Zasiłek rodzinny 2024. Ile wynosi i komu przysługuje? Jakie są dodatki? Rodziców obowiązuje kryterium dochodowe

Celem dodatku rodzinnego jest pomoc rodzinom w utrzymaniu i opiece nad dzieckiem. Aby go jednak otrzymać, należy spełnić określone wymogi, przede wszystkim dochodowe. Czy w tym roku zmienią się zasady? Według jakich kryteriów będzie przyznawany zasiłek rodzinny w 2024? Sprawdź, ile wynosi rodzinne 2024.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Zasiłek rodzinny 2022 wyniesie 95 zł na dziecko od urodzenia do ukończenia 5. roku życia; 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia lub 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
 • Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego 2022 wynosi 674 złote w przeliczeniu na osobę miesięcznie. Natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością kwota ta nie może przekraczać miesięcznie 764 zł na osobę.
 • Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia lub tradycyjnie, w formie papierowej w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne 2024

Rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego, który jest przyznawany po spełnieniu kilku konkretnych warunków, a jego celem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. O dodatek mogą się ubiegać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a także osoba pełnoletnia ucząca się.

Komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego? (informacje zaczerpnięte z portalu gov.pl)

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka mogą otrzymać świadczenie na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia lub do czasu zakończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do 21. roku życia). W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny może być wypłacany do 24. roku życia pod warunkiem, że uczęszcza ono w tym czasie do szkoły.

Ograniczenia wiekowe przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego 2024

Zasiłek przysługuje:

1) do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
2) w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat – jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
3) w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat – jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.informacje z portalu Emp@tia

Sprawdź: Babciowe a RKO. Szykują się spore zmiany! To koniec z 400 zł żłobkowego i 12 tys. na dziecko?

Wysokość zasiłku rodzinnego 2024

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc, a jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka. Im jest starsze, tym więcej pieniędzy przysługuje rodzicom.

Zasiłek rodzinny 2022 kwota miesięczna:

 • 95,00 zł na dziecko od urodzenia do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. 

Termin wypłaty jest uzależniony od daty złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia miesiąca rodzice powinni otrzymać pieniądze jeszcze do końca tego samego miesiąca. Jeśli jednak rodzic dostarczy dokumenty po 10. dniu miesiąca, to zasiłek za ten miesiąc trafi na konto do końca kolejnego miesiąca (przykład – rodzic składa wniosek 14 lutego, a więc wypłaty może się spodziewać do końca marca).

Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. […] w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do niego [został złożony – red.] po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek za dany miesiąc wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym [wniosek został złożony – red.] (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca).

Zobacz: 800 plus – do kiedy trwa nabór wniosków? To już ostatnie chwile! Przekroczenie terminu grozi zawieszeniem wypłat

Kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny 2024? Gdzie i jak go złożyć?

W celu uzyskania zasiłku rodzinnego, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić na dwa sposoby. Przede wszystkim drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), do którego logujemy się za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Dokumenty w sprawie przyznania zasiłku można również dostarczyć osobiście w formie papierowej. Trzeba udać się w tym celu do urzędu gminy lub miasta właściwego dla miejsca zamieszkania (ewentualnie do ośrodka pomocy społecznej lub w innej jednostki organizacyjnej gminy, która jest odpowiedzialna za obsługę świadczenia).

Formularz wniosku można odnaleźć na portalu Emp@tia lub zapytać o niego w urzędzie, do którego nas skierowano. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty – przede wszystkim: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny. W przypadku dziecka powyżej 18. roku życia konieczne będzie dostarczenie również potwierdzenia, że nadal się ono uczy. Jeśli chcemy uzyskać świadczenie na dziecko z niepełnosprawnością, niezbędne będzie zaświadczenie medyczne.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zasiłek opiekuńczy 2024 (informacje skopiowane z portalu Emp@tia)

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny,
 3. jeśli dotyczy:
  • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
  • w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,
  • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Jeśli dotychczas rodzina nie korzystała z zasiłku rodzinnego, może złożyć wniosek w dowolnym momencie. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji będzie wypłacany począwszy od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego, tj. jeśli złożyliśmy np. w maju, to będzie wypłacany od maja do 31 października.

Natomiast jeśli jesteśmy już beneficjentami zasiłku i chcemy zachować ciągłość wypłat, należy złożyć wniosek na kilka miesięcy przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny 2024/2025, czyli od 1 listopada 2024 do 31 października 2025 został ustalony na 1 lipca 2024 (w przypadku formy elektronicznej) i 1 sierpnia (w przypadku formy papierowej). W tym roku prawdopodobnie będzie podobnie.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  informacje skopiowane z portalu Emp@tia

Zasiłek rodzinny 2024 – kryterium dochodowe. Jaki obowiązuje dochód do rodzinnego 2024?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim najważniejszy, czyli kryterium dochodowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie mogą uzyskać rodziny lub osoby uczące się, których miesięczny dochód nie przekracza 674 złotych w przeliczeniu na osobę. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością dochód nie może być wyższy niż 764 zł miesięcznie na osobę. Z prośbą o wydanie zaświadczenia o dochodach można w większości przypadków zwrócić się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przy analizie kryterium dochodowego obowiązuje jednak zasada zwana “złotówka za złotówkę”. To dobra wiadomość dla części rodzin, ponieważ przekroczenie progu zarobków nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W takim przypadku przyznany dodatek zostanie po prostu obniżony o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Przykładowo jeśli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę wynosi 700 złotych, to kwota zasiłku zostanie zmniejszona o 26 złotych.

Zobacz: Renta wdowia 2024 to nawet kilka tysięcy złotych. Sejm zajmie się projektem. Kto może zyskać na zmianach?

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024. Jakie dodatki na dziecko w 2024 przysługują?

Zgodnie z obowiązującym prawem rodzice mogą ubiegać się również o kilka dodatków do zasiłku rodzinnego. Na portalu Emp@tia znajduje się informacja, że obecnie istnieje 7 takich dodatkowych świadczeń.

 1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 złotych, tzw. becikowe,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przysługujący matce, ojcu lub opiekunowi dziecka na urlopie wychowawczym na to dziecko,
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci; przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka, a także pełnoletniej osobie do ukończenia 24 lat, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej w przypadku śmierci rodziców,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w kwocie 90 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5. a 24. rokiem życia,
 6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie na dziecko; musi ono jednak być tymczasowo zameldowane w bursie, internacie (lub innym miejscu) w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
 7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek przysługujący na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w wysokości 100 złotych, jednorazowo.

Jakie świadczenia po urodzeniu dziecka 2024 przysługują rodzicom?

Po urodzeniu dziecka w 2024 roku rodzice mogą się ubiegać o kilka rodzajów wsparcia finansowego z budżetu państwa. Przede wszystkim wszyscy, bez względu na dochody mają prawo otrzymywać 500 złotych miesięcznie na każde dziecko w ramach programu “Rodzina 500 plus”.

Część rodziców może się ubiegać również o jednorazową zapomogę w wysokości 1000 złotych z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka, tzw. becikowe. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego – miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1922 złotych netto. Jeśli znajdują się w odpowiednim progu dochodowym mogą im zostać przyznane również zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Niektórym rodzicom przysługuje również tzw. kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie. Wprowadzono je przede wszystkim z myślą o tym, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (np. studenci, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne oraz bezrobotne).

Zasiłek wychowawczy 2024

O zasiłek wychowawczy można się ubiegać w okresie przebywania na urlopie wychowawczym. Formalnie nie jest to jednak oddzielne świadczenie rodzinne, ale dodatek do zasiłku rodzinnego, co oznacza, że aby go otrzymywać, należy mieć najpierw ustalone prawo do rodzinnego. Wysokość zasiłku wychowawczego to 400 złotych, a okres jego pobierania zależy od liczby dzieci oraz od tego, czy któreś z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek wychowawczy 2024 można otrzymywać przez:

 • 24 miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, 
 • 36 miesięcy jeśli zajmujesz się dwójką dzieci,
 • do 72 miesięcy w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rodzice pytają o zasiłek rodzinny 2024

Dochód na rodzinne 2024 – ile wynosi?

Kryterium dochodowe wynosi 674 złote w przeliczeniu na osobę miesięcznie. W przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością kwota ta wynosi 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Ile wynosi rodzinne na dziecko?

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc w kwocie: 95 zł na dziecko od urodzenia do ukończenia 5. roku życia; 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia lub 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet 2024?

Wniosek o zasiłek rodzinny przez internet składa się za pośrednictwem portalu Emp@tia, do którego można się zalogować przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Do kiedy składać wniosek o rodzinne 2024?

Wnioski na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2024 będzie można składać do 31 października (prawdopodobnie od lipca 2024). Jeśli jednak dotychczas nie korzystaliśmy ze świadczenia, wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Co się należy po urodzeniu dziecka 2024?

Po urodzeniu dziecka wszystkim należy się 500 plus. Osoby, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe mogą liczyć również na becikowe, zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego. Niektórzy rodzice mogą także skorzystać z tzw. kosiniakowego po spełnieniu konkretnych warunków.

Źródła:

Dodaj komentarz

Prawo, Finanse

Kosiniakowe 2017 +[POBIERZ WNIOSEK]

Kosiniakowe – jak ubiegać się o świadczenie? Wśród kilku świadczeń, z których mogą skorzystać rodziny po narodzinach dziecka, znajduje się tzw. kosiniakowe. Kto ma prawo je otrzymać? Czy są jakieś...

Czytaj dalej →
Turystyka

Cicha strefa bez dziecka w samolocie?

Kilka dni temu media związane z podróżami obiegła informacja, że kolejne linie lotnicze wprowadziły na pokładzie swoich samolotów tak zwane strefy bez dzieci. Tego typu rozwiązania można już spotkać w kilku...

Czytaj dalej →
Zakupy dla niemowląt

Prezent na roczek z Ikei?

Uwaga! Tekst “Prezent na roczek z Ikei? Czemu nie” nie jest sponsorowany. Sieć Ikea za niego nie zapłaciła (chociaż mogłaby:)). Prezent na roczek nie tylko dla dziewczynki Pamiętam jak dziś...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general