Zwolnienie z WF (całoroczne lub jednorazowe): Co powinno zawierać? Kto może je wystawić?

Zgodnie z aktualnymi zasadami zwolnienia z WF dzielą się na kilka rodzajów. Na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego uczeń może uzyskać długoterminowe zwolnienie z zajęć WF — całkowite lub częściowe. Ponadto każdy rodzic i opiekun prawny może wypisać dziecku jednorazowe zwolnienie ze względu na chwilowe dolegliwości lub niedyspozycje. Kto może wystawić zwolnienie z WF-u? Jak powinno wyglądać poprawnie przygotowane zwolnienie i co w nim napisać?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Zwolnienie z WF może dotyczyć sytuacji jednorazowej lub obejmować dłuższy okres, nawet cały rok.
 • Po zmianie przepisów lekarz może stwierdzać także całkowitą lub częściową niezdolność ucznia do uczestniczenia w zajęciach WF.
 • W zależności od rodzaju zwolnienia obowiązują nieco inne zasady wystawiania.

Zwolnienie z WF: podstawa prawna 2021/2022

Aktualne przepisy regulujące sposób wystawiania zwolnień z WF zostały określone w specjalnym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Według informacji zamieszczonych w dokumencie uczeń może zostać zwolniony z zajęć WF ze względu na stan zdrowia, a decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczeń lekarskich. W zależności od przedstawionych opinii medycznych dyrektor ma prawo zwolnić ucznia całkowicie, czyli ze wszystkich lekcji WF, lub tylko częściowo — z wykonywania niektórych ćwiczeń, co do których występują przeciwwskazania (np. gimnastyka w przypadku osób mających problem z kolanami).

Częściowe zwolnienie z WF jest rozwiązaniem stosunkowo nowym. Wprowadzone zostało w celu ograniczenia liczby uczniów nieuczęszczających na zajęcia z wychowania fizycznego. Wcześniej obowiązujące zasady nie przewidywały takiej sytuacji, istniały tylko dwie opcje — albo uczeń ćwiczył zawsze, albo nie ćwiczył w ogóle. 

Sprawdź: Jakie przedmioty dochodzą w 4 klasie szkoły podstawowej?

W niektórych przypadkach zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego może nastąpić również na podstawie jednorazowej pisemnej informacji od rodzica lub opiekuna prawnego. Najczęściej zwolnienia takie przedstawia się, gdy dolegliwości są chwilowe i niegroźne (np. miesiączka, rekonwalescencja po chorobie, przeziębieniu lub lekki uraz). 

Długoterminowe zwolnienie z WF (na cały rok lub kilkumiesięczne)

Jeśli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacząco utrudnia mu uczestniczenie w zajęciach WF i wraz z rodzicami zdecyduje, że chciałby uzyskać zwolnienie, należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza, najlepiej specjalisty. Lekarz stwierdza, na ile poważne są zgłaszane problemy zdrowotne, a następnie wystawia stosowną pisemną opinię.

W opinii lekarskiej będącej podstawą wniosku o uzyskanie zwolnienia długoterminowego z lekcji WF muszą się znaleźć informacje o okresie obowiązywania zwolnienia oraz o jego formie. Może być to zwolnienie całkowite — wówczas uczeń nie musi w ogóle uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Lekarz może jednak również stwierdzić, że nie ma przesłanek do zwolnienia całkowitego, i zalecić jedynie niewykonywanie określonych ćwiczeń. W takim przypadku niezbędne jest, aby w zaświadczeniu lekarskim znalazła się lista tych niedozwolonych rodzajów aktywności.

Całoroczne zwolnienie z WF

Okres obowiązywania długoterminowego zwolnienia z WF jest również ściśle określony przez lekarza. Zgodnie z przepisami zwolnienie może być maksymalnie roczne, czyli obejmować cały rok szkolny, ale w zależności od stanu zdrowia może oczywiście trwać krócej. To lekarz podejmuje ostateczną decyzję, jak długo uczeń nie będzie w stanie brać udziału w lekcjach wychowania fizycznego.

Ostatnim krokiem w celu uzyskania długoterminowego zwolnienia z WF (zarówno całorocznego, jak i kilkumiesięcznego) jest złożenie odpowiedniego wniosku do dyrekcji szkoły wraz ze stosowną opinią lekarską. Wniosek powinno się złożyć jak najszybciej, w pierwszych tygodniach roku szkolnego, najlepiej do końca września. Analogicznie w drugim semestrze — w pierwszych tygodniach po jego rozpoczęciu. Naturalnie sytuacje losowe (nagłe urazy, wypadki, choroby zdiagnozowane w czasie roku szkolnego) są rozpatrywane indywidualnie. Najlepiej jednak nie zwlekać bez potrzeby ze złożeniem wniosku, jeśli dysponujemy już odpowiednim zaświadczeniem medycznym.

Krótkoterminowe zwolnienie z WF — zasady postępowania

Zwolnienia z WF na okres nie dłuższy niż miesiąc również muszą zostać wystawione na podstawie opinii lekarza. W tym przypadku jednak procedura jest znacznie mniej skomplikowana, ponieważ wystarczy przedstawić zwolnienie nauczycielowi wychowania fizycznego i nie ma konieczności składania wniosku do dyrektora placówki.

Jednorazowe zwolnienia z WF

Oprócz długo i krótkoterminowych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego istnieje jeszcze osobna grupa, czyli zwolnienia jednorazowe. Te najczęściej wypisywane są przez rodzica i związane są z chwilową niedyspozycją (po przebytej kontuzji/chorobie lub w czasie okresu u dziewczynek). Poniżej znaleźć można wzór zwolnienia jednorazowego z WF-u, które może wypełnić rodzic.

Zwolnienie z WF z powodu okresu

Miesiączka to bardzo stresujący i niekomfortowy czas, szczególnie dla młodszych dziewczynek. Niektóre znoszą go na tyle źle, że trudność sprawia im przyjście do szkoły, nie mówiąc już o jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Wiele z nich oraz ich rodzice zastanawiają się, czy okres to wystarczający powód, żeby zwolnić się z zajęć wychowania fizycznego. Podobnie jak w przypadku innych dolegliwości również miesiączka podlega takim samym zasadom zwalniania.

Usprawiedliwienie z WF z powodu okresu może wystawić rodzic lub prawny opiekun, na takiej samej zasadzie jak zwolnienie jednorazowe z przyczyn
innych chwilowych przypadłości, czyli uzasadnienie w formie pisemnej niezdolności dziecka do ćwiczeń z powodu niedyspozycji, koniecznie z datą i podpisem. Zdarza się również, że dziewczyna wyjątkowo fatalnie czuje się podczas miesiączki (silne bóle brzucha, mdłości, bóle głowy, bardzo obfite krwawienia, a nawet omdlenia). Warto w takiej sytuacji udać się do lekarza specjalisty, czyli do ginekologa, i poprosić go o wystawienie długoterminowego częściowego zwolnienia z WF, które obowiązywać będzie na czas okresu przez cały rok szkolny.

Często także nauczyciele przewidują sytuacje, w których dziewczynki nie mogą ćwiczyć z powodu okresu, i dają im możliwość przynajmniej raz w miesiącu zgłosić “niedyspozycję” bez żadnych konsekwencji.

Jak napisać zwolnienie z WF? Co napisać na zwolnieniu z wychowania fizycznego?

Każdy rodzic i opiekun prawny może sam wystawić dziecku zwolnienie z WF w pewnych, określonych sytuacjach. Takie zwolnienie powinno powstać w formie pisemnej i zawierać datę zwolnienia, imię i nazwisko ucznia, podpis rodzica oraz najważniejsze — odpowiednie uzasadnienie prośby. Każda placówka oświaty indywidualnie określa regulamin obowiązywania jednorazowych zwolnień — zazwyczaj powinno obejmować okres nie dłuższy niż tydzień i być wykorzystywane tylko sporadycznie.

Szczególne sytuacje, których dotyczy jednorazowe zwolnienie z WF, to najczęściej chwilowe pogorszenie stanu zdrowia lub samopoczucia, np.:

 • miesiączka,
 • ból głowy,
 • drobny uraz,
 • osłabienie po przebytej chorobie.

Zwolnienie z basenu

Część szkół w ramach Lekcji WF-u realizuje również zajęcia na basenie. Zwolnienie z uczestniczenia w nich można uzyskać podobnie jak zwolnienie częściowe z wykonywania określonych ćwiczeń. Jeśli stan zdrowia ucznia nie pozwala mu ćwiczyć na basenie, to należy również udać się do lekarza, który wystawi odpowiednią opinię. Lekarz może wystawić zwolnienie długoterminowe (np. w przypadku choroby przewlekłej) lub krótkoterminowe (z powodu chwilowej dolegliwości, np. zapalenia płuc). 

Długoterminowe zwolnienie z basenu może wystawić także psychiatra ze względu na określone dolegliwości, np. chorobliwy strach przed wodą czy stres związany z przebywaniem w kostiumie kąpielowym w obecności innych osób.

Przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach na basenie, np.:

 • astma wysiłkowa (może nasilać się po kontakcie z chlorem),
 • stany zapalne skóry,
 • atopowe zapalenie skóry,
 • uczulenie na ozon,
 • ostre infekcje dróg oddechowych
 • infekcje i choroby przewlekłe układu moczowego,
 • nawracające problemy z zatokami,
 • nawracające zapalenia ucha środkowego,
 • zaburzenia psychiatryczne (np. lęki, fobie związane z wodą),
 • rekonwalescencja po przebytej chorobie,
 • uraz mechaniczny (np. nadwyrężenie ręki lub nogi, ból kręgosłupa).

Zwolnienie z zajęć na basenie może wystawić także rodzic lub opiekun prawny na takiej samej zasadzie, jak jednorazowe zwolnienie ze standardowych ćwiczeń na WF w szkole. Wystarczy pisemne zaświadczenie informujące o chwilowej dolegliwości ucznia (osłabienie po chorobie, drobny uraz), która nie pozwala mu na uczestniczenie w zajęciach. Zwolnienie takie dotyczy również miesiączki. Najlepiej, żeby nie przekraczało terminu jednego tygodnia.

Długoterminowe zwolnienie z WF a zasady klasyfikowania

Zapewne wielu rodziców niepokoi fakt, w jaki sposób długoterminowe zwolnienie z WF wpływa na zasady klasyfikowania ucznia do następnej klasy oraz jego średnią ocen. Stres jest jednak w tym przypadku zupełnie niepotrzebny, ponieważ wszystko zostało dość precyzyjnie określone w przytoczonym rozporządzeniu z 2019 roku. Z dokumentu jasno wynika, że jeżeli okres zwolnienia jest zbyt długi , aby wystawić ocenę roczną lub śródroczną (tj. przekracza 50% frekwencji), wówczas uczeń zamiast oceny otrzymuje adnotację: „zwolniony/a”, a średnia ocen liczona jest z wyłączeniem oceny z WF. W przypadku zwolnienia częściowego ocena wystawiana jest na podstawie odrębnych ustaleń, ale na takich samych zasadach jak pozostali uczniowie. Jeśli natomiast długoterminowe zwolnienie nie przekracza 50% frekwencji, to zazwyczaj wszystko zależy od decyzji nauczyciela i często ewentualna ocena również opiera się na indywidualnych ustaleniach.

Uczeń pozostający na długoterminowym zwolnieniu z WF ma obowiązek być obecnym na zajęciach i pod opieką nauczyciela biernie uczestniczyć w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody od rodziców lub prawych opiekunów, uczeń ten może udać się w tym czasie do biblioteki lub stołówki. Jeśli lekcje WF występują w planie jako pierwsze lub ostatnie, to — znów jedynie za zgodną prawnych opiekunów — uczeń może przebywać poza terenem szkoły. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku szkoła nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje z uczniem w tym czasie.

Rodzice pytają o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego:

Jak napisać zwolnienie z WF z powodu choroby?

Jeśli okres choroby nie przekracza tygodnia, zwolnienie z WF może napisać rodzic lub opiekun prawny. Powinno ono zawierać termin zwolnienia, imię i nazwisko ucznia, podpis rodzica oraz najważniejsze — podanie przyczyny.

Kto może wystawić zwolnienie z WF?

Zwolnienie z WF wystawia rodzic lub opiekun prawny, jeśli dotyczy jednorazowej sytuacji. Zwolnienie na dłuższy okres, ze względu na poważniejsze dolegliwości może wystawić wyłącznie lekarz.

Czy psycholog może wystawić zwolnienie z WF?

Zwolnienie długoterminowe z WF może wystawić tylko psychiatra, ponieważ jest lekarzem. Psycholog natomiast może wystawić odpowiednie zaświadczenie o pogorszeniu stanu psychicznego ucznia, na podstawie którego można spróbować uzyskać zwolnienie np. u lekarza pediatry. Jeśli okres zwolnienia nie przekraczałby miesiąca, to być może nauczyciel WF-u uwzględniłby zaświadczenie od psychologa.

Czy lekarz rodzinny może wystawić zwolnienie z WF?

Tak, lekarz rodzinny również może wystawić zwolnienie z WF, zarówno długo-, jak i krótkoterminowe.

Czy ginekolog może wystawić zwolnienie z WF?

Ginekolog, podobnie jak każdy inny lekarz, może wystawić zwolnienie z WF, zarówno długo-, jak i krótkoterminowe.

Czy rodzic może zwolnić dziecko z WF?

Tak, w określonych sytuacjach rodzic może zwolnić dziecko z WF. Wystarczy pisemne uzasadnienie, dlaczego uczeń nie może ćwiczyć. Ważne jednak, aby zwolnienie od rodzica dotyczyło tylko chwilowych dolegliwości i nie przekraczało tygodnia.

Co to znaczy niedyspozycja na WF?

Niedyspozycja na WF dotyczy dziewczynek i oznacza, że nie mogą chwilowo wykonywać ćwiczeń z powodu miesiączki. Zazwyczaj nauczyciel umożliwia zgłoszenie “niedyspozycji” przynajmniej raz w miesiącu.

Źródła:

Dodaj komentarz

Przedszkolak, Newsy

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2019

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jest stosunkowo “młodym” świętem, a mimo to jest hucznie obchodzony przez wszystkie maluchy wraz z rodzicami i opiekunami. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka: historia święta Skąd się wziął w...

Czytaj dalej →
Ciąża

Wielowodzie w ciąży

Wielowodzie w ciąży zdarza się stosunkowo rzadko, dotyczy maksymalnie 5% wszystkich ciąż. Najczęściej dochodzi do niego w trzecim trymestrze ciąży. Czy dokładnie jest wielowodzie? Czy jest zagrożeniem dla maluszka i...

Czytaj dalej →
Turystyka

Wakacje we Włoszech z dzieckiem

Wakacje spędzone z dziećmi, to wspaniały pomysł, wbrew opiniom sceptyków, którzy wróżą zmarnowany urlop pełen narzekań i wyrzeczeń. Podróżowanie z maluchami buduje więź pomiędzy nimi a rodzicami. To czas, gdy...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general