Zasiłek celowy: Na co i komu przysługuje oraz ile wynosi?

elements.envato.com

Zasiłek celowy to rodzaj pomocy finansowej, o którą mogą ubiegać się osoby w ciężkiej sytuacji życiowej. Środki z tytułu zasiłku celowego wypłacane są na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu. O jakich celach mowa?

Zasiłek celowy. Na co można go przeznaczyć?

Zasiłek celowy to świadczenie, które  przyznawane jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o pokrycie części lub całości kosztów związanych z:

  • zakupem żywności, leków, opału lub odzieży,
  • leczeniem,
  • drobnymi remontami i naprawami w mieszkaniu,
  • pogrzebem.

Zasiłek celowy można uzyskać także na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego albo związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, a także w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. W niektórych wypadkach przyznawany jest on jedynie pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Ile wynosi zasiłek celowy? Jakie warunki trzeba spełnić (kryterium dochodowe), aby go otrzymać?

Aby otrzymać zasiłek celowy, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dla osób samotnie gospodarujących zostało ono ustalone na poziomie 701 zł miesięcznie, a dla osoby żyjącej w rodzinie – na poziomie 528 zł miesięcznie (po przeliczeniu na jednego członka rodziny). W wyjątkowych przypadkach zasiłek celowy może zostać przyznany mimo niespełnienia kryteriów dochodowych. Chodzi o osoby, które potrzebują pieniędzy na realizację kontraktu socjalnego oraz ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego albo klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku celowego zależy od wielu czynników, m.in. od dochodów wnioskodawcy, celu, na jaki chce otrzymać pieniądze i tego, czy środki będą wypłacane jednorazowo czy okresowo. Wysokość zasiłku celowego ustalana jest indywidualnie, a organ pomocy społecznej ustala ją samodzielnie. Z reguły jednak wynosi on od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Jak wygląda wniosek o przyznanie zasiłku celowego?

Aby otrzymać zasiłek celowy, trzeba spełnić kryteria dochodowe oraz współpracować z organem pomocy społecznej, który ustali, jaka jest sytuacja materialna wnioskodawcy. Trzeba także złożyć odpowiedni wniosek. Taki dokument składa się w najbliższej jednostce realizującej zadania pomocy społecznej i środowiskowej, a więc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które pokazują, jaka jest sytuacja finansowa i bytowa wnioskodawcy. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku celowego można znaleźć w internecie albo otrzymać w MOPS-ie lub GOPS-ie. To bardzo prosty dokument, w którym należy uzupełnić cel, na który chcemy przeznaczyć środki i napisać uzasadnienie swojej prośby.