Oceny z zachowania. Jakie są stopnie z zachowania w szkole?

W szkole ocenie podlegają nie tylko umiejętności i wiedza ucznia, ale także jego zachowanie. Za wystawienie stopnia ze sprawowania odpowiada wychowawca, który powinien wziąć pod uwagę opinie innych nauczycieli i uczniów, a także wewnątrzszkolne kryteria i zasady. Jakie oceny z zachowania w szkole może otrzymać dziecko? Na jakiej dokładnie zasadzie są wystawiane?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Oceny z zachowania uczniów w szkole wystawia wychowawca, uwzględniając zasady określone w statucie szkoły oraz opinie innych nauczycieli i uczniów.
 • Ocenie podlega bardzo wiele czynników, m.in. stosunek ucznia do obowiązków, sposób postępowania względem kolegów, szacunek do nauczycieli i pracowników szkoły, a także poziom zaangażowania w życie szkolne i pozaszkolne (np. działalność w samorządzie czy wolontariacie, udział w konkursach wiedzy czy zawodach sportowych).
 • Zachowanie oceniane jest w następującej skali: (od najwyższej) wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

Oceny z zachowania w szkole

Większość uczniów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przez cały rok szkolny pracuje nie tylko na stopnie końcowe z poszczególnych przedmiotów, ale także na ocenę z zachowania. Zarówno ocena wiedzy, jak i sprawowania znajduje się na świadectwie. Warto zatem wiedzieć dokładnie, jakie kryteria brane są pod uwagę w przy wystawianiu. Tym bardziej, że to również od oceny z zachowania zależy, czy uczeń może liczyć na promocję z wyróżnieniem i ewentualne stypendium.

Zachowanie uczniów w szkole podlega ocenie przez cały rok. Za wystawienie ostatecznej oceny ze sprawowania odpowiada jednak wychowawca klasy, który ma obowiązek wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim uwzględnia własne obserwacje, ale także opinie pozostałych nauczycieli i innych uczniów. Musi również mieć na względzie statut szkoły, który precyzyjne określa zasady przyznawania ocen. Dokładne wytyczne dotyczące sposobu weryfikacji postępowania ucznia w szkole znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Zobacz: Wystawianie ocen 2021. Do kiedy trwa 1 semestr 2021? Część uczniów musi się śpieszyć

Kryteria oceny z zachowania. Jakie są zachowania w szkole?

Ocenianie zachowania uczniów w szkole odbywa się na podstawie ściśle określonych zasad ustalonych w statucie szkoły. Szkolny regulamin natomiast powinien stosować się do zapisów zawartych we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Przepisy mówią jasno, że oceny za zachowanie są wystawiane przez wychowawcę klasy po uwzględnieniu przez niego określonych w dokumentach i regulaminach czynników.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.§ 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Jak wynika z powyższego, ocena z zachowania ucznia jest w praktyce składową kilku elementów. Przede wszystkim opinii wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy mają bezpośredni kontakt z dzieckie i na co dzień obserwują sposób jego postępowania. Każda z tych osób powinna przy ocenie wziąć pod uwagę zasady panujące w szkole, ale nie da się ukryć, że może na ostateczne postanowienie mogą mieć wpływ pewne subiektywne odczucia. W związku z tym uczniom oraz rodzicom zawsze przysługuje prawo do odwołania się od decyzji, jeśli uznają, że ocena jest niesprawiedliwa.

Na końcową ocenę z zachowania ma wpływ bardzo wiele czynników. Przede wszystkim stosunek do obowiązków szkolnych (czyli np. stopień przygotowania do zajęć i zaangażowania w nie – czy dziecko zawsze ma przy sobie zeszyty, podręczniki, czy nie spóźnia się na zajęcia czy jest na nich uważny itp.). Często pod uwagę bierze się także sposób zachowania względem kolegów i nauczycieli (czy ktoś jest miły, kulturalny, pomocny, czy odnosi się do innych z szacunkiem). Każdy uczeń ma obowiązek również dbać o sprzęt szkolny i inne elementy wyposażenia. Powinien przychodzić do placówki ubrany w sposób schludny i porządny. Poniżej znajduje się lista dokładnych wytycznych, które należy uwzględnić przy ocenianiu zachowania ucznia.

“Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.”

Podwyższenie oceny może nastąpić, jeśli dany uczeń wyjątkowo angażuje się w życie szkoły, bierze udział w dodatkowych aktywnościach (np. organizuje apele, przedstawienia, dodatkowe zajęcia lub jest w członkiem pocztu sztandarowego). To samo dotyczy dzieci, które reprezentują szkołę w rozmaitych konkursach naukowych czy zawodach sportowych. Na docenienie dodatkowymi punktami ze sprawowania zasługuje także uczeń, który jest wyjątkowo pomocny dla innych, np. pomaga kolegom w nauce.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ocena za zachowanie ucznia w szkole może ulec obniżeniu, jeśli ma on zbyt niską frekwencję i nie usprawiedliwia nieobecności w terminie. Podobnie w przypadku dziecka, które przeklina, obraża lub nie szanuje kolegów i pracowników szkoły. Niższa ocena z zachowania grozi również tym, którzy notorycznie się spóźniają lub nie szanują elementów wyposażenia placówki.

Zobacz: Zwolnienie z WF (całoroczne lub jednorazowe): Co powinno zawierać? Kto może je wystawić?

Zachowanie w szkole – stopnie

Skala ocen z zachowania w każdej szkole prezentuje się podobnie. Najlepiej sprawujący się uczniowie otrzymują ocenę wzorową. Następna w kolejności jest zachowanie bardzo dobre, a później dobre. Nieco gorzej zachowujący się uczniowie mogą otrzymać ocenę poprawną, nieodpowiednią lub naganną.

Warto pamiętać, że wysoka ocena ze sprawowania jest jednym z dwóch warunków uzyskania świadectwa z wyróżnieniem (czerwonym paskiem) i stypendium. Aby na to liczyć, uczeń powinien osiągnąć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.§ 18. [Promocja do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem] Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Sprawdź: Skarga na nauczyciela: Jak napisać skargę na nauczyciela? [wzór]

Jakie może być zachowanie w szkole? Ocena z zachowania: skala

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które reguluje Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zachowanie szkole podlega ocenie w następującej skali.

“Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 • zachowanie wzorowe;
 • zachowanie bardzo dobre;
 • zachowanie dobre;
 • zachowanie poprawne;
 • zachowanie nieodpowiednie;
 • zachowanie naganne.”

Oceny z zachowania – skróty

 • wzorowe (skrót: wz)
 • bardzo dobre (skrót: bdb)
 • dobre (skrót: db)
 • poprawne (skrót: pop)
 • nieodpowiednie (skrót: ndp)
 • naganne (skrót: ng).

Zobacz: Zachowanie NZ – co oznacza ten skrót? Jaka to ocena?

Jaka ocena z zachowania na czerwony pasek?

Uczniowie, którzy chcą uzyskać świadectwo z wyróżnieniem, czyli właśnie z czerwonym paskiem, muszą nie tylko wykazać się wiedzą i mieć średnią wynoszącą co najmniej 4,75, ale także otrzymać bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania.

Sprawdź: Proszę o usprawiedliwienie… Czyli jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Rodzice pytają o oceny z zachowania

Jakie są oceny z zachowania?

Stopnie zachowania w szkole są następujące: (od najlepszego) wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

Poprawne zachowanie jaka to ocena?

Poprawne zachowanie to ocena mniej więcej w połowie skali, można powiedzieć, że w sześciostopniowej skali ocen jest odpowiednikiem trójki (3).

Zachowanie wzorowe jaka to ocena? Ocena poprawna to 3?

Zachowanie wzorowe to najwyższa możliwa ocena z zachowania. Otrzymują ją wyłącznie najbardziej wyróżniający się pod względem sprawowania i stosunku do swoich obowiązków uczniowie. Aby uzyskać tę, trzeba się zazwyczaj zasłużyć dla szkoły czymś szczególnym – np. działalnością w samorządzie, w poczcie sztandarowym czy za udział w konkursach lub zawodach międzyszkolnych. W sześciostopniowej skali ocenę poprawną z zachowania można uznać za odpowiednik trójki (3).

Nieodpowiednie zachowanie jaka to ocena?

Zachowanie nieodpowiednie to jedna z niższych ocen. W sześciostopniowej skali jej odpowiednikiem będzie dwójka (2).

Zachowanie naganne jaka to ocena?

Zachowanie naganne to najniższa możliwa ocena z zachowania, którą uczeń może otrzymać. Wystawienie takiej oceny grozi uczniom, którzy notorycznie łamią szkolne zasady, mają dużo nieusprawiedliwionych nieobecności, nie szanują kolegów oraz nauczycieli i odnoszą się do innych w sposób np. wulgarny.

Dodaj komentarz

Muzyka na wesele

Piosenki dla rodziców

Pary Młode organizujące wesele prawie zawsze chcą podczas przyjęcia podziękować swoim rodzicom za trud włożony w wychowanie oraz pomoc w przygotowaniu przyjęcia. Podczas podziękowania dla rodziców najczęściej wręczane są upominki...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo