Zasiłek pielęgnacyjny jest jedną z form zapomogi wypłacanej przez gminę, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością. Od wielu lat jego wysokość utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 153 złote, niezależnie od uzyskiwanego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Pod koniec 2018 roku weszły w życie zmiany, które zapoczątkowały podwyżkę kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Dowiedz się, o ile wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny i komu przysługuje.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń rodzinnych, które są wypłacane przez gminę w celu częściowego pokrycia wydatków, związanych z zapewnieniem osobie niepełnosprawnej, która jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania, właściwej opieki. Prawo do jego pobierania przysługuje na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony. Inną formą zapomogi jest dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako wsparcie finansowe w trakcie pobierania emerytury lub renty.

Zasiłki pielęgnacyjne jako świadczenia dla niepełnosprawnych zostały uregulowane ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Akt prawny informuje kto i na jakich zasadach może pobierać:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna,
 • dodatki do zasiłków,
 • jednorazowe zapomogi.

Treść aktu została zaktualizowana i ogłoszona z dniem 6 listopada 2018 roku. Zmiany są o tyle ważne, że są początkiem zapowiadanej od dawna podwyżki kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, która do tej pory wynosiła 153 zł niezależnie od dochodów. O ile wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny w 2019 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny 2019 – podwyżka

Po 12 latach osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie doczekali się wprowadzenia od dawna postulowanego wzrostu kwot przysługujących im świadczeń. Jednym z elementów, które zostały objęte podwyżką jest zasiłek pielęgnacyjny. Zmiany są skutkiem przyjęcia przez Radę Ministrów nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pierwsza podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w listopadzie 2018 roku. Świadczenie zostało podniesione o 31,42 zł i obecnie wynosi 184,42 zł dla wszystkich osób, bez względu na to jak wysokie dochody osiągają. Zasadniczym pytaniem pozostaje, o ile wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2019 roku? Zgodnie z obietnicami ostatecznie wysokość świadczenia ma wynosić 215,84 zł. Podwyżka obejmie blisko 912 tysięcy osób z niepełnosprawnością.

Wzrósł także specjalny zasiłek opiekuńczy (dodatek opiekuńczy). W 2019 roku kwota, która wcześniej wynosiła 520 złotych została podwyższona o kolejne 100 złotych. Rząd zapowiada, że od tej pory zmiany wysokości wypłacanych świadczeń będą miały miejsce zdecydowanie częściej.

Zobacz też: Rodzice pierwszych w Polsce sześcioraczków otrzymają na dzieci ponad 57000 zł rocznie!

Zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje?

Istotną kwestię w ustawie o świadczeniach rodzinnych stanowi to, komu należy się zasiłek pielęgnacyjny:

 • niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16. roku życia, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej po 16. roku życia, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia),
 • osobom, które ukończyły 75 lat.

Wsparcie należy się także rodzicom i prawnym opiekunom osoby niepełnosprawnej. Jest to tzw. specjalny zasiłek pielęgnacyjny wypłacany osobom, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej, ponieważ opiekują się osobą niepełnosprawną.

Warto mieć także na uwadze, że zgodnie z ustawą zasiłek pielęgnacyjny na dziecko niepełnosprawne nie jest przyznawany wszystkim. Nie otrzymają go osoby, które:

 • przebywają w instytucji, która zapewnia całodobową opiekę,
 • są uprawnione do pobierania dodatku pielęgnacyjnego,
 • członkowie rodziny pobierają świadczenia na ich pielęgnację za granicą.

Zasiłek pielęgnacyjny – kwota

Kwota świadczeń pielęgnacyjnych została ustalona w 2006 roku. Wynosiła ona 153 złote dla osób niepełnosprawnych i 520 złotych dla ich opiekunów. Od 1 listopada 2018 roku zgodnie z decyzją Rady Ministrów wzrosła wysokość świadczeń wypłacanych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Warto wiedzieć, ile obecnie wynosi zasiłek pielęgnacyjny i komu przysługuje.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego w listopadzie 2018 roku wzrosła o 31,42 zł i wynosi 184,42 zł dla wszystkich osób, którym przysługuje. Jest to pierwszy etap podwyżki. Drugą część zapowiedziano na 1 listopada 2019 roku. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego z MOPS wyniesie wtedy 215,84 zł.

Natomiast wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrasta co roku wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnych. Zmiana kwoty odbywa się 1 marca każdego roku. W 2018 roku wynosił on 215,84 zł. Przysługuje osobom, które pobierają rentę lub emeryturę i są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a także wszystkim, którzy ukończyli 75 lat.

ZUS, KRUS czy MOPS – kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny?

Osoby niepełnosprawne pobierają zasiłek pielęgnacyjny z MOPS po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Jest to związane z tym, że do wypłaty tego rodzaju świadczeń zobowiązana jest gmina.

Natomiast osoby uprawnione pobierają dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS, w zależności od posiadanego ubezpieczenia społecznego. Jest on wypłacany wraz z emeryturą lub rentą i corocznie waloryzowany.

Stopnie niepełnosprawności – kto spełnia warunki do wypłaty zasiłku?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wydawane na wniosek opiekuna osoby niepełnosprawnej lub na wniosek samej osoby zainteresowanej. Jest ono jednym z kryteriów, na podstawie którego wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny. Znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności upoważniają osoby po ukończeniu 16. roku życia do pobierania tego świadczenia, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny – skąd pobrać?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można pobrać w odpowiednim do miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam również należy złożyć wypełniony dokument. Natomiast wniosek o dodatek pielęgnacyjny wydaje ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Jest kilka rodzajów świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Warto wiedzieć, co to jest zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne:

 • zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacany osobie, która opiekuje się osobą niepełnosprawną i z tego powodu nie podejmuje zatrudnienia (jeżeli niepełnosprawność powstała po 18 roku życia),
 • świadczenie pielęgnacyjne – wypłacane osobie, która rezygnuje z pracy na rzecz stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia).

[Zdjęcie główne: elements.envato.com]