Skala ocen szkolnych w Polsce. Jakie stopnie może otrzymać uczeń? Co oznaczają oceny literowe?

Oceny w szkole, czyli skala, w jakiej oceniani są uczniowie, a dokładniej ich wiedza na dany temat oraz praktyczne przygotowanie. Nauczyciele mogą na wiele różnych sposobów weryfikować wiedzę swoich uczniów. Warto jednak dodać, że każda szkoła, a także kraj ma inny system oceniania i dla przykładu w Niemczech skala ocen jest odwrotna do tego, co mamy w Polsce. Jaka obowiązuje skala ocen szkolnych w naszym kraju?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • W Polsce w większości szkół panuje sześciostopniowa skala oceniania;
 • Ocena dopuszczająca to pierwsza pozytywna ocena oznaczająca zaliczenie;
 • Oceny są wystawiane według procentowej skali.

Oceny w szkole

Oceny w szkołach to jedyna skala, dzięki której nauczyciel jest w stanie ocenić postęp ucznia, a także jego wiedzę. Nauczyciele mogą wystawić ocenę za każdy rodzaj sprawdzenia wiedzy ucznia takie jak np.: kartkówka, odpowiedź ustna lub sprawdzian. Oceny szkolne to system, który ułatwia nauczycielom weryfikację wiedzy ucznia. Szkolna skala ocen w całej Polsce jest taka sama, ale progi procentowe, dzięki którym wystawia się ocenę, mogą się różnić w zależności od placówki – wszystko to wyznacza procentowy system oceniania w danej szkole np. w jednej placówce oceny dostateczne to 50%, a w innej już 60%. Warto się również skupić na nazwach ocen, ponieważ są one często nieoczywiste. Oto nazwy ocen w szkole:

 • ocena 1 to ocena niedostateczna,
 • ocena 2 to ocena dopuszczająca,
 • ocena 3 to ocena dostateczna,
 • ocena 4 to ocena dobra,
 • ocena 5 to ocena bardzo dobra,
 • ocena 6 to ocena celująca.

Skala ocen w szkole podstawowej szczególnie w klasach 1-3 jest nieco inna niż w przypadku wyższych klas. 

Zobacz: Jak obliczyć średnią na koniec roku?

Skala ocen – szkoła podstawowa klasy 1-3

Oceny w podstawówce w klasach 1-3 nie są wystawiane w formie stopni, ale w formie opisowej. Czasami pojawiają się również pochwały, np. specjalne pieczątki (lub zostają nagradzani za swój postęp w inny sposób, wszystko to zależy od placówki). Stopnie w szkole podstawowej (klasy 4-8) oraz w szkole średniej są wydawane na podstawie sześciostopniowej skali ocen. Sześciostopniowa skala ocen funkcjonuje nie tylko w Polsce.

Sprawdź: Jedynka na koniec roku 2022. Czy z jedną jedynką można przejść do następnej klasy?

Skala ocen w szkole

Szkolna skala ocen w Polsce wygląda w większości szkół tak samo, ale znaleźć można placówki, w których zamiast skali ocen używa się punktów. Są to zazwyczaj szkoły średnie o amerykańskim profilu nauczania tj. placówka, w której zamiast dwóch semestrów są trzy trymestry itp. 

System oceniania w szkole. Ile procent to jaka ocena?

W wielu placówkach w Polsce wiedzę ocenia się na podstawie jej weryfikacji na różne sposoby. Nauczyciele mają do dyspozycji skalę ocen, dzięki której mogą ocenić zweryfikowaną wiedzę ucznia. Wszystkie oceny determinuje procentowy system oceniania, który w każdej szkole jest inny np. w jednej placówce stopień dopuszczający, może być od 25%, a w innej już od 30% – liczba procentów na daną ocenę zależy w głównej mierze od poziomu, jaki panuje w szkole.

Zobacz: Wystawienie ocen 2022. Do którego czerwca muszą być wystawione oceny?

Oceny w szkole: procentowa skala ocen w szkole podstawowej 4-6

Procentowa skala ocen w szkole podstawowej w klasach 4-6 jest taka sama jak w przypadku szkoły średniej, a wszystko to zależne jest od szkoły, a także poziomu jej edukacji. Jeśli jest to renomowana placówka, procenty na daną ocenę będą wyższe i ciężej będzie zdobyć pozytywną ocenę niż w szkole o gorszej opinii.

Przykładowa skala procentowa ocen 2022 podstawówka:

 • od 96% do 100% – ocena celująca (6),
 • od 85% do 95% – ocena bardzo dobra (5),
 • od 70% do 84% – ocena dobra (4),
 • od 55% do 69% – ocena dostateczna (3),
 • od 41% do 54% – ocena dopuszczająca (2),
 • od 0 do 40% – ocena niedostateczna (1).

Sprawdź: Skala ocen z zachowania. Jakie są stopnie w Polsce?

Skala ocen szkolnych w Polsce. Dopuszczający – jaka to ocena?

Nazewnictwo niektórych ocen może być nieznajome dla wielu uczniów. Jaka to ocena dopuszczająca? Ocena dopuszczająca to najgorsza pozytywna ocena, która gwarantuje zdanie zarówno danego sposobu weryfikacji wiedzy, jak i całego okresu edukacji (chodzi tutaj przede wszystkim o ocenę śródroczną oraz końcową). Dwójka (bo o niej mowa) jest pierwszą oceną, która gwarantuje zaliczenie, ale w procentowej skali może znajdować się ona w innych miejscach i wszystko to determinuje WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania) każdej placówki edukacyjnej. W większości szkół dwójka równa jest trzydziestu procentom, ale na „edukacyjnej” mapie Polski można znaleźć szkoły, w których dwójka znajduje się wyżej lub niżej w tej skali. 

Co ciekawe, skala ocen w szkole wyższej rozpoczyna się właśnie od tej oceny. Jest ona najgorszą oceną, która jednocześnie oznacza niezaliczenie kolokwium (egzaminu) lub przedmiotu.

Sprawdź: Oceny z zachowania. Jakie są stopnie z zachowania w szkole?

Jaka to ocena niedostateczna?

Oceną niedostateczną nazywamy najgorszą ocenę w całej skali ocen w Polsce. Jedynka (bo o niej mowa) to ocena, która oznacza niezaliczenie danego sposobu weryfikacji wiedzy lub danego okresu edukacyjnego z przedmiotu.

Zobacz: Gotowość szkolna – czym jest i jak ją ocenić? Na co rodzice powinni zwrócić uwagę?

Dostateczny jaka to ocena?

Ocena dostateczna na sześciostopniowej skali liczbowej sytuuje się w połowie – oznacza trójkę. Oczywiście umożliwia zaliczenie, jednak jeśli uczeń chce starać się o świadectwo z wyróżnieniem lub stypendium, może okazać się niewystarczająca.

Sprawdź: Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [WZÓR]. Jak ją napisać, aby została zaakceptowana?

Skala ocen szkolnych. Co oznaczają oceny w szkole A B C D E?

Skala ocen cząstkowych może się różnić w zależności od konkretnej placówki. W niektórych szkołach uczniowie oceniani są np. w skali dziesięciostopniowej, inni otrzymują punkty zamiast tradycyjnych stopni, a czasami zdarzają się również skale literowe. Jeśli chodzi o ten ostatni przypadek, to system najczęściej wygląda w następujący sposób:

 • ocena A – celujący (szóstka),
 • ocena B – bardzo dobry (piątka),
 • ocena C – dobry (czwórka),
 • ocena D – dostateczny (trójka),
 • ocena E – dopuszczający (dwójka),
 • ocena F – niedostateczny (jedynka).

Warto jednak podkreślić, że na świadectwie oceny i tak muszą być zapisane według oficjalne skali (tj. celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny).

Oceny wyrażone literami mogą również dotyczyć uczniów klas 1-3, w których nie obowiązują jeszcze tradycyjne stopnie. Za swoje osiągnięcia dzieci otrzymują pieczątki z odpowiednią oceną opisową, np.

 • A – wspaniale (uśmiechnięte słoneczko)
 • B – bardzo dobrze (słonko bez buźki)
 • C – dobrze (słonko za chmurką)
 • D – pracuj więcej (chmurka).

Zobacz: Jak napisać rozprawkę? Poznaj najważniejsze zasady pisania rozprawki. Kluczowy jest schemat

Ocena A – co oznacza?

W szkołach, w których wystawia się uczniom oceny nie liczbowe, ale w formie liter, A oznacza najprawdopodobniej ocenę najwyższą, czyli celujący (szóstkę). Taka skala obowiązuje np. w Stana Zjednoczonych. Ocena A może być także oceną w klasach 1-3, która oznacza, że uczeń wywiązał się z obowiązków “wspaniale” lub “fantastycznie”.

Sprawdź: Środki stylistyczne i ich funkcje [podział, rodzaje oraz przykłady środków stylistycznych]

Co oznacza ocena T?

Ocena T może pojawić się w dzienniku elektroniczny i zdarza się, że powoduje konsternacje u rodziców. Najczęściej oznacza ona po prostu ocenę opisową, która w widoku ocen prezentowana jest właśnie jako litera T. Po kliknięciu można zapoznać się z treścią.

Zobacz: Odmienne i nieodmienne części mowy. Jak wygląda podział? O czym trzeba pamiętać?

C jaka to ocena?

Jeśli szkoła wykorzystuje skalę ocenową w formie liter, to ocena C może oznaczać najprawdopodobniej ocenę dobrą, czyli czwórkę. W przypadku uczniów klas 1-3 może wskazywać, że zadanie czy praca domowa zostały wykonane po prostu “dobrze”.

Sprawdź: Czy religia jest obowiązkowa 2022? Zapowiedzi ministra zaniepokoiły rodziców

Ocena W – jaka to?

Oceny literowe, np. właśnie W spotkamy najczęściej w klasach 1-3, gdzie nie obowiązują tradycyjne stopnie, ale dzieci oceniane są w formie opisowej. Litery będą więc oznaczać po prostu skróty konkretnej oceny – W to może być np. “wspaniale”.

Przykładowy literowa skala ocen szkolnych w 1-3:

 • W – wspaniale
 • B – bardzo ładnie
 • Ł – ładnie
 • P – potrafisz lepiej
 • S – słabo

Zobacz: Jak wypisać dziecko z religii? Kilka praktycznych informacji dla rodziców [wzór oświadczenia]

Ocena S co oznacza?

Ocenę S stosuje się zapewne głównie na etapie edukacji wczesnoszkolnej, czyli w klasach 1-3. Będzie więc skrótem od jakiejś oceny opisowej – np. “słabo” lub “staraj się bardziej”. Wszystko zależy od indywidualnych zasad panujących w danej szkole.

Rodzice pytają, jak wygląda skala ocen szkolnych

Ocena dopuszczająca – jaka to?

Ocena dopuszczająca to pierwsza pozytywna ocena, która oznacza zaliczenie przedmiotu lub sposobu weryfikacji wiedzy – jest nią dwójka.

Ocena mierna jaka to ocena?

Oceną mierną określamy oceną wystarczającą do zdania (ocena 2), ale gorszą od trójki, czyli mowa tutaj o dwójce.

Ocena niedostateczna – jaka to?

Oceną niedostateczną to ocena 1, która oznacza niezaliczenie.

Ocena dobra – jaka to?

Oceną dobrą określamy czwórkę, która jest jedną z wyższych ocen.

Jakie są oceny w szkole?

Oceny w szkole podstawowej i w szkołach średnich to najczęściej: ocena niedostateczna (1), ocena dopuszczająca (2), ocena dostateczna (3), ocena dobra (4), ocena bardzo dobra (5), ocena celująca (6).

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo