Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

Postów wyświetlanych: 5 - od 1 do 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #54397

  Anonim

  Dzisiaj albo wczoraj w gazecie Wyborczej miał być artykuł o zmianach w zasiłku wychowawczym, które mają być wprowadzone z dniem 1 października, ja niestety zapomniałam kupić gazety… Czy któraś z Was cztała i może mi napisać o jakie zmiany chodzi?

  Agnieszka i Oleńka (01.09.03.)

  http://www.ola.wichlacz.prv.pl

  #695155

  leszczynka

  CHETNIE TEZ SIE DOWIEM

  bo jestem zainteresowana a nic nie słyszalam o zmianach.

  LESZCZYNKA ,Mati,Natka i Emi.  #695156

  anies

  Re: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

  U S T A W A
  z dnia 30 lipca 2004 r.

  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

  Art. 1.
  W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,
  poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) wprowadza się
  następujące zmiany:
  1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
  „16) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
  małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego
  dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25
  roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące
  się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
  z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie
  pielęgnacyjne;”;
  2) w art. 6:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2
  pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
  1) 18 roku życia lub
  2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  albo
  3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
  wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
  stopniu niepełnosprawności.”,
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  „1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole
  wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”;
  3) w art. 12 uchyla się ust. 7;
  4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w
  miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub
  ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
  uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o
  stopniu niepełnosprawności – w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko
  albo”;
  5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji
  zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez
  tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu
  państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.”;
  6) w art. 23:
  a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
  „4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia
  rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w
  art. 3 pkt 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.
  4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka pomocy
  społecznej udostępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad
  środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby
  ubiegającej się o świadczenia rodzinne.”,
  b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  „4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”;
  7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:
  „Art. 70a. 1. Osobie otrzymującej dodatek, o którym mowa w art. 12, która
  do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do
  dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70%
  przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko
  albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.
  2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy, otrzymywała
  świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie
  otrzymywała dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa
  w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na
  wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
  wychowywania dziecka w wysokości 70% świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód
  rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i
  rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.
  3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300
  zł na dziecko.
  4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wysokość dodatku do zasiłku
  rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ustala się z
  uwzględnieniem wypłaconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatków, o
  których mowa w art. 12. Wysokość dodatku ustala się z urzędu, po
  dołączeniu zaświadczenia o wysokości przysługującego w kwietniu
  2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
  5. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego
  wychowywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie
  wymaga zgody strony.”.
  Art. 2.
  Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

  Anies i Wojtuś (23.07.2003)

  #695157

  anies

  Re: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

  zmiany sa tylko kosmetyczne
  ogólnie zasady przyznawania , kwoty itp sa jak były

  w szczegolnosci zmiany dotycza osob pobierajacych wczesniej swiadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Anies i Wojtuś (23.07.2003)<img src=”http://foto.onet.pl/upload/28/6/_330347_n.jpg”>

  #695158

  Anonim

  Re: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

  Dziękuję

  Agnieszka i Oleńka (01.09.03.)

  http://www.ola.wichlacz.prv.pl

Postów wyświetlanych: 5 - od 1 do 5 (wszystkich: 5)


Musisz się zarejestrować lub zalogować, żeby odpowiedzieć

Close