Becikowe 2024. Ile wynosi i komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Po narodzinach dziecka rodzice mogą starać się o przyznanie jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na otrzymanie pieniędzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uzyskać prawo do świadczenia trzeba spełnić kilka warunków. Komu przysługuje becikowe 2024 i ile wynosi? Gdzie i kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Becikowe 2022 przysługuje na dziecko, jeśli miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 1922 złotych.
 • Warunkiem otrzymania zapomogi jest również okazanie zaświadczenia lekarskiego mówiącego o tym, że kobieta w okresie ciąży pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10. tygodnia.
 • Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia opieki, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18. roku życia.
 • Wnioski należy składać przez portal Emp@tia lub do organu właściwego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków - urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej.

Ile wynosi becikowe 2024?

Świeżo upieczonym rodzicom z tytułu narodzin dziecka przysługuje od państwa jednorazowa zapomoga, zwana becikowym. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych na jedno dziecko, co oznacza, że w przypadku bliźniaków rodzice mogą liczyć na 2000 złotych, a przy trojaczkach – 3000 złotych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie wszystkim należy się świadczenie, na wypłatę mogą liczyć wyłącznie rodzice, którzy spełniają ściśle określone warunki.

Co ważne, zapomogę mogą otrzymać nie tylko rodzice, ale także opiekun prawny (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) i opiekun faktyczny dziecka (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka).

Jak informuje portal gov.pl oraz treść artykułu 15b Ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawa do becikowego nie mają również obywatele Polski mieszkający za granicą.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli […] członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;art. 15b Ustawy o świadczeniach rodzinnych

Sprawdź: Dofinansowanie do przedszkola 2024. 400 zł przysługuje rodzicom najmłodszych dzieci, ale są pewne warunki

Becikowe 2024: warunki

Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych becikowe przysługuje niektórym rodzicom, po spełnieniu konkretnych warunków. Przede wszystkich przy przyznawaniu świadczenia brane jest pod uwagę kryterium dochodowe – miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1922 złotych netto. Aby uzyskać becikowe 2024, należy również potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, że matka w okresie ciąży pozostawała pod opieką lekarza w konkretnym terminie, tj. nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. […] Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.art. 15b Ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przepis dotyczący pozostawania pod opieką lekarską w okresie ciąży nie stosuje się oczywiście w przypadku opiekuna prawnego lub faktycznego. O becikowe mogą się również ubiegać osoby samotnie wychowujące dziecko. W tym przypadku jednak wspomniana ustawa ściśle reguluje warunki.

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko – możesz otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątki:

– drugi rodzic nie żyje,

– ojciec dziecka jest nieznany,

– sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,

– sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,

– rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.gov.pl

Jak obliczyć dochód?

Przy okazji składania wniosku o świadczenia, w których brane jest pod uwagę kryterium dochodowe, często pojawiają się pytania o sposób wyliczania dochodu. W przypadku becikowego należy zsumować wszystkie dochody netto członków rodziny z danego roku.

Dokładnych wyliczeń dokonuje organ odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosków i przyznanie wypłat. Przy obliczeniach uwzględnia się dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. 

W okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. wykazuje się dochody za 2020 r., uwzględniając późniejsze zmiany. W kolejnym okresie zasiłkowym: od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r. wykazany zostanie dochód z 2023 r.portal infor.pl

Do całości dochodu wliczają się:

 • zarobki z umów o pracę i umów o zlecenie/o dzieło,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności rolniczej,
 • dochody z wynajmu,
 • stypendia.

Wszystkie poszczególne dochody dodaje się do siebie, a otrzymaną sumę należy następnie podzielić przez liczbę członków rodziny i przez 12 (od liczby miesięcy w roku). W ten sposób uzyskamy miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę.

Zobacz: Program Aktywny Rodzic 2024, czyli aż 1500 zł co miesiąc dla rodzin! Minister podaje konkretny termin

Jak złożyć wniosek o becikowe? Jak złożyć wniosek o becikowe przez internet?

Do złożenia wniosku będzie konieczny numer PESEL dziecka. Należy więc wcześniej zadbać o jego przyznanie. Jak wynika z ustawy, formalności trzeba dopełnić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem. W przypadku niedotrzymania terminu świadczenie nie zostanie wypłacone, co oznacza utratę pieniędzy.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.art. 15b Ustawy o świadczeniach rodzinnych

O becikowe mogą ubiegać się: matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny oraz osoba samotnie wychowująca dziecko, której sąd przyznał alimenty od drugiego rodzica.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia przy pomocy profilu zaufanego. Można to także zrobić, składając odpowiednie dokumenty do organu właściwego dla miejsca zamieszkania, czyli urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej.

Becikowe 2024 – jakie dokumenty?

 • dane do wypełnienia wniosku online: przede wszystkim dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.:
  • zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską, 
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (również jeśli jest to wniosek o przyznanie becikowego złożony przez rodziców bez ślubu), natomiast w przypadku, w którym ojciec dziecka pozostaje nieznany, potrzebny będzie odpis zupełny aktu urodzenia
  • kserokopia dowodu osobistego rodzica, który wnioskuje o przyznanie świadczenia,
  • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przynajmniej od dziesiątego tygodnia ciąży, aż do dnia porodu, wydane przez lekarza prowadzącego ciążę lub położną
  • oświadczenie, że becikowe na dane dziecko nie zostało dotychczas pobrane
  • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów, które rodzina osiągnęła w ubiegłym roku
  • w przypadku cudzoziemca – dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

Jeśli musisz złożyć dodatkowe alimenty, np. orzeczenia sądowe czy dokumenty komornicze, najlepiej skontaktować się urzędem, który odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków. Instytucja dokładnie sprawdzi, czy wniosek został wypełniony prawidłowo i czy nie brakuje żadnych dokumentów. Jeśli tak się stanie, to powinieneś zostać o tym poinformowany/a, a następnie otrzymać możliwość poprawienia/uzupełnienia wniosku. Masz również prawo do odwołania od decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Sprawdź: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już od stycznia! Jak złożyć wniosek o “dodatkowe 500 plus”?

Kiedy wypłata becikowego?

Wniosek o becikowe powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca. Jeśli jakiś przypadek jest szczególnie skomplikowany i wymaga sprawdzenia większej liczby dokumentów, czas ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Wypłata odbywa się bezpośrednio na konto bankowe wskazane we wniosku lub przekazem pocztowym.

Termin wypłaty jest z kolei uzależniony od daty złożenia wniosku. Jeśli udało dopełnić formalności przed 10 dniem miesiąca, to pieniądze trafią na konto do końca bieżącego miesiąca. Jeśli wniosek złożono po 10., to wypłaty należy się spodziewać do końca przyszłego miesiąca.

Zobacz: Co za urodzenie dziecka 2024? 800 plus to dopiero początek. Lista świadczeń dla rodziców jest długa

Rodzice pytają, kiedy wypłacają becikowe 2024

Becikowe kiedy przysługuje?

Becikowe przysługuje na dziecko, jeśli miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 1922 złotych, a matka w okresie ciąży pozostawała pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia i może to udowodnić zaświadczeniem lekarskim (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych).

Becikowe do kiedy?

Wniosek o becikowe należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia opieki, adopcji lub przysposobienia.

Becikowe kiedy wypłata?

Rozpatrywanie wniosku o becikowe trwa zazwyczaj nie dłużej niż miesiąc.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rozwój niemowląt

Śledzik Niemowlaka

Śledzik Niemowlaka Nie pamiętasz o której godzinie zasnęło Twoje dziecko? Czy przed ostatnim karmieniem w butelce było 60 czy 40 ml pokarmu? Czy pieluszkę zmieniałaś godzinę czy trzy godziny temu?...

Czytaj dalej →
Pierścionki zaręczynowe

Pierścionek zaręczynowy

Bardzo mocno w ostatnim czasie na moim blogu wzrosło zainteresowanie oświadczynami i zaręczynami. Na specjalne życzenie jednej z czytelniczek, opisałam dziś przyjęcia zaręczynowe. Dopiero przed chwilą jednak dotarło do mnie,...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo