Rada rodziców – czy składki są obowiązkowe? Sprawdź, na co idą środki zbierane na komitet rodzicielski

Rada rodziców jest na początku każdego roku szkolnego powoływana spośród przedstawicieli wszystkich klas. Zgodnie z prawem oświatowym może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Jednak nie wszyscy rodzice mają tego świadomość i niechętnie angażują się w jej działalność. Sprawdź, co to jest rada rodziców, na co przeznacza składki i jakie są jej kompetencje. Czy rada rodziców jest obowiązkowa?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Rada rodziców to wewnętrzny organ szkoły, działający ściśle w jej ramach, powoływany corocznie.
 • Rada rodziców ma sporo kompetencji i może mieć realny wpływ na organizację życia szkolnego.
 • Rodzice niechętnie angażują się w działalność na rzecz szkoły z obawy przed brakiem czasu.

Rada rodziców — składki. Czy komitet rodzicielski jest obowiązkowy 2022?

Przepisy zawarte w ustawie o Prawie oświatowym (at. 83 i 84) dość precyzyjnie określają, czym jest rada rodziców i jakie są jej kompetencje, a także sposób jej wybierania. Rada tworzy jeden z organów wewnętrznych szkoły i może działać ściśle w jej ramach, zgodnie z zasadami statutowymi. Jak wynika z zapisów ustawy, rada musi reprezentować ogół rodziców, dlatego też wybierana jest corocznie, najcześciej na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowy sposób wyboru przedstawicieli określa sama rada w swoim wewnętrznym regulaminie. Najczęściej odbywa się klasyczne głosowanie, podczas którego spośród rad oddziałowych, czyli klasowych, wybiera się po jednym reprezentancie do rady rodziców. 

Zobacz: Epoki literackie po kolei. Wszystko, co trzeba wiedzieć, w pigułce!

Dołączenie do rady rodziców nie jest obowiązkiem, ale prawem i przywilejem, dlatego też rodzice rzadko angażują się w jej pracę. Najczęściej wynika to jednak nie tylko z niechęci, lecz przede wszystkim z braku czasu i obawy, że działalność ta może okazać się zbyt absorbująca. Prawdopodobnie jednak zastrzeżenia te nie są do końca uzasadnione. Ustawodawca, zdając sobie sprawę, że rodzice mają inne obowiązki, umożliwił radzie samodzielne ustalenie wewnętrznego trybu i organizacji pracy. Zazwyczaj zebrania rady odbywają się od 2 do 4 razy w roku, a pozostałą działalność na rzecz szkoły można swobodnie dopasować do swojego życia rodzinnego i zawodowego. Należy pamiętać, że rodzice mogą mieć realny wpływ na atmosferę panującą w szkole. Ich zaangażowanie, dobre kontakty z pracownikami szkoły, racjonalne gospodarowanie budżetem, a także działania na rzecz poprawienia warunków w placówce mogą przynieść naprawdę fantastyczne rezultaty na lata. 

Sprawdź: Konto klasowe może ułatwić zarządzanie finansami. Jak je założyć?

Co może rada rodziców w szkole? Kompetencje i zasady działania

Kompetencje rady rodziców również reguluje wspomniany dokument o Prawie oświatowym. Jak wynika z zapisów, rada może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, organizację i sposób jej pracy, a także na ogólny wizerunek placówki. Może ściśle współpracować z dyrekcją szkoły, ale także kontrolować jej decyzje i sprawdzać wydatki. 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.Prawo oświatowe, art. 84.

Rada rodziców ma prawo także wpływać na program wychowawczy danej placówki, który ustalany jest wspólnie z radą pedagogiczną. Może wydawać opinię i kontrolować plan finansowy przedstawiany przez dyrekcję. Ma także możliwość regulowania życia szkolnego poprzez np. ocenę pracy nauczycieli. Rada rodziców wyraża również zgodę na proponowany przez dyrektora sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego (np. zajęcia na basenie).

Sprawdź też: Zwolnienie z WF. Jak je uzyskać?

Do najważniejszych kompetencji rady rodziców należą:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora,
 • prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 • prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,
 • prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
 • prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju,
 • prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring).

Zobacz: Skala ocen szkolnych w Polsce. Jakie stopnie może otrzymać uczeń? Co oznaczają oceny literowe?

Co opiniuje rada rodziców?

Rada rodziców może opiniować program kształcenia danej placówki, plan finansowy przedstawiany przez dyrektora, a także obecność i działalność w placówce innych organizacji. Może również prosić o wydanie opinii na temat nauczyciela.

Czy rada rodziców w szkole jest obowiązkowa?

Ustawa o Prawie oświatowym umożliwia radzie rodziców gromadzenie środków, które najczęściej pochodzą ze składek, ale mogą również z innych źródeł, np. kiermaszy czy aukcji organizowanych na terenie placówki. Środki gromadzone są na subkoncie szkoły lub na osobnym koncie rady rodziców. Najczęściej przeznaczane są na różne wydatki, które ogólnie można określić jako „wspieranie działalności statutowej szkoły” (stypendia, wycieczki, pomoce naukowe). Na początku i pod koniec roku szkolnego często jednak pojawia się wątpliwość, czy wpłata na radę rodziców jest obowiązkowa. Warto więc przypomnieć, że zarówno sama składka jak i jej wysokość nie są w żaden sposób prawie regulowane, a zatem są w pełni dobrowolne. Rada nie może zmusić do płacenia ani narzucić konkretnej kwoty.

Trochę inaczej wygląda to w praktyce. W szkole jednego z naszych redaktorów nauczycielka na zebraniu powiedziała wprost:

Wpłata nie jest obowiązkowa, ale w tym roku wynosi 50 zł. Zachęcamy jednak do deklarowania wyższych kwot.

Sprawdź: Motyw podróży w literaturze. W jakich lekturach odnajdziemy przykłady wędrowców?

Na co przeznaczane są pieniądze? Ile wynosi wpłata na radę rodziców?

Zgodnie z prawem rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące ze zbiórek lub innych źródeł, np. darowizn, kiermaszy czy aukcji, organizowanych m.in. na terenie placówki. Składki wpłacane przez rodziców są w pełni dobrowolne, nie ma żadnego przepisu nakazującego wpłacanie pieniędzy ani regulującego wysokość kwoty. Wpłaty są różne i zależne w pełni od dobrej woli i możliwości finansowych rodziców. 

Rada nie może jednak w żadnym przypadku ustalać jakichkolwiek obligatoryjnych opłat ani dla rodziców, ani innych osób (podmiotów) działających wokół szkoły. Może natomiast podejmować wszelkie działania zachęcające do wpłat.

Często rodzice niechętnie wpłacają składki i wynika to przede wszystkim z braku wiedzy o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Kluczowe w działaniu rady i zachęcaniu do wpłat powinno być zatem jasne i transparentne przedstawienie celów i odpowiednie ich uzasadnienie. 

Fundusze zgromadzone na koncie rady rodziców wydatkowane są na „wspieranie działalności statutowej szkoły”, czyli wsparcie szkole w jej zadaniach oświatowo-wychowawczych. Nie chodzi tu jednak o bieżące wydatki konieczne do funkcjonowania placówki, za to odpowiada władza samorządowa.

Niedopuszczalna prawem jest sytuacja, w której środki rady rodziców są przeznaczane na elementarne potrzeby uczniów, takie jak: ławki, szafki itp.

Na co idą pieniądze z rady rodziców? Rada rodziców – składki są najczęściej przeznaczane na:

 • wycieczki szkolne,
 • bilety do teatru, kina, filharmonii,
 • prezenty z okazji Mikołajek, dnia dziecka itp.
 • nagrody dla uczniów (np. dodatkowe stypendia),
 • imprezy szkolne,
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne (np. tablice multimedialne, lepszy sprzęt elektroniczny)

Nie ma też znaczenia, ile rodzic danego dziecka wpłacił na fundusz, ze środków mogą korzystać wszyscy uczniowie na tych samych zasadach.

Zobacz: “Godziny czarnkowe” w szkołach – bezsensowny wymóg dla nauczycieli. “Nikt z nich nie korzysta”

Czy składka na radę rodziców jest obowiązkowa w przedszkolu?

Rodzice często zastanawiają się również, czy rada rodziców w przedszkolu jest obowiązkowa. Zasady funkcjonowania i powoływania rady rodziców w przedszkolu również reguluje ustawa o Prawie oświatowym. Zgodnie z jej zapisami w skład rady wchodzi co najmniej siedmiu przedstawicieli, wybranych w drodze głosowania. Wybierani są najczęściej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Rada rodziców w przedszkolu podobnie jak w szkole sama określa tryb i sposób działalności, zbiera również składki na wspólny fundusz. Ma również te same kompetencje, czyli m.in. opiniowanie programu kształcenia, budżetu oraz wychowawców. Co ważne, tak samo jak w szkole, składka na radę rodziców w przedszkolu również jest dobrowolna.

Sprawdź: Minimalna temperatura w szkole. Ile powinno być stopni, aby lekcje się odbyły? MEiN podaje konkretne wytyczne

Na co idą pieniądze z rady rodziców w przedszkolu?

Rada Rodziców w przedszkolu podobnie jak w szkole zbiera składki, które następnie trafiają do wspólnego budżetu. Pieniądze wykorzystuje się m.in. na organizowanie dzieciom wycieczek i rozmaitych atrakcji (np. kino, zoo, sala zabaw, koncerty). Wpłaty na komitet rodzicielski przeznacza się także na imprezy dla dzieci, np. bal karnawałowy czy pikniki rodzinne. Ze środków opłaca się często również prezenty mikołajkowe, gwiazdkowe czy na Dzień Dziecka.

Zobacz: Jedynka za brak pracy domowej. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Rodzice pytają, czym zajmuje się rada rodziców i na co zbiera składki

Czy składki klasowe są obowiązkowe?

Składki płacone na fundusz rady rodziców mają charakter nieobowiązkowy.

Rada rodziców czy jest obowiązkowa?

Rada rodziców nie jest obowiązkowa. Zgłoszenie się jest w pełni dobrowolne. Podobnie jak wpłacanie składek, które również nie jest nakazane. Brak wpłaty na radę rodziców nie powinien skutkować żadnymi konsekwencjami.

Komitet rodzicielski czy jest obowiązkowy?

Nie, za komitet rodzicielski nie trzeba płacić. Wpłaty na radę rodziców są całkowicie dobrowolne.

Komitet rodzicielski na co pieniądze?

Pieniądze wpłacane na konto rady rodziców są najczęściej przeznaczane na dodatkowe atrakcje dla dzieci, np. wycieczki szkole, imprezy, nagrody dla uczniów, wyjścia do kina lub teatru itd.

Czy rada rodziców w przedszkolu jest obowiązkowa?

Rada rodziców w przedszkolu ma podobne kompetencje, co w szkole. Opiniuje program wychowawczy, budżet, może wnioskować o wystawienie oceny konkretnemu wychowawcy itd. Może również zbierać fundusze, które następnie wydatkuje np. na wycieczki, imprezy, nagrody dla dzieci. Składka na komitet rodzicielski w tym przypadku również ma charakter dobrowolny, nie jest obowiązkowa.

Źródła:

Dodaj komentarz

Muzyka na wesele

Piosenki dla rodziców

Pary Młode organizujące wesele prawie zawsze chcą podczas przyjęcia podziękować swoim rodzicom za trud włożony w wychowanie oraz pomoc w przygotowaniu przyjęcia. Podczas podziękowania dla rodziców najczęściej wręczane są upominki...

Czytaj dalej →
Atrakcje weselne

Prezenty dla gości weselnych

Coraz częściej Państwo Młodzi chcąc podziękować swoim gościom za przybycie na wesele i za dobrą zabawę ofiarowują im małe upominki. Jakie upominki dla gości weselnych? Prezentami dla gości zwykle są...

Czytaj dalej →
Świadkowie

Rola świadków na weselu

Z racji tego, że już za dwa tygodnie będę świadkową na weselu siostry, postanowiłam przyjrzeć się tej roli i jej obowiązkom troszeczkę bliżej, a tym, co się nauczyłam, chętnie podzielę...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo