REGULAMIN FORUM

Postów wyświetlanych: 1 (wszystkich: 1)
 • Autor
  Wpisy
 • #98560

  smoki

  ZASADY OGÓLNE
  G+J udostępnia serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Wydawcą serwisu tematycznego jest G+J Gruner & Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarska 15 (zwany dalej G+J). Poniższy Regulamin i polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu internetowego . Celem serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych w ramach , korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją lub innymi redakcjami G+J, wyrażania swoich opinii, tworzenie grup, umieszczania w serwisie samodzielnie utworów (np. treści, zdjęć, video), odbierania i wysyłania wiadomości, prowadzenia bloga etc.

  PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH
  G+J opracowało niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. G+J dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych G+J nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań użytkowników w celu doskonalenia serwisu. Chcemy aby był on coraz ciekawszy i celniej trafiał do upodobań użytkowników. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach wykorzystujemy jedynie w celu realizacji promocji i konkursów.

  COOKIES, IP
  Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. G+J przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: – utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; – lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników; – tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; – prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika; – tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu Rodzice.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

  ZABRONIONE TREŚCI
  W serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne. Zabrania się Uczestnikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości (utworów) takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum) zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść G+J zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Uczestników treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy G+J. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte przezG+J. Uczestnicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Uczestnika G+J ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, utworów samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez Uczestników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika, w przypadku złamania zasad regulaminu. W takim przypadku jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich G+J może przekazać posiadane informacje na temat Uczestnika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających. Wszystkie treści tworzone przez użytkowników, sprzeczne w powyższym, po zgłoszeniu do moderatora serwisu poprzez e-mail na moderator(at)Rodzice.pl lub z użyciem właściwego formularza, będą usuwane. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć utwór wstawiony poprzez Użytkownika. G+J nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników ani nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie utworów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Ponadto G+J nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez Uczestników lub też używania serwisu przez Uczestników, jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu , bądź też jego czasowej niedostępności, jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie, jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu, naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. G+J zastrzega sobie prawo do: zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie, czasowego zawieszania działania serwisu, trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści, niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Uczestnika, w przypadku złamania zasad regulaminu. W takim przypadku jeśli Uczestnik naruszył prawa osób trzecich Organizator może przekazać posiadane informacje na temat Uczestnika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań wyjaśniających. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

  LINKI DO INNYCH STRON WWW
  Na stronach serwisu mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. G+J nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

  PRAWA AUTORSKIE
  Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w serwisie nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie. Dane i informacje zawarte w serwisie są publikowane min. do celów informacyjnych. G+J Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie , jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez użytkowników serwisu. Użytkownik serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do G+J materiałów/utworów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na stronach ). Ponadto Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane. Użytkownik upoważnia G+J do dokonywania zmian w w/w Utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych. Użytkownik upoważnia niniejszym G+J do nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach i innych stronach lub magazynach G+J oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez G+J wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia G+J do wykorzystywania w/w Utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na w/w Zdjęciach/Video i upoważnia niniejszym G+J do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści – udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu – wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. G+J gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści w dowolny sposób. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność.

  KONTO
  Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto na forum w serwisie . Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo). Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. G+J ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

  FORUM W RODZICE.PL
  Celem forum w rodzice.pl jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a redakcją rodzice.pl lub innymi redakcjami G+J Polska.
  1.Całość działalności forum odbywa się za pośrednictwem serwisu
  2.Forum jest dostępne dla użytkowników serwisu:
  – w zakresie możliwości przeglądania zawartości forum dla wszystkich użytkowników serwisu, za wyjątkiem niektórych treści obwarowanych innymi obostrzeniami przez samych użytkowników (dla zarejestrowanych, dla znajomych, prywatne) poprzez narzędzia udostępnione użytkownikom przez G+J Polska.
  – w zakresie dodawania i ograniczonej edycji treści dla użytkowników zarejestrowanych, za wyjątkiem niektórych elementów serwisu zwolnionych z tego obowiązku
  3.Wraz z zarejestrowaniem się w rodzice.pl Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z forum.
  4.W konkursach ogłaszanych na stronach serwisu mogą brać udział tylko osoby:
  1.pełnoletnie
  2.osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

  Jak zostać uczestnikiem forum rodzice.pl
  Aby zarejestrować się w forum należy:
  1.Wypełnić na stronach serwisu w sposób kompletny i zgodny z prawdą pierwszą część formularza rejestracyjnego oraz potwierdzić rejestrację po otrzymaniu maila od rodzice.pl
  oraz według uznania Użytkownika –
  2.Wypełnić dalsze pola umieszczone w drugiej części formularza rejestracyjnego jako nieobligatoryjne.
  Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
  – akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  – wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez G+J zawartych w formularzu danych
  – potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.
  3.Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym rodzice.pl przez G+J, firmy powiązane z nią kapitałowo oraz współpracujące. Administratorem w/w danych osobowych będzie G+J Gruner & Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wglądu i aktualizowania swoich danych, a także o prawie do usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania w mailu potwierdzającym rejestrację.
  W szczególności Użytkownik będzie otrzymywał:
  – informacje dotyczące rodzice.pl
  – informacje o ofercie i produktach G+J oraz w/w firm
  4.Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Społeczności.
  5.Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w forum rodzice.pl jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez G+J. W tym celu zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres admin(at)rodzice.pl wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcie swoich danych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez G+J z aktywnego adresu, który jest w systemie serwisu przypisany do danego Użytkownika. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z serwisu treści wygenerowanych przez niego.
  6.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204).
  Forum
  Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania forumowej netykiety:
  1. Nie spamuj – obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów
  2. Nie zamieszczaj materiałów ?dla dorosłych? – obejmuje to między innymi: materiały bądź linki pornograficzne lub graficzne obrazy przedstawiające śmierć lub przemoc. Należy pamiętać, że odwiedzają nas goście w różnym wieku – uszanuj ten fakt pisząc swoje posty.
  3. Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. Użyj wyszukiwarki forumowej.
  4. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora.
  5. Unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów. Moderatorzy będą pilnować osób, które nieustannie posługują się obraźliwym językiem, albo próbują oszukać w jakikolwiek sposób autocenzora.
  6. Dyskusje na temat nielegalnego oprogramowania, linki do stron je zawierających są zabronione, podobnie jak dyskusje opisujące czynności związane z zażywaniem narkotyków, hakerstwo i inne nielegalne zachowania.
  7. Posty nie mogą zawierać treści molestujących lub pełnych nienawiści. Prosimy także o zachowanie szczególnej kultury wypowiedzi i szacunku wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
  8. Nie podgrzewaj atmosfery – Dotyczy to ataków osobistych skierowanych przeciwko innym użytkownikom, wykpiwanie, wyśmiewanie, napastowanie kogoś. Takie posty lub tematy będą przez moderatora kasowane lub zamykane natychmiast.
  9. Zabrania się rejestrowania się pod wieloma nickami i angażowania się w „wieloosobowość” tzn. udawanie, że jest się wieloma różnymi osobami. Osoba przyłapana na takim zachowaniu zostanie zbanowana.
  10. Staraj się otwierać wątki w odpowiednich działach forum. Jest ono podzielone tak, aby wątki grupowane były tematycznie. Moderatorzy będą przesuwać wątki, które uznają za nieodpowiednie do działu.
  11. Unikaj WIELKICH LITER – w Internecie oznacza to, że krzyczysz.
  12. Wszelkie wątki lub posty, które mają na celu skrytykowanie lub zakwestionowanie decyzji moderatora zostaną natychmiast skasowane. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące czynności moderatora, proszę przesłać danemu moderatorowi lub administratorowi e-maila lub wiadomość prywatną.
  13. Administracja forum zastrzega sobie prawo zmian lub uzupełniania niniejszego regulaminu wg potrzeb.
  14. W każdej sytuacji decyzja Administratora jest ostateczna.
  15. W przypadkach, których niniejszy paragraf nie opisuje, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku

  REGULAMIN OGÓLNY SONDAŻY SMS
  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SONDAŻU
  1.1. Organizatorem działań publicystycznych zwanych dalej Sondażem lub Akcją Sondażową, jest: G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana dalej G+J.
  1.2. Akcje sondażowe organizowane przez G+J będą publikowane na łamach pism wydawanych przez G+J lub na stronach internetowych należących do G+J.
  1.3. Sondaże będą organizowane przez G+J na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo publikowane przez G+J na łamach wydawanych przez siebie czasopism lub na stronach internetowych należących do G+J. Sondaże będą trwały w okresie każdorazowo określonych w danym ogłoszeniu, określającym także zasady ich przeprowadzania.
  1.4. Sondaże odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SONDAŻU
  2.1. W Sondażu mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby nie pełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt.2.2. Regulaminu.
  2.2. Uczestnikami Sondażów nie mogą być:
  2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu G+J oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
  2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Sondażu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
  2.3. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników Sondażu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.
  2.4. Wiadomości SMS związane z Sondażem będą odbierane przez automatyczny system G+J, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara G+J. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru G+J są rozstrzygające dla ustalenia Danych Osobowych i ich przypisania do poszczególnych numerów komórkowych, oraz dla ustalenia kolejności udzielania odpowiedzi w Sondażu.
  3. PRZYSTĄPIENIE DO SONDAŻU
  3.1. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Sondażu poprzez wysłanie w okresie trwania Sondażu wiadomości SMS, o treści każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o sondażu pod numer wskazany w treści ogłoszenia
  3.2. Poszczególnym Sondażom publikowanym w każdym z czasopism wydawanych przez G+J i/lub na stronach internetowych, których właścicielem jest G+J, będą przypisane różne treści wiadomości SMS, i tak np. Treść SMS publikowane w piśmie CLAUDIA będzie wyglądać: CD.SONDA.X (gdzie X jest literą oznaczająca wybrana preferencję) lub Treść SMS dla pisma NAJ będzie wyglądać następująco: NJ.SONDA.X (gdzie X jest literą oznaczająca wybrana preferencję).
  3.3. Całkowity koszt wysłania jednego SMS-a pod numer, który określony jest w ogłoszeniu, określony będzie w tym samym ogłoszeniu. Np. dla numeru 71001 to 1zł netto (1,23 brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
  3.4. Przez wysłanie SMS-a pod numer wskazany w punkcie 3.3 Powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Sondażu opublikowane w treści ogłoszenia Sondażu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Sondażu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
  4. ZASADY SONDAŻU
  4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Sondażu są jedynymi dokumentami określającymi zasady Sondażu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Sondażu.
  4.2. Sondaże, w tym mające cechy badania opinii publicznej, organizowane przez G+J są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji czytelników czasopism wydawanych przez G+J (w tym czytelników jego stron internetowych)
  4.3. Organizator Sondażu (G+J) pragnie zasięgnąć opinii swoich czytelników lub czytelników innych pism, między innymi poprzez zbieranie głosów, wypowiedzi czytelników dotyczących między innymi wyboru najlepszych produktów, najlepszych prac, najlepszych bądź najpopularniejszych aktorów, autorów, prezenterów itp., najciekawszych, najbardziej godnych polecenia miejsc wypoczynku itp.
  4.4. Wyniki Sondaży wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez G+J w sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danym Sondażu.
  5. ZASADY GŁOSOWANIA Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Sondażu SMS-a o określonej treści. pod numer wskazany w danym ogłoszeniu o Sondażu.
  5.1. Głosujący mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów. Przy czym jeden SMS będzie traktowany jako oddanie jednego głosu w Sondażu.
  5.1.1. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli to wynika z treści ogłoszenia jedno zgłoszenie SMS może zawierać więcej odpowiedzi na pytania Sondażowe
  5.2. Osoby, które wypowiedzą się na zadany przez G+J temat i wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści biorą udział w losowaniu wskazanej każdorazowo w danym ogłoszeniu przez G+J nagrody.
  5.3. G+J nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn niezależnych od G+J np. spowodowany przez operatora sieci komórkowej.
  5.4. Wyniki głosowania Sondażu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej do 30 dni po zakończeniu danego Sondażu.
  5.5. Po zakończeniu każdego z Sondaży specjalnie powołana Komisja wyłoni laureatów danego Sondażu.
  5.6. G+J skontaktuje się ze zwycięzcami każdego z Sondaży telefonicznie lub wyślę wiadomość SMS z informacją o wygranej do 15 dni po zakończeniu Sondażu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danego Sondażu swoich danych osobowych określonych przez G+J, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 9.4 Regulaminu.
  5.7. W przypadku, gdy G+J nie będzie się mógł skontaktować się z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15min lub zwycięzca nie zgłosi się do G+J w wyznaczonym w treści SMS terminie, dana nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
  6. NAGRODY W SONDAŻU
  6.1. Każdorazowo nagrody w danym Sondażu, zarówno ich rodzaj i ilość prezentowane będą w ogłoszeniu o danym Sondażu.
  6.2. W losowaniu w/w nagród będzie brało udział każde zgłoszenie, które dotarło do G+J, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Sondażu oraz niniejszym Regulaminie.
  6.3. Nagrody będą przyznawane w drodze losowania, które organizować będzie Komisja, o której mowa w pkt. 7 regulaminu. Przekazującym daną nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego jest każdorazowo G+J lub podmiot wskazany w ogłoszeniu o Sondażu.
  6.4. Wysyłka nagród, wygranych w Sondażu, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania G+J danych osobowych laureatów.
  6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny
  6.6. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w Internecie na stronie , na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Sondażu i podając swoje dana w przypadku wygranej.
  6.7. G+J w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o nie mniejszej wartości.
  7. KOMISJA
  7.1. Do kontroli prawidłowości każdego z Sondaży powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Działu Multimedia G+J
  7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez G+J wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  8. REKLAMACJE
  8.1. Reklamacje związane z danym Sondażem będą przyjmowane przez G+J wyłącznie w formie pisemnej, na adres G+J w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Sondażu.
  8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele G+J. 8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego ? nadania reklamacji.
  8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
  8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  9.1. Regulamin niniejszego Sondażu jest dostępny na stronie oraz w siedzibie G+J (dział Multimedia)
  9.2. Na życzenie uczestnika Sondażu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, G+J prześle kopię Regulaminu Sondażu.
  9.3. W przypadku, gdy Uczestnik Sondażu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez G+J za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, G+J może zawiadomić Uczestnika Sondażu ? telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny na numer, z którego próbowano wysłać Zgłoszenie ? o tym fakcie, z zażądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli uczestnik Sondażu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.
  9.4. G+J informuje, iż dane osobowe uczestników Sondażu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Sondażu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Sondażu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Sondażu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Sondażu nagród. Dane osobowe uczestników Sondażu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. G+J informuje, iż dane osobowe laureatów Sondażu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych G+J lub/oraz w miejscu publikacji danego Sondażu (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników). Dane osobowe uczestników Sondażu mogą być przekazane fundatorom nagród w danym Sondażu w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Sondażu, w tym z ogłoszenia o danym Sondażu
  9.5. Zwycięzcy Sondażu są zobowiązani uiścić należny podatek od wartości brutto wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tj. 10% wartości nagrody określonej w ogłoszeniu Sondażu), który zostanie pobrany przez G+J i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
  9.6. Warunkiem wydania nagrody przez G+J jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 9.5
  9.7. Laureat wskazanego Sondażu musi zapłacić wartość podatku na konto wskazane przez G+J, który zostanie następnie uiszczony przez G+J na konto właściwego US
  9.8. Biorąc udział w Sondażu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
  9.9. G+J nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
  9.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 ? 921 Kodeksu Cywilnego.
  9.11. G+J przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

  ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI
  Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności . O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach . Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

  KONTAKT
  W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu , regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: admin(at)rodzice.com

Postów wyświetlanych: 1 (wszystkich: 1)


Musisz się zarejestrować lub zalogować, żeby odpowiedzieć

Close