Zasiłek rodzinny to świadczenie, które jest wypłacane co miesiąc, jako pomoc ze strony państwa osobom, które takiej pomocy potrzebują. Jakie kryteria są brane pod uwagę? Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przygotowaliśmy dla Was przewodnik.Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest rodzinom o niskich dochodach. Jego celem jest pomoc w pokryciu części kosztów utrzymania dziecka. A te, jak wszyscy rodzice doskonale wiedzą, wcale nie są niskie, z uwagi też na to, pieniądze te pomagają tym w najcięższej sytuacji materialnej.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dziećmi. Nie mogą się o niego starać bezdzietne małżeństwa. Uprawnieni do pobierania tego typu pomocy są:

  • Rodzice lub jeden rodzic dziecka
  • Opiekun prawny dziecka
  • Opiekun faktyczny dziecka
  • Osoba ucząca się

W przypadku opiekuna faktycznego dziecka, musi to być osoba, która faktycznie dzieckiem się zajmuje, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z odpowiednim wnioskiem o przysposobienie dziecka. Z kolei, jeśli chodzi o osobę uczącą się, jest to osoba pełnoletnia kontynuująca naukę, która nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z wyrokiem sądowym w przypadku ugody sądowej prawa do alimentów z ich strony.

Komu zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Ustawa wskazuje sześć przypadków, w których zasiłek rodzinny na dziecko nie może być pobierany. Są one następujące:

1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny pobierany jest przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych aż do dnia, w którym dziecko kończy 18 rok życia. Jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole, zasiłek przysługuje do chwili ukończenia przez dziecko 21 roku życia. Z kolei, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (w umiarkowanym lub w znacznym stopniu), zasiłek przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Jeżeli zaś chodzi o zasiłek dla osoby uczącej się, to przysługuje on do 24 roku życia, lecz jedynie pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł przysługuje, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 5 roku życia;
2) 124,00 zł przysługuje, gdy dziecko ukończyło 5 rok życia, lecz nie ukończyło 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego 2017

Podane wyżej kwoty ulegają podwyższeniu od 2017 roku. Zmiany wchodzą w życie 1 listopada. Będą wynosiły:

1) 100,00 zł dla dziecka do 5 roku życia;
2) 130,00 zł dla dziecka pomiędzy 5 a 18 rokiem życia
3) 140,00 zł dla dziecka powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny: kryteria dochodowe

To, czy dana rodzina będzie dostawała zasiłek rodzinny, uzależnione jest między innymi od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje w sytuacji, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Jeżeli chodzi o dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zobacz także:

Ministerstwo planuje kolejne zmiany we wnioskach 500+