Zasiłek rodzinny 2020 [kryterium dochodowe, wysokość zasiłku]

Komu przysługuje zasiłek rodzinny 2020? Jaka jest wysokość świadczenia? Kto otrzyma wypłatę i na jakich warunkach? Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono odnośnie kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego 2020.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka.
 • Rodzinne 2020 wynosi 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka oraz pełnoletnie osoby uczące się.
 • Kryterium dochodowe do rodzinnego wynosi 674 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 764 zł w przypadku rodzin z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
 • W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Wysokość zasiłku rodzinnego 2020

15 maja 2018 Rada Ministrów przyjęła propozycję weryfikacji kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego. Decyzja dotyczy zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Nowe ustalenia obowiązują również w okresie zasiłkowym 2019/2020, który zaczął się 1 listopada 2019 r. 

Zasiłek rodzinny 2020: komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest rodzinom o niskich dochodach. Jego celem jest pomoc w pokryciu części kosztów utrzymania dziecka. A te, jak wszyscy rodzice doskonale wiedzą, wcale nie są niskie, z uwagi też na to, pieniądze te pomagają rodzinom znajdującym się w najcięższej sytuacji materialnej. Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) jest świadczeniem wypłacanym rodzicom bądź opiekunom dzieci poniżej 18 roku życia lub 21 roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole. Zasiłek ma wesprzeć ich w ponoszeniu wydatków na dziecko. Prawo do rodzinnego w 2020 mają:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka;
 • faktyczni opiekunowie dziecka;
 • osoby uczące się w szkole wyższej, które nie ukończyły 24 roku życia, tj. osoby pełnoletnie uczące się w szkole i nie będące na utrzymaniu rodziców. Co ważne, w tym wypadku brak utrzymania musi być skutkiem śmierci rodziców lub zasądzenie alimentów z ich strony;
 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 24 roku życia.

W przypadku opiekuna faktycznego dziecka, musi to być osoba, która faktycznie dzieckiem się zajmuje, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z odpowiednim wnioskiem o przysposobienie dziecka. Z kolei, jeśli chodzi o osobę uczącą się, jest to osoba pełnoletnia kontynuująca naukę, która nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z wyrokiem sądowym w przypadku ugody sądowej prawa do alimentów z ich strony.

Komu nie należą się zasiłki rodzinne?

Kryterium wieku dziecka oraz próg dochodowy nie są jedynymi czynnikami, które decydują o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Zasiłki rodzinne nie należą się rodzicom lub opiekunom dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub takiego, które otrzymało prawo do zasiłku na własne dziecko nawet, jeśli będzie ono kontynuowało naukę do 24 roku życia. MOPS odmówi wypłaty również wtedy, gdy małoletni zostanie umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej. Na wypłatę zasiłku rodzinnego 2019/2020 nie powinniśmy liczyć również wtedy, gdy przysługuje nam prawo do podobnej pomocy w innym kraju, o ile umowy dwustronne z tym krajem nie stanowią inaczej.

Podsumowując: ustawa wskazuje sześć przypadków, w których zasiłek rodzinny na dziecko nie może być pobierany. Są one następujące:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny 2020: kryterium dochodowe i dokumenty

O przyznaniu zasiłku rodzinnego decyduje kryterium dochodowe. Zasiłek wychowawczy w 2020 roku przyznawano, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 674 zł, a w przypadku rodzin dzieci niepełnosprawnych 764 zł. Minimalne przekroczenie kryterium dochodowego nie jest wskazaniem do odmowy świadczenia. Dzięki zastosowaniu mechanizmu “złotówka za złotówkę”, rodzinne 2020 jest wypłacane w kwocie pomniejszonej o sumę, która przekracza wymagany dochód.

Zasiłek rodzinny 2019/2020 będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim. Od 1 listopada 2019 nadal jest to:

 • 674 zł na osobę w rodzinie;
 • 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

W 2020 zmianie nie ulega również wysokość rodzinnego i nadal jest uzależniona od wieku dziecka:

 • 95,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko od 18 roku do ukończenia 24 roku życia.

Pozostałe zasiłki rodzinne 2019/2020

Zasiłek rodzinny nie jest jedynym, na który mogą liczyć rodziny w trudnej sytuacji finansowej. Wśród świadczeń wypłacanych przez państwo należy wymienić również:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który zostaje podwyższony w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

Rodzice pytają o zasiłek rodzinny

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom z dziećmi. Nie mogą się o niego starać bezdzietne małżeństwa. Uprawnieni do pobierania tego typu pomocy są:

 • Rodzice lub jeden rodzic dziecka
 • Opiekun prawny dziecka
 • Opiekun faktyczny dziecka
 • Osoba ucząca się

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny pobierany jest przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych aż do dnia, w którym dziecko kończy 18 rok życia. Jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole, zasiłek przysługuje do chwili ukończenia przez dziecko 21 roku życia. Z kolei, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (w umiarkowanym lub w znacznym stopniu), zasiłek przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Jeżeli zaś chodzi o zasiłek dla osoby uczącej się, to przysługuje on do 24 roku życia, lecz jedynie pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Ile wynosi zasiłek rodzinny 2020?

Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  95,00 zł przysługuje, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 5 roku życia;
2) 124,00 zł przysługuje, gdy dziecko ukończyło 5 rok życia, lecz nie ukończyło 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jaki dochód do rodzinnego?

To, czy dana rodzina będzie dostawała zasiłek rodzinny, uzależnione jest między innymi od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje w sytuacji, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Jeżeli chodzi o dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jakie dokumenty do rodzinnego?

By móc otrzymać zasiłek rodzinny 2020, do wniosku składanego w MOPS należy załączyć:

 • ksero dowodu tożsamości
 • ksero skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, np. stypendiach
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku lub karty podatkowej (w przypadku małych firm)
 • zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników)

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny pobierany jest przez rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych aż do dnia, w którym dziecko kończy 18 rok życia. Jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole, zasiłek przysługuje do chwili ukończenia przez dziecko 21 roku życia. Z kolei, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (w umiarkowanym lub w znacznym stopniu), zasiłek przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Jeżeli zaś chodzi o zasiłek dla osoby uczącej się, to przysługuje on do 24 roku życia, lecz jedynie pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego 2020?

Zgodnie z ustawą o oświadczeniach rodzinnych za dochód rodziny uważa się przeciętny miesięczny dochód małżonków, rodziców dzieci bądź opiekuna faktycznego i pozostających na jego utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły 25 lat. Za dochód w przypadku umowy o pracę uważa się przychód netto. Jeśli rodzina osiąga dochody z działalności gospodarczej, wówczas jest to deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do dochodów rodziny wlicza się też inne dochody podlegające opodatkowaniu, renty, świadczenia pieniężne, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny. Od dochodu należy jednak odliczyć kwotę płaconych alimentów.

Dodaj komentarz

4 komentarzy: Zasiłek rodzinny 2020 [kryterium dochodowe, wysokość zasiłku]

 1. Kto wymyślił tak chore kryteria? Od kilku lat są bez zmian a najniższa.l krajowa rośnie. Kryterium dochodowe to 674 zł. Ja w wyniku tego że ośrodek pomocy chciał mój dochód za wybrany miesiąc przekroczyłem to kryterium o 19 zł. 19 zł za dużo zarabiam i zabrano mi 95 zł. Czyli wg urzędu mam na rok za dużo o 240 zł więc zabrano mi a raczej dziecku prawie 1200. Gdzie tu logika pytam.

  • szkoda,że nie ma dodatku do dodatku (masakra)

   • Skoro przekroczono dochód o 19zl to powinni dać rodzinne w kwocie pinniejszonej o te 19 zł. Nie rozumiem dlaczego całkowicie odmówiono wypłaty…

  • Kryterium powinno być dawno zmienione mam troje dzieci razem z mężem pracujemy mąż za najniższą a ja zarabiam 200 zł więcej i przekroczyłam 100 zł i nie mam rodzinnego a piszą że jest złotówka za złotówkę a Tak naprawdę nie jest Masakra Patologia tylko na tym zyskuje a nie rodziny które pracują i cieszą się każdą wolną chwila spędzona że swoimi pociechami bo większość czasu zabiera praca i dojazdy do niej To jest chyba nie normalne.

   • Mariano Italiano Dodane ponad rok temu,

    To jest normalne, są odgórnie ustalone warunki przyznawania świadczeń. Decydyjąc się na dzieci, trzeba sie zastanowić czy stać nas na ich wychowanie, a nie liczyć, że Państwo będzie na nie łożyć. Ja i pracuję i mam czas dla dzieci, nie stoję w kolejkach po zasiłki, nie potrzebuję żadnej jałmużny. Miałem swego czasu kryzys finansowy w związku z czym chwilę szukałem, aż w końcu znalazłem lepiej płatną pracę. Trzeba poprostu chcieć, a nie siedzieć przed komputerem i wylewać swe żale na forum. Manna z nieba nie poleci. Proste!

    Planowanie ślubu oraz wesela

    Co zamiast kwiatów na wesele?

    Od kilku lat panuje moda na wręczanie różnych drobiazgów podczas składania Młodej Parze życzeń pod Kościołem, zamiast kwiatów. Przyznam szczerze, że bardzo mi się ta moda podoba. Nie jest tajemnicą,...

    Czytaj dalej →
    Obrączki ślubne, Pierścionki zaręczynowe

    Biżuteria na zawsze

    Obrączki oraz pierścionek zaręczynowy nosi się – przynajmniej z założenia i tradycji – przez całe życie. Należy więc starannie dobierać tę biżuterię ślubną. U każdego jubilera znaleźć można kilkadziesiąt wzorów...

    Czytaj dalej →
    Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
    Logo