Rada rodziców: “Wpłata nie jest obowiązkowa, ale w tym roku wynosi 50 zł”. Czym się zajmuje i jakie kompetencje ma rada rodziców?

Rada rodziców jest na początku każdego roku szkolnego powoływana spośród przedstawicieli wszystkich klas. Zgodnie z prawem oświatowym może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Jednak nie wszyscy rodzice mają tego świadomość i niechętnie angażują się w jej działalność. Sprawdź, jakie kompetencje ma rada rodziców i na co przeznacza składki.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Rada rodziców to wewnętrzny organ szkoły, działający ściśle w jej ramach, powoływany corocznie.
 • Rada rodziców ma sporo kompetencji i może mieć realny wpływ na organizację życia szkolnego.
 • Rodzice niechętnie angażują się w działalność na rzecz szkoły z obawy przed brakiem czasu.

Rada rodziców w szkole — przepisy

Przepisy zawarte w ustawie o Prawie oświatowym (at. 83 i 84) dość precyzyjnie określają, czym jest rada rodziców i jakie są jej kompetencje, a także sposób jej wybierania. Rada tworzy jeden z organów wewnętrznych szkoły i może działać ściśle w jej ramach, zgodnie z zasadami statutowymi. Jak wynika z zapisów ustawy, rada musi reprezentować ogół rodziców, dlatego też wybierana jest corocznie, najcześciej na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowy sposób wyboru przedstawicieli określa sama rada w swoim wewnętrznym regulaminie. Najczęściej odbywa się klasyczne głosowanie, podczas którego spośród rad oddziałowych, czyli klasowych, wybiera się po jednym reprezentancie do rady rodziców. 

Dołączenie do rady rodziców nie jest obowiązkiem, ale prawem i przywilejem, dlatego też rodzice rzadko angażują się w jej pracę. Najczęściej wynika to jednak nie tylko z niechęci, lecz przede wszystkim z braku czasu i obawy, że działalność ta może okazać się zbyt absorbująca. Prawdopodobnie jednak zastrzeżenia te nie są do końca uzasadnione. Ustawodawca, zdając sobie sprawę, że rodzice mają inne obowiązki, umożliwił radzie samodzielne ustalenie wewnętrznego trybu i organizacji pracy. Zazwyczaj zebrania rady odbywają się od 2 do 4 razy w roku, a pozostałą działalność na rzecz szkoły można swobodnie dopasować do swojego życia rodzinnego i zawodowego. Należy pamiętać, że rodzice mogą mieć realny wpływ na atmosferę panującą w szkole. Ich zaangażowanie, dobre kontakty z pracownikami szkoły, racjonalne gospodarowanie budżetem, a także działania na rzecz poprawienia warunków w placówce mogą przynieść naprawdę fantastyczne rezultaty na lata. 

Kompetencje i zasady działania rady rodziców. Czym się zajmuje i jak działa?

Kompetencje rady rodziców również reguluje wspomniany dokument o Prawie oświatowym. Jak wynika z zapisów, rada może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, organizację i sposób jej pracy, a także na ogólny wizerunek placówki. Może ściśle współpracować z dyrekcją szkoły, ale także kontrolować jej decyzje i sprawdzać wydatki. 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.Prawo oświatowe, art. 84.

Rada rodziców ma prawo także wpływać na program wychowawczy danej placówki, który ustalany jest wspólnie z radą pedagogiczną. Może wydawać opinię i kontrolować plan finansowy przedstawiany przez dyrekcję. Ma także możliwość regulowania życia szkolnego poprzez np. ocenę pracy nauczycieli. Rada rodziców wyraża również zgodę na proponowany przez dyrektora sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego (np. zajęcia na basenie).

Sprawdź też: Zwolnienie z WF. Jak je uzyskać?

Do najważniejszych kompetencji rady rodziców należą:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora,
 • prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 • prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,
 • prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
 • prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju,
 • prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring).

Czy wpłaty na radę rodziców są obowiązkowe?

Ustawa o Prawie oświatowym umożliwia radzie rodziców gromadzenie środków, które najczęściej pochodzą ze składek, ale mogą również z innych źródeł, np. kiermaszy czy aukcji organizowanych na terenie placówki. Środki gromadzone są na subkoncie szkoły lub na osobnym koncie rady rodziców. Najczęściej przeznaczane są na różne wydatki, które ogólnie można określić jako „wspieranie działalności statutowej szkoły” (stypendia, wycieczki, pomoce naukowe). Warto jednak przypomnieć, że zarówno sama składka jak i jej wysokość nie są w żaden sposób prawie regulowane, a zatem są w pełni dobrowolne. Rada nie może zmusić do płacenia ani narzucić konkretnej kwoty

Trochę inaczej wygląda to w praktyce. W szkole jednego z naszych redaktorów na przykład nauczycielka na zebraniu powiedziała wprost:

Wpłata nie jest obowiązkowa, ale w tym roku wynosi 50 zł. Zachęcamy jednak do deklarowania wyższych kwot.

Na co przeznaczane są pieniądze wpłacane na radę rodziców?

Zgodnie z prawem rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące ze zbiórek lub innych źródeł, np. darowizn, kiermaszy czy aukcji, organizowanych m.in. na terenie placówki. Składki wpłacane przez rodziców są w pełni dobrowolne, nie ma żadnego przepisu nakazującego wpłacanie pieniędzy ani regulującego wysokość kwoty. Wpłaty są różne i zależne w pełni od dobrej woli i możliwości finansowych rodziców. 

Rada nie może jednak w żadnym przypadku ustalać jakichkolwiek obligatoryjnych opłat ani dla rodziców, ani innych osób (podmiotów) działających wokół szkoły. Może natomiast podejmować wszelkie działania zachęcające do wpłat.

Często rodzice niechętnie wpłacają składki i wynika to przede wszystkim z braku wiedzy o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Kluczowe w działaniu rady i zachęcaniu do wpłat powinno być zatem jasne i transparentne przedstawienie celów i odpowiednie ich uzasadnienie. 

Fundusze zgromadzone na koncie rady rodziców wydatkowane są na „wspieranie działalności statutowej szkoły”, czyli wsparcie szkole w jej zadaniach oświatowo-wychowawczych. Nie chodzi tu jednak o bieżące wydatki konieczne do funkcjonowania placówki, za to odpowiada władza samorządowa.

Niedopuszczalna prawem jest sytuacja, w której środki rady rodziców są przeznaczane na elementarne potrzeby uczniów, takie jak: ławki, szafki itp.

Pieniądze wpłacane na radę rodziców mogą zostać przeznaczone na:

 • wycieczki szkolne,
 • bilety do teatru, kina, filharmonii,
 • prezenty z okazji Mikołajek, dnia dziecka itp.
 • nagrody dla uczniów (np. dodatkowe stypendia),
 • imprezy szkolne,
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne (np. tablice multimedialne, lepszy sprzęt elektroniczny)

Nie ma też znaczenia, ile rodzic danego dziecka wpłacił na fundusz, ze środków mogą korzystać wszyscy uczniowie na tych samych zasadach.

Rada rodziców w przedszkolu

Zasady funkcjonowania i powoływania rady rodziców w przedszkolu również reguluje ustawa o Prawie oświatowym. Zgodnie z jej zapisami w skład rady wchodzi co najmniej siedmiu przedstawicieli, wybranych w drodze głosowania. Wybierani są najczęściej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Rada rodziców w przedszkolu podobnie jak w szkole sama określa tryb i sposób działalności. Ma również te same kompetencje, czyli m.in. opiniowanie programu kształcenia, budżetu oraz wychowawców. Co ważne, tak samo jak w szkole, składka na radę rodziców w przedszkolu również jest dobrowolna.

Co to jest rada rodziców?

Rada rodziców to organ szkolny wybierany corocznie, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu (rodzicu) z każdej klasy. Może wpływać na funkcjonowanie szkoły, regulować i poprawiać pracę placówki oraz reprezentować stanowisko rodziców.

Co opiniuje rada rodziców?

Rada rodziców może opiniować program kształcenia danej placówki, plan finansowy przedstawiany przez dyrektora, a także obecność i działalność w placówce innych organizacji. Może również prosić o wydanie opinii na temat nauczyciela.

Co może rada rodziców w szkole?

Rada rodziców ma dość szerokie uprawnienia. Może m.in. w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwalać program wychowawczo-profilaktyczny dla danej placówki, może skierować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyboru dyrektora. Ma wpływ także na formę prowadzenia zajęć WF, a także może przeznaczać zebrane fundusze na wycieczki lub imprezy szkolne i in.

Czy rada rodziców jest obowiązkowa?

Rada rodziców nie jest obowiązkowa. Zgłoszenie się jest w pełni dobrowolne. Podobnie jak wpłacanie składek, które również nie jest nakazane.

Na co idą pieniądze z rady rodziców?

Pieniądze wpłacane na konto rady rodziców są najczęściej przeznaczane na dodatkowe atrakcje dla dzieci, np. wycieczki szkole, imprezy, nagrody dla uczniów, wyjścia do kina lub teatru itd.

Czym zajmuje się rada rodziców w przedszkolu?

Rada rodziców w przedszkolu ma podobne kompetencje, co w szkole. Opiniuje program wychowawczy, budżet, może wnioskować o wystawienie oceny konkretnemu wychowawcy itd. Może również zbierać dobrowolne fundusze, które następnie wydatkuje np. na wycieczki, imprezy, nagrody dla dzieci.

Źródła:

Dodaj komentarz

Finanse, Newsy

Katowice: miasto dofinansuje zatrudnienie niani

W Katowicach lawinowo rośnie zapotrzebowanie na żłobki. Miasto postanowiło wesprzeć młode rodziny poprzez wprowadzenie dofinansowania do wynagrodzenia niań. Komu przysługuje dofinansowanie do zatrudnienia niani? Jak mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału...

Czytaj dalej →
Prawo

Ciąża a praca [warunki pracy w ciąży]

Przyszłym mamom przysługuje szereg praw, których przedsiębiorca musi przestrzegać od momentu, kiedy zostaje poinformowany o ciąży pracownicy. Co dokładnie mówi Kodeks Pracy o warunkach pracy w ciąży? Kiedy ciąża a...

Czytaj dalej →
Ciąża, Mama

Kulki gejszy do ćwiczeń mięśni Kegla

Mięśnie Kegla to inaczej mówiąc mięśnie dna macicy, których zadaniem jest podtrzymywanie od dołu narządów wewnętrznych jamy brzusznej (takich jak pęcherz, jelita, macica) – zarówno u kobiet, jak i u...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general