które uzyskaliście w danym roku.

Do dochodu wlicza się:

 • zarobki z umów o pracę i umów o zlecenie/o dzieło
 • dochody z działalności gospodarczej
 • dochody z działalności rolniczej
 • stypendia
 • dochody z wynajmu.

Kwotę, którą otrzymałaś/łeś podziel przez ilość członków rodziny — łącznie z dziećmi oraz na ilość miesięcy w roku.

Np. roczny dochód netto wszystkich członków rodziny wynosi 96000 zł, członkowie rodziny to mama, tata i dwójka dzieci, czyli 4 osoby.
Dochód na osobę w tej rodzinie wynosi: 96000/4/12=2000 zł dochodu na osobę miesięcznie. W tym przypadku becikowe nie przysługuje opisanej rodzinie, ponieważ dochód miesięczny na osobę wynosi powyżej 1922 zł.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo