Kiedy pracodawca może zwolnić na wychowawczym?

Przepraszam… wiem, że jużbyło, ale potrzebuję bardzo pilnie najnowszej wiedzy… bo trochę jestem do tyłu z przepisami…

Kiedy pracodawca może zwolnić kobiete na wychowawczym… czy tylko w przypadku likwidacji zakładu pracy, czy jeszcze w jakimś wypadku? jakie należą się wtedy odprawy?

a może ktoś zna link do przepisów, to sobie poczytam?

Pozdrawiam i dziękuję!

Ola+Staś+Tadzio+Basia

1 odpowiedzi na pytanie: Kiedy pracodawca może zwolnić na wychowawczym?

daga25 Dodane ponad rok temu,

Re: Kiedy pracodawca może zwolnić na wychowawczym?

Znalazłam takie cuda na kiju:

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081)
obowiązuje od dnia 1 stycznia 1975 r.

Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.
§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Art. 1861. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Art. 1862. § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka; nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 3.

Art. 1863. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Art. 1864. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Art. 1865. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 1867. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

I jeszcze takie coś:
1.

Gdybyś chciała jeszcze więcej poczytać o wychowawczym, to już wiesz, gdzie szukać.
Pozdrowienia

Daga, Zuza 17m i Kubuś “Aba” 29tc

Znasz odpowiedź na pytanie: Kiedy pracodawca może zwolnić na wychowawczym??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Noworodek, niemowlę
Jestem nieambitna kura domową :(
No i znowu Wam zawracam głowę... ale tak się zdenerwowałam i w sumie to zrobiło mi się przykro. Przed chwila dzwoniła do mnie koleżanka z propozycją wyjścia na zakupy (teraz,
Czytaj dalej
Oczekując na dziecko
Chwale sie! zdjecia!
no i chwale sie moim Sloneczkiem:) Tuz po porodzie: [img]http://foto.onet.pl/upload/45/76/_349667_n.jpg[/img] Dzien drugi1 [img]http://foto.onet.pl/upload/20/26/_349668_n.jpg[/img] Dzien drugi2 [img]http://foto.onet.pl/upload/36/88/_349671_n.jpg[/img] Lubie moje paluszki [img]http://foto.onet.pl/upload/16/22/_349692_n.jpg[/img] Myslacy Superman [img]http://foto.onet.pl/upload/49/79/_349676_n.jpg[/img] Pierwsza kapiel: [img]http://foto.onet.pl/upload/43/45/_349680_n.jpg[/img] Mamusiowe Sloneczko: [img]http://foto.onet.pl/upload/41/58/_349693_n.jpg[/img] Oj ciezko bylo mi wybrac zdjecia, bo moj maz codzienni robi ich chyba z 20! Pozdrawiam
Czytaj dalej