Regulamin konkursu #wyzwanie5porcji

1. Wydarzenie pt. „Konkurs – #wyzwanie5porcji” (zwany dalej „Konkursem”), organizowane jest w dniach od 11.07.2019 r. do 29.07.2019 r. roku przez SearchNet, właściciela portalu Rodzice.pl (zwany dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu („Regulamin”). Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Rodzice.pl.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ewentualne wątpliwości należy zgłaszać do komisji Konkursu (dalej zwaną „Komisją”).
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia autorów najbardziej najbardziej atrakcyjnych zdjęć konkursowych („Laureaci”), Organizator powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi redaktor prowadząca serwis Rodzice.pl oraz przedstawiciele KUPS (organizatora programu ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku” finansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw”), oraz agencji PR Hub działającej na zlecenie KUPS . Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, potrzebnej do zaciągania zobowiązań i udzielania zgód przewidzianych w Regulaminie.
6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na przesłaniu zdjęcia konkursowego w odpowiedzi (komentarz) na post zamieszczony w serwisie do dnia 29.07.2019 roku.
7. Przesłanie zdjęcia zgodnie z punktem 6 powyżej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu („Uczestnik”) oraz potwierdzeniem spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów dla celów przewidzianych w Regulaminie.
8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie.
9. Konkurs polega na wyłonieniu przez Komisję najlepszego, najbardziej oryginalnego w jej ocenie zdjęcia.
10. Poprzez przesłanie zdjęcia do Organizatora, Uczestnik oświadcza, że nie narusza ona praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich (osobistych lub majątkowych) jak i dóbr osobistych, i w tym zakresie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów i szkód, które mogłyby powstać w wyniku roszczeń powyższych osób.
11. Wzięcie udziału w Konkursie stanowi i wiąże się z udzieleniem przez każdego Uczestnika zgody na publikację jego imienia/nicku na portalu Rodzice.pl i/lub Facebooku, celem poinformowania pozostałych uczestników o wynikach Konkursu.
12. Uczestnik udostępni Organizatorowi następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres korespondencyjny.
13. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych będzie Organizator. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu zorganizowania, przeprowadzenia i kierowania Konkursem. Dodatkowo, w zakresie danych osobowych Laureata, Organizator będzie je przetwarzał na cele związane z promocją Konkursu na zasadach wskazanych w punkcie 15 poniżej.
14. Uczestnicy mają prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych, jak i zgłaszania sprzeciwu poprzez wysłanie takiego pisemnego zawiadomienia na adres siedziby Organizatora. W terminie miesiąca od zakończenia Konkursu jak również wszystkich działań promocyjnych z nim związanych, dane osobowe zgromadzone w odpowiednich bazach zostaną z nich usunięte.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz eksploatacji jego wyników dla celów komercyjnych i promocyjnych Konkursu, w tym w celu przekazania Nagrody, w związku z czym dane te przekazane zostaną Sponsorowi celem wysyłki Nagrody.
16. 16 laureatów otrzyma nagrody („Nagroda”), które ufundowane zostały w ramach programu ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku”, sfinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Nagroda zostanie wysłana do Laureatów na wskazany adres do doręczeń.
17. Nagrodami w konkursie jest nagroda główna, w której skald wchodzi bon do sklepu Home&You o wartości 500 zł, oraz nagrody dodatkowe: 15 zestawów, w każdym: eko worek na warzywa i owoce, a także modne butelki na soki.
18. Informację o wygranym Konkursie Laureat otrzyma w formie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.
19. Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagród, jej wymiany na jej równowartość pieniężną, przekazania prawa do niej osobom trzecim lub żądania zamiany przyznanej Nagrody na inną.
20. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi Konkursu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z punktem 18 powyżej.
21. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą przez Laureata, przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Sponsora bez możliwości jej odbioru.
22. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestników Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania, adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego.
23. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres mailowy: [email protected], wraz ze szczegółowym uzasadnieniem nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń w związku z Konkursem.
24. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wniesienia.
25. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków wskazanych w Regulaminie, jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu podania nieprawidłowych danych Uczestnika.
27. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, w całości lub w części, w drodze ich ogłoszenia w siedzibie Organizatora.
28. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Konkurs sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general