Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego 2019? Kto otrzyma wypłatę świadczenia i na jakich warunkach? Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono odnośnie kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego 2019.

Wysokość zasiłku rodzinnego 2019

15 maja 2018 Rada Ministrów przyjęła propozycję weryfikacji kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego 2019. Decyzja dotyczy zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ustalenia obowiązują od okresu zasiłkowego 2018/2019, który zaczął się 1 listopada 2018 r.

Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) jest świadczeniem wypłacanym rodzicom bądź opiekunom dzieci poniżej 18 roku życia lub 21 roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole. Zasiłek ma wesprzeć ich w ponoszeniu wydatków na dziecko. Prawo do rodzinnego w 2019 mają:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
 • faktyczni opiekunowie dziecka
 • osoby uczące się w szkole wyższej, które nie ukończyły 24 roku życia, tj. osoby pełnoletnie uczące się w szkole i nie będące na utrzymaniu rodziców. Co ważne, w tym wypadku brak utrzymania musi być skutkiem śmierci rodziców lub zasądzenie alimentów z ich strony
 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 24 roku życia.

Komu nie należą się zasiłki rodzinne?

Kryterium wieku dziecka oraz próg dochodowy nie są jedynymi czynnikami, które decydują o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Zasiłki rodzinne nie należą się rodzicom lub opiekunom dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub takiego, które otrzymało prawo do zasiłku na własne dziecko nawet, jeśli będzie ono kontynuowało naukę do 24 roku życia. MOPS odmówi wypłaty również wówczas, gdy małoletni zostanie umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej. Na wypłatę zasiłku rodzinnego 2018/2019 nie powinniśmy liczyć również wtedy, gdy przysługuje nam prawo do podobnej pomocy w innym kraju, o ile umowy dwustronne z tym krajem nie stanowią inaczej.

Zobacz też: Pierwsze w Polsce sześcioraczki urodziły się w Krakowie. Ich rodzice otrzymają na dzieci ponad 57000 zł rocznie!

Zasiłek rodzinny 2018/2019: kryterium dochodowe i dokumenty

O przyznaniu zasiłku rodzinnego decyduje kryterium dochodowe. Zasiłek wychowawczy w 2018 roku przyznawano, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 674 zł, a w przypadku rodzin dzieci niepełnosprawnych 764 zł. Minimalne przekroczenie kryterium dochodowego nie jest wskazaniem do odmowy świadczenia. Dzięki zastosowaniu mechanizmu “złotówka za złotówkę”, rodzinne 2019 jest wypłacane w kwocie pomniejszonej o sumę, która przekracza wymagany dochód.

Zasiłek rodzinny 2018/2019 będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim. Od 1 listopada 2018 nadal jest to:

 • 674 zł na osobę w rodzinie
 • 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

W 2019 zmianie nie ulega również wysokość rodzinnego i nadal jest uzależniona od wieku dziecka:

 • 95,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko od 18 roku do ukończenia 24 roku życia.

By móc otrzymać zasiłek rodzinny 2019, do wniosku składanego w MOPS należy załączyć:

 • ksero dowodu tożsamości
 • ksero skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, np. stypendiach
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku lub karty podatkowej (w przypadku małych firm)
 • zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników)

Pozostałe zasiłki rodzinne 2018/2019

Zasiłek rodzinny nie jest jedynym, na który mogą liczyć rodziny w trudnej sytuacji finansowej. Wśród świadczeń wypłacanych przez państwo należy wymienić również:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który zostaje podwyższony w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.