Co przysługuje po urodzeniu dziecka?

Co przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka? To pytanie, które zadaje sobie większość z rodziców. Okazuje się, że świadczeń pieniężnych jest tak dużo, iż z łatwością można się w nich pogubić. Poniżej prezentujemy jasne informacje na temat tego, co, w jakiej kwocie i kiedy mogą otrzymać młodzi rodzice!

Co przysługuje ojcu po urodzeniu dziecka? Po pierwsze becikowe

Pierwszym świadczeniem na jakie mogą liczyć rodzice zaraz po narodzinach swojej pociechy jest tak zwane becikowe. To jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 złotych, które przysługuje wszystkim młodym rodzicom, którzy spełniają łącznie dwa warunki: posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1 922 złotych netto miesięcznie.

Wniosek o becikowe można złożyć w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej w przeciągu dwunastu miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku o świadczenie należy dołączyć:

 • zaświadczenie potwierdzające objęcie matki opieką medyczną najpóźniej od dziesiątego tygodnia ciąży,
 • akt urodzenia dziecka lub dzieci w przypadku ciąży mnogiej,
 • dowód osobisty rodzica składającego wniosek,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu rodziny,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość płaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ewentualnie: orzeczenie sądu dotyczące zasądzonych alimentów na dziecko.

Co przysługuje po urodzeniu dziecka młodym rodzicom? Kosiniakowe

Kolejnym rodzajem świadczenia, o które mogą ubiegać się rodzice nowonarodzonej pociechy jest roczne becikowe, nazywane również „kosiniakowym”. Jego wysokość wynosi 1 000 złotych miesięcznie, a okres jego wypłacania uzależniony jest od ilości poczętych dzieci:

 • 12 miesięcy, gdy na świat przyszło jedno dziecko,
 • 65 tygodni, gdy urodziły się bliźnięta,
 • 67 tygodni, gdy urodziły się trojaczki,
 • 69 tygodni, jeśli urodziły się czworaczki,
 • 71 tygodni, gdy urodziło się więcej niż czworo dzieci.

Kosiniakowe przysługuje wszystkim matkom oraz ojcom, którym nie przysługuje roczny urlop rodzicielski. Powodem tego jest przede wszystkim brak ubezpieczenia wynikający z: pozostawania na bezrobociu, studiowania lub pracowania na podstawie umowy o dzieło. Dodatkowo o kosiniakowe mogą się starać rodzice, których zasiłek rodzicielski byłby niższy niż 1 000 złotych na miesiąc. Wśród tych znaleźć się mogą osoby: pracujące na podstawie umowy zlecenia, zatrudnione na część etatu, rolnicy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W przypadku tych osób ich zasiłek rodzicielski jest wyrównywany do kwoty 1 000 złotych miesięcznie tytułem kosiniakowego. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest wypłacany bez względu na całkowity dochód w rodzinie.

Wniosek o kosiniakowe należy złożyć w odpowiednich instytucjach gminnych, do których należą przede wszystkim: powiatowe centra rodziny oraz ośrodki pomocy społecznej. Kolejną możliwością jest wystąpienie o kosiniakowe drogą internetową. Do wniosku załącza się akt urodzenia dziecka. Aby pieniądze na dziecko były wypłacone od pierwszego tygodnia po narodzinach, należy złożyć wniosek przed upływem trzeciego miesiąca życia maluszka. Gdy rodzice spóźnią się z wnioskiem, środki zaczną przysługiwać dopiero od momentu złożenia wniosku.

500+

Co przysługuje po urodzeniu dziecka? Kolejną pomocą, na jaką mogą liczyć rodzice jest świadczenie wychowawcze 500+. Przysługuje ono na każe dziecko, które nie ukończyło osiemnastego roku życia i wynosi 500 złotych miesięcznie do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Środki otrzyma każda rodzina, niezależnie od dochodu, ponieważ nie zostały określone żadne szczególne wymagania w tym zakresie.

Wnioski o świadczenie 500+ można złożyć w wieloraki sposób:

 • przez Internet na platformie [email protected] (konieczne jest posiadanie tak zwanego profilu zaufanego),
 • przez portal PUE ZUS,
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Ważną informacją jest fakt, iż dochód uzyskiwany tytułem tego świadczenia nie jest brany pod uwagę jako część przychodu rodziny w innych systemach wsparcia rodzin, a tym samym nie spowoduje ich utraty lub wstrzymania.

Zasiłek rodzinny

Rodzice po urodzeniu dziecka mogą oni także liczyć na zasiłek po urodzeniu dziecka, nazywany zasiłkiem rodzinnym. Jego wysokość jest uzależniona od wieku pociechy i plasuje się w sposób następujący:

 • 95 złotych miesięcznie – gdy dziecko nie ukończyło piątego roku życia,
 • 124 złote miesięcznie – na dzieci znajdujące się w przedziale pomiędzy piątym a osiemnastym rokiem życia,
 • 135 złotych miesięcznie – w przypadku pociech w wieku pomiędzy osiemnastym a dwudziestym czwartym rokiem życia.

Przyznanie zasiłku rodzinnego jest uzależnione od dochodu uzyskiwanego przez rodziców. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie starającej się o świadczenie nie powinien przekraczać 647 złotych lub 764 złotych, gdy przynajmniej jedna z osób w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Bardzo ważną informacją jest fakt, iż obecnie w kryteriach przyznawania zasiłku rodzinnego panuje zasada: „złotówka za złotówkę”. Oznacza ona, że rodziny przekraczające próg dochodowy nie zostają automatycznie pozbawione zasiłku, a jest on jedynie pomniejszany o kwotę przekraczająca próg.

Wnioski o zasiłek rodzinny składa się w instytucjach gminnych. Najczęściej są nimi: powiatowe centra rodziny oraz ośrodki pomocy społecznej.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka o charakterze rodzinnym może zostać powiększony o dodatek tytułem:

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wynosi on 400 złotych miesięcznie i jest wypłacany przez 24, 36 lub 72 miesiące w uzależnieniu od ilości dzieci, nad którymi rodzic sprawuje opiekę (24 miesiące w przypadku jednego dziecka i 36 miesięcy w przypadku kilkoro dzieci) lub faktu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (72 miesiące);
 • samotnego wychowywania dziecka – dodatek do zasiłku rodzicielskiego przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, na rzecz których nie zostały zasądzone alimenty; wysokość dodatku plasuje się w granicach 193 – 386 złotych miesięcznie w uzależnieniu od ilości urodzonych dzieci; dodatkowo rodzic otrzymuje 80 złotych miesięcznie na każde niepełnosprawne dziecko (ale nie więcej niż 180 złotych miesięcznie);
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje osobom korzystającym z zasiłku rodzinnego, które wychowują więcej niż dwójkę dzieci; jego wysokość to 95 złotych miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje opiekunom dzieci z orzeczeniem umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnoprawności; jego wysokość to: 90 złotych miesięcznie na każde niepełnosprawne dziecko do ukończenia piątego roku życia oraz 110 złotych miesięcznie na każde dziecko pomiędzy piątym a dwudziestym czwartym rokiem życia;
 • świadczenie pielęgnacyjne – środki przysługują jednemu z rodziców lub faktycznemu opiekunowi dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności, który na rzecz opieki nad nim musiał zrezygnować z pracy zawodowej; świadczenie wynosi 1 830 złotych.

Świadczenia po urodzeniu dziecka często oferowane są przez jednostki samorządów terytorialnych. Przed datą planowanego porodu lub zaraz po nim, warto zajrzeć na stronę swojej gminy. Tam popularne stały się informacje na temat wyprawek dla maluszków ufundowanych przez lokalne władze. Wymogiem zazwyczaj jest meldunek na terenie danego miasta lub gminy.

ZUS a urodzenie dziecka – świadczenia po urodzeniu dziecka z ZUS

Każdej mamie zatrudnionej na umowę o pracę w związku z urodzeniem dziecka przysługuje minimum 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a czas ten jest ostatecznie uzależniony od ilości dzieci, które przyjdą na świat w jednym porodzie. Jest on obowiązkowy. To czas, kiedy młoda mama dochodzi do siebie po porodzie i oswaja się z nową sytuacją, jaką jest posiadanie pociechy. Pierwsze 6 tygodniu urlopu kobieta może wykorzystać jeszcze przed planowanym porodem. Następnie obowiązkowo odbywa 8 tygodniu urlopu macierzyńskiego po porodzie. Pozostałe 6 tygodni mama może oddać tacie dziecka, który jednak musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W tym celu obydwoje rodziców muszą złożyć pisemne wnioski – tata na minimum 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, a mama w czasie nie krótszym niż 7 dni przed powrotem do pracy.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego, rodzice mogą zawnioskować o 32 tygodnie płatnego urlopu rodzicielskiego. Ten może zostać wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Ważna jest, aby jego częściowe wykorzystywanie zakończyło się przed upływem szóstego roku życia pociechy na którą przysługuje. 32 tygodnie to łączny czas urlopu przysługujący obydwojgu rodzicom.

Podczas trwania urlopów macierzyńskiego/tacierzyńskiego oraz rodzicielskiego rodzicom przysługuje zasiłek macierzyński. Jego wysokość jest uzależniona od momentu złożenia wniosku o urlop rodzicielski oraz wysokości zarobków rodziców. Kształtuje się więc w następujący sposób:

 • 80% podstawy wymiaru – przysługuje wówczas, gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego zakłada jego bezpośrednie nastąpienie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, wniosek o taki schemat płatności powinien być złożony maksymalnie na 21 dni po porodzie;
 • 60% + 100% podstawy wymiaru – schemat obowiązuje, gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego zostanie złożony później niż 21 dni po porodzie; 100% podstawy wymiaru wypłacane jest podczas trwania urlopu macierzyńskiego, a 60% podczas trwania urlopu rodzicielskiego.

Zasiłki macierzyński i tacierzyński wypłacane są tytułem ubezpieczenia zdrowotnego. Ostatecznym płatnikiem świadczenia jest więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczenie płatności zasiłku może przebiegać w dwóch schematach:

 • jeśli firma, w której pracuje rodzic korzystający z zasiłku zatrudnia mniej niż 21 osób, to zasiłek wypłaca ZUS,
 • gdy firma zatrudnia minimum 21 osób, to zasiłek wypłaca pracodawca, który następnie rozlicza się z ZUS-em.

Po odbyciu urlopów macierzyńskiego, tacierzyńskiego oraz rodzicielskiego, możliwe jest przejście na urlop wychowawczy. Ten jednak jest bezpłatny.

Co przysługuje po urodzeniu dziecka z PZU?

PZU również przewidział wsparcie rodziców po urodzeniu dziecka. Ma ono formę ubezpieczenia dodatkowego do podstawowego ubezpieczenia na życie. Dokładna kwota ubezpieczenia, a więc jego suma zawarta jest w polisie ubezpieczeniowej podpisanej przez ubezpieczających.

Rodzice pytają, co przysługuje po urodzeniu dziecka:

Ile za urodzenie dziecka z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek macierzyński. Jego wysokość liczona jest jako średnia miesięcznego wynagrodzenia obliczana za okres ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia. Przysługuje on przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W uzależnieniu od momentu złożenia wniosku o urlop rodzicielski, zasiłek może wynosić 80% podstawy wymiaru lub najpierw 100%, a później 60% wymiaru podstawy płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Co przysługuje po urodzeniu dziecka w KRUS-ie?

Zasiłek macierzyński wypłacany przez KRUS przysługuje rodzicowi przez okres minimum 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Czas, przez który będzie wypłacany zasiłek uzależniony jest od ilości narodzonych dzieci podczas jednego porodu. Wysokość zasiłku to 1 000 złotych miesięcznie.

Co się należy po urodzeniu dziecka samotnej matce?

Co przysługuje po urodzeniu dziecka samotnej matce? Po urodzeniu dziecka może ona liczyć na świadczenie 500+ oraz świadczenia niepieniężne wydawane przez jednostki samorządów terytorialnych. Dodatkowo otrzyma ona zasiłek macierzyński. Gdy samotna matka znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej, która to uzależniona jest od wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie, to może starać się o przyznanie: becikowego, zasiłku rodzinnego i dodatku do niego z tytułu samotnego wychowywania pociechy.

Co przysługuje ojcu po urodzeniu dziecka?

Po narodzeniu dziecka ojciec może przejąć od matki część urlopu macierzyńskiego i z tego tytułu pobierać zasiłek tacierzyński. Jeśli ojciec jest osobą samotnie wychowującą dziecko, to może starać się o becikowe lub kosiniakowe. Inną opcją są środki z tytułu zasiłków rodzinnych oraz świadczenie pieniężne 500+. Warto również na bieżąco śledzić ogłoszenia na stronach i w publikacjach gminnych, gdyż częstą praktyką jest udzielanie młodym rodzicom świadczeń niepieniężnych w postaci wyprawek.

Dodaj komentarz

Muzyka na wesele

15 pytań do DJa weselnego

DJ na weselu to coraz bardziej popularna forma oprawy muzycznej na tego rodzaju przyjęciach. Coraz częściej można spotkać oferty w których DJ prowadzi imprezę na przykład z akordeonistą, gitarzystą lub...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo