Regulamin i polityka prywatności serwisów należących do firmy SearchNet.

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych („Serwisy”), których dotyczy niniejszy Regulamin i polityka prywatności („Regulamin”) jest firma SearchNet Artur z siedzibą w Rybnie przy ul. Wyszkowskiej 122, 07-200 Wyszków, NIP: 762-190-82-54, REGON: 142406261 („SearchNet”).
Poniższy Regulamin zastosowanie mieć będzie w szczególności do następujących Serwisów:
– Rodzice.pl
oraz innych Serwisów, na stronach których wyraźnie zaznaczono, iż zastosowanie mieć do nich będą postanowienia niniejszego Regulaminu.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów oraz przed rejestracją w Serwisach
każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Korzystając z Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania Serwisów, prawa i obowiązki Użytkowników, którzy korzystają z serwisów oraz SearchNet. Znajdują się w nim: warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkowników”) korzystających z Serwisów.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisów, jak również do Użytkowników dokonujących rejestracji w Serwisach bezpośrednio lub przez serwisy trzecie. SearchNet udostępnia Serwisy internetowe bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania po stanowień Regulaminu.

3. Celem Serwisów jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji między Użytkownikami oraz między Użytkownikami, a redakcjami SearchNet, wyrażania swoich opinii, umieszczania w Serwisach utworów (np. treści, zdjęć, video), brania udziału w konkursach, itp.

§2
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookie;
c) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji – posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail)

§3
PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Searchnet udostępnia niniejszy Regulamin mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. SearchNet dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych SearchNet nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne.

2. Dostęp do Serwisów i możliwość zapoznawania się z ich zawartością posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.

3. Część wyodrębnionych zasobów Serwisów, w tym możliwość zamieszczania własnych treści, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisów, którzy dokonają w nim rejestracji.

4. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisów mogą być wszystkie osoby fizyczne, które dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisach, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w niniejszym Regulaminie oraz formularzu rejestracyjnym oświadczenia i udzielając SearchNet opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień.

5. Rejestracja w Serwisach jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna. SearchNet umożliwia Użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z Serwisów i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych SearchNet informacji o sobie.

6. Aby zarejestrować się w danym Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą oraz wysłać zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny.
SearchNet nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem a SearchNet, której przedmiotem są usługi świadczone przez SearchNet w ramach Serwisów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu. oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków.

7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

8. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, SearchNet może uzależnić rejestrację lub korzystanie z danego Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym.

9. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do przypisanego do niego konta. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować swój profil. Zabrania się podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.

10. Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno konto w danym Serwisie, nie dopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie, ani w żaden inny sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik powinien korzystać z trudnych do złamania haseł, np. powinno ono zawierać zarówno litery, jak i cyfry oraz znaki specjalne. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.

11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie konta oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie treści. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem.

12. SearchNet przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym naruszające np. dobre obyczaje, zasady netykiety czy też dobra osobiste) i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje;
c) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji SearchNet może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.

13. Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 12 powyżej, SearchNet jest uprawnione do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania Loginu (nazwy konta) należącego do Użytkownika zamkniętego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

14. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez SearchNet w zakresie udzielonego upoważnienia w szczególności w celu realizacji usługi hostingu świadczonej przez SearchNet na zasadach określonych w Regulaminie, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem umieszczania i przechowywania zamieszczonych treści, udostępniania konta w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu SearchNet, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług SearchNet. Adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu może być ponadto wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisów, w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisach lub komunikatów o stanie technicznym Serwisów. W przypadku jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez SearchNet i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.

15. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili rozwiązać Umowę z SearchNet i usunąć konto w danym Serwisie przesyłając prośbę o usunięcie konta drogą mailową na adres email podany w dziale Kontakt danego serwisu, przy czym prośba musi zostać przesłana z adresu email, który jest aktualnie powiązany z danym kontem. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z Serwisów zamieszczonych przez niego treści, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisach.

16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest SearchNet Artur Wygryz, Rybno, ul. Wyszkowska 122, 07-200 Wyszków, NIP: 762-190-82-54.
Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy napisać na adres email podany w dziale Kontakt danego Serwisu. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Każdy użytkownik ma także prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Przetwarzanie i ochrona podanych przez Użytkownika danych osobowych będzie dokonywana na podstawie i zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE nr 2016/679 oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

18. Dane mogą być przetwarzane także przez poniżej wskazanych vendorów z poza listy vendorów IAB:

Moat
Polityka prywatności: https://moat.com/terms

Yieldriser Sp. zo.o.
Polityka prywatności: https://yieldriser.com/wp-content/uploads/2018/04/YR_Privacy-Policy.pdf

TVN Media Sp. z o.o. i partnerzy
Polityka prywatności: http://s.tvn.pl/pdf/klauzula_informacyjna.pdf
Lista partnerów TVN Media Sp. z o.o.

§4
PLIKI COOKIES I ADRES IP

1. Internetowa przeglądarka stosowana przez Użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Pliki te zawierać mogą także informacje o preferencjach zakupowych użytkownika czy prognozowanym profilu marketingowym lub osobowościowym służącym do doboru wyświetlanych na różnych stronach internetowych treści i reklam. Zawartość pliku „cookies” nie daje możliwości bezpośredniej identyfikacji danego użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach cookie jest zgoda Użytkownika wyrażona zgodnie z obowiązującym prawem, którą może odwołać w każdym czasie. Dostęp do tych danych może mieć SearchNet oraz jego partnerzy technologiczni odpowiedzialni za dobór reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika. Jeśli dane te są udostępnione partnerom poza UE, wówczas podejmujemy odpowiednie środki prawne, by przetwarzanie danych chroniło odpowiednio prawa i wolności Użytkowników. Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa wymienione w par. 3.16 powyżej.

2. SearchNet oraz jego partnerzy przechowują pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
– utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
– lepszego dopasowania serwisów i ich treści do potrzeb użytkowników;
– tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
– prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika.

3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych u
sług danego Serwisu.

4. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl przepisów prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§5
TREŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownicy Serwisów mogą samodzielnie zamieszczać dowolne treści (w szczególności filmy, pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia, komentarze, opinie, obrazki, itp.) w Serwisach, w zależności od dostępnych funkcji w ramach danych Serwisów, przy czym w niektórych Serwisach część funkcji, a co za tym idzie możliwość publikacji własnych treści, jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkownika muszą być zgodne z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, przy czym SearchNet, jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści w szczególności z obowiązującymi przepisami prawa, normami etycznymi, czy też internetową netykietą. SearchNet nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, prawdziwości, rzetelności i skuteczności, tym samym nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w Serwisach, w tym linki do stron internetowych osób trzecich, rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialne za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

2. W Serwisach zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką danego Serwisu. SearchNet zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleźć się ponadto treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców i/lub też naruszające prawa lub interesy SearchNet. Tego typu treści mogą zostać przetworzone przed publikacją i opublikowane w formie skróconej (z wykluczeniem treści reklamowych).

3. Zabronione jest ponadto publikowanie w Serwisach wszelkich treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, “konie trojańskie”); powszechnie uznawanych jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum, itp.).

4. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika danego Serwisu materiały (Treści) były sprzeczne z postanowieniami z pkt. 2 i/lub 3 powyżej, SearchNet zastrzega sobie prawo do ich blokowania lub usuwania w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla Użytkownika. Użytkownicy naruszający Regulamin i/lub przyjęte normy (w tym netykiety) mogą ponadto zostać usunięci z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie profilu/konta Użytkownika. SearchNet jest uprawnione również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Każdy Użytkownik korzystający z danego Serwisu jest uprawniony do poinformowania SearchNet o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w tym Serwisie w formie elektronicznej na adres email podany w dziale Kontakt danego Serwisu. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail oraz telefon) do osoby zgłaszającej, aby SearchNet mogło potwierdzić przyjęcie zgłoszenia lub w celu uzyskania informacji uzupełniających. SearchNet w możliwie krótkim czasie dokona weryfikacji zgłoszenia.

6. Użytkownik danego Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie Treści, są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż Treści te: 1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawa mi osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem, 4/ ich wykorzystywanie w Serwisie oraz w ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 poniżej, nie wymaga ponoszenia wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
W uzasadnionych przypadkach SearchNet przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie (w szczególności odnoszące się do posiadanych praw do zamieszczonych w Serwisie Treści), a gdyby SearchNet poniosła jakąkolwiek szkodę z tego tytuł Użytkownik zobowiązuje się do jej naprawienia w całości , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Treści w Serwisie upoważniają SearchNet do bezpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania tych Treści (w tym zawierających wizerunek Użytkownika) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie: 1/ utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 2/ wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; 3/ wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 4/ wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji SearchNet raz podmiotów przez niego upoważnionych ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności, a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych
utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7; utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 5/ publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania każdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS. 6/ wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik/Autor danego utworu (treści) udziela SearchNet na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji w/w Treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcią, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD, nośniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik/Autor udziela także SearchNet zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym pkt. 7 praw do w/w Treści. Użytkownik upoważnia SearchNet o dodawanie tytułów i podtytułów do Treści oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do SearchNet albo podmiotów przez niego wskazanych. Nabycie praw do Treści w powyższym zakresie obejmuje prawo SearchNet do korzystania i osiągania korzyści z Treści w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za przypadki korzystania z Treści przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych w szczególności wymienionych w art. 25 ust 2 i 4 oraz art. 29 ust.2 i 21 z wyjątkiem praw wymienionych w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24 poz. 138 z późn. zm.).

§7
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:
a) swobodnego przeglądania Serwisów, w tym do przeglądania Treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej Rejestracji;
b) posiadania własnego konta w Serwisie (tylko wtedy, kiedy Serwis posiada taką opcję);
c) zamieszczania w Serwisie własnych Treści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
d) dostępu lub zmiany swoich danych, w tym danych osobowych, oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie;
e) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi.

§8
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisów, w tym świadczonych przez SearchNet usług, lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt danego serwisu lub listownie na adres: SearchNet.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SearchNet zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez SearchNet w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.

2. Decyzja SearchNet co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§9
ZMIANY W REGULAMINIE

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisów, SearchNet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu SearchNet powiadomi Użytkowników Serwisów poprzez informację na stronie startowej każdego Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron któregokolwiek z Serwisów po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany i nie wymaga odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto
i/lub zaprzestać korzystania z Serwisów.

§ 10
KONTAKT

W przypadku pytań lub uwag Użytkowników dotyczących Regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z Serwisów prosimy o wysyłanie ich na adres email podany w dziale Kontakt danego Serwisu.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem tj. 13 stycznia 2017 roku.
2. Korzystanie z któregokolwiek z Serwis ów jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general