500 plus dla niepełnosprawnych: kto dostanie i od kiedy? [NOWE PRZEPISY dla niepełnosprawnych 2019]

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 500 plus dla niepełnosprawnych ma być wypłacane od 1 października 2019 roku. Komu i na jakich warunkach?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • 500 plus dla niepełnosprawnych otrzyma około 500 tys. osób posiadających orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • By otrzymać 500 zł dla niepełnosprawnych nie można pobierać z budżetu państwa świadczeń w łącznej kwocie przekraczającej wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 • 500 plus będzie wypłacane jedynie dorosłym niepełnosprawnym.
 • By otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek o 500+ dla dorosłych niepełnosprawnych. Będzie to możliwe od 1 października 2019.
 • Kwota 500 zł nie podlega opodatkowaniu.
 • Podczas podejmowania decyzji nie obowiązuje kryterium dotyczące dochodów na osobę w rodzinie.

Kto dostanie 500 plus niepełnosprawnych?

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce ruszy wypłata 500 plus dla niepełnosprawnych. Kto dostanie świadczenie uzupełniające? Będą to osoby, które ukończyły 18 lat oraz które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Zasiłek jest przeznaczony dla tych niepełnosprawnych, którzy nie otrzymują innych świadczeń pieniężnych lub wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na dziś jest to 1100 zł.

Kto z niepełnosprawnych dostanie 500 plus? Kryteria 500+ dla niepełnosprawnych zostały pomyślane tak, by zapewnić dodatkowe wsparcie osobom ponoszącym wysokie koszty związane z opieką pielęgniarską, rehabilitacją oraz opieką medyczną. Chcąc otrzymać zasiłek w wysokości 500 zł osoba niepełnosprawna musi przedstawić jedno z orzeczeń:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Jak wynika z powyższej listy, 500 plus dla niepełnosprawnych nie zostanie wypłacone osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mogą ubiegać się o świadczenie dopiero po wystąpieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o uzyskanie odpowiedniego orzeczenia. Świadczenie uzupełniające zostanie w tym  wypadku wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Ale tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy po wejściu w życie ustawy regulującej zasady wypłaty 500 plus dla niepełnosprawnych. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, otrzyma prawo do świadczenia uzupełniającego na zasadach określonych w ustawie, tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Czy dzieci są uprawnione do otrzymywania dodatkowego świadczenia?

Uchwalone niedawno świadczenie 500 plus jest przeznaczone jedynie dla dorosłych niepełnosprawnych. Otrzymają je tylko osoby po 18 roku życia posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Zasiłek nie dotyczy więc dzieci.

500+ dla niepełnosprawnych 2019: kryteria dochodowe

W przypadku tego świadczenia nie są brane pod uwagę dochody na osobę w rodzinie. Jest jednak inne kryterium dochodowe dla 500 plus dla niepełnosprawnych. W 2019 warunkiem otrzymania 500 zł jest:

 • nieposiadanie prawa do innych innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych;
 • w przypadku posiadania prawa do tego typu świadczeń, ich łączna kwota nie może przekraczać równowartości kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

500 plus dla niepełnosprawnych 2019: od kiedy?

Od kiedy 500+ dla niepełnosprawnych? Zgodnie z zapowiedziami rządu możliwość złożenia wniosku oraz wypłata świadczenia są zaplanowane już na 1 października.

500 plus dla niepełnosprawnych: wniosek

To, kto otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych jest uwarunkowane nie tylko kryterium dochodowym oraz posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności. By dostać dodatkowe 500 zł, należy złożyć wniosek. Będzie to możliwe od 1 października br. Na stronach rządowych nie ma jeszcze informacji, gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych 2019. W jednej z wypowiedzi minister Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się jednak zapowiedź, że przyjmie go organ, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto będzie wypłacał 500 plus dla niepełnosprawnych?

500 zł zasiłku dla niepełnosprawnych, koszty obsługi wniosków oraz koszty związane z wypłatą świadczeń zostaną sfinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gdyby było to niemożliwe, przewidziano możliwość dotacji z budżetu państwa lub udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czy 500 plus dla niepełnosprawnych wlicza się do dochodu?

Kwota 500 zł wypłacana osobie niepełnosprawnej będzie wypłacona w całości i nie podlega opodatkowaniu. Świadczenie nie wlicza się też do dochodów, nie wpłynie więc na prawo do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itp. 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych nie jest też wliczane do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Na jakie inne formy wsparcia mogą liczyć niepełnosprawni?

Filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych ma być utworzony 1 stycznia 2019 roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Celem zasilanego środkami z Funduszu Pracy SFWON jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. W ramach wsparcia finansowego osoby niepełnosprawne mogę liczyć na wypłatę:

 • renty socjalnej;
 • zasiłku pielęgnacyjnego;
 • świadczenia pielęgnacyjnego;
 • zasiłku opiekuńczego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Jak podkreśla na swoich stronach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wiele z tych świadczeń wzrosło w ostatnich latach. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tym  zakresie sporo jest jeszcze do zrobienia. 500 plus dla niepełnosprawnych dorosłych wydaje się być kroplą w morzu potrzeb.

 

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo