Zachowanie NZ – co oznacza ten skrót? Jaka to ocena?

Przez cały rok szkolny ocenie podlegają nie tylko umiejętności i wiedza uczniów, ale także ich zachowanie i prezentowana postawa. Stopień ze sprawowania odzwierciedla nie tylko to, czy dziecko jest kulturalne, odnosi się z szacunkiem do innych osób i nie przeszkadza podczas zajęć. Na ostateczną ocenę składa się także wszelka działalność na rzecz szkoły, uczestniczenie w dodatkowych aktywnościach czy wykazywanie się szczególnym zaangażowaniem w życie klasy. Czasami jednak w kontekście sprawowania rodzice mogą spotkać się ze skrótem NZ, który stanowi pewną zagadkę. NZ – jakie to zachowanie? Co oznacza ocena NZ z zachowania?

Zachowanie NZ – jakie to?

Zapewne każdy uczeń doskonale zdaje sobie sprawę, że na jego świadectwie na koniec roku znajdą się nie tylko stopnie z poszczególnych przedmiotów, ale także ocena z zachowania. Na każdą z nich składają się osiągnięcia i potknięcia, które zdarzyły się od początku września aż do końca czerwca. Chociaż zazwyczaj uczniowie znacznie większą wagę przywiązują do stopni ze sprawdzianów czy kartkówek, to jednak nie należy zapominać, że ocena z zachowania również ma ogromne znaczenie. Szczególnie dla tych, którym zależy otrzymaniu świadectwa z wyróżnieniem. Warunkiem tzw. czerwonego paska jest bowiem nie tylko wysoka średnia, ale także bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

W szkołach obowiązuje aktualnie sześciostopniowa skala ocen z zachowania:

  • zachowanie wzorowe (6) – skrót: wz;
  • zachowanie bardzo dobre (5) – skrót: bdb;
  • zachowanie dobre (4) – skrót: db;
  • zachowanie poprawne (3) – skrót: pop;
  • zachowanie nieodpowiednie (2) – skrót: ndp;
  • zachowanie naganne (1) – skrót: ng.

Na ostateczną ocenę uzyskaną przez ucznia składa się jednak bardzo wiele czynników – m.in. wywiązywanie się z obowiązków, kulturalne zachowanie, okazywanie szacunku kolegom i pracownikom szkoły czy bycie grzecznym podczas lekcji. To jednak nie wystarczy na ocenę wzorową (a czasem nawet na dobrą). Uczeń wzorowy powinien także brać udział w dodatkowych aktywnościach czy działaniach na rzecz szkoły (np. być przewodniczącym, organizować apele czy ciekawe szkolne imprezy).

Informacja o zachowaniu ucznia i o tym, jak postrzega je grono pedagogiczne, trafia do rodziców podczas wywiadówek lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Czasami pojawia się tam jednak adnotacja, która jest nie do końca zrozumiała – jedną z nich jest ocena NZ z zachowania. Jeśli została ona wpisana jako ostateczny stopień dziecka może prawdopodobnie oznaczać skrót od “nieodpowiednie zachowanie”, czyli ocena odpowiadająca “dwójce” lub “naganne zachowanie” – odpowiadające “jedynce”. Nie jest to jednak jedyne możliwe rozwinięcie.

Sprawdź: Do kiedy wystawianie ocen 2022. Do którego czerwca muszą być wystawione oceny?

Ocena z zachowania NZ – co oznacza?

W części szkół obowiązuje punktowy system ocen z zachowania. Oznacza to, że każdy uczeń przez cały rok może otrzymać określoną liczbę punktów za jakąś pozytywną aktywność w życiu szkolnym (np. pomoc koledze w nauce, udział w wolontariacie czy sukces w konkursie). Z kolei za przejaw negatywnej postawy uczeń może zostać ukarany odebraniem jakiejś części punktów, w zależności od rodzaju przewinienia. Suma punktów na koncie pod koniec roku decyduje o ostatecznym stopniu z zachowania na świadectwie.

Jeśli w danej placówce obowiązuje wspomniany system, niektóre zachowania zgodnie z regulaminem bywają określane konkretnymi skrótami. NZ w zachowaniu może więc oznaczać np. niekoleżeńskie zachowanie, niewykonanie zobowiązania/zadania czy po prostu niewłaściwe zachowanie podczas zajęć, apelu czy przerwy.

Zobacz: Oceny z zachowania. Jakie są stopnie z zachowania w szkole?

Rodzice pytają, co to za ocena z zachowania NZ

Oceny z zachowania NZ – jakie to?

W skali ocen z zachowania mamy dwie zaczynające się od litery N. NZ może oznaczać zarówno nieodpowiednie zachowanie (2), jak i naganne zachowanie (1).

Co to za ocena NZ?

NZ ocena z zachowania może być skrótem oznaczającym jakiś typ postępowania, np. jeśli w szkole obowiązuje punktowy system ocen z zachowania. NZ – np. niekoleżeńskie zachowanie czy niewykonanie zadania.

NZ Librus zachowanie co to znaczy?

Skrót NZ być może oznacza nieodpowiednie zachowanie lub naganne zachowanie.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo