Matura rozszerzony polski 2023. Kiedy jest egzamin i jakie tematy mogą się pojawić? W tym roku uczniów czeka wielka niewiadoma!

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to jeden z egzaminów cieszących się co roku największą popularnością wśród maturzystów. Pozytywny rezultat z tego przedmiotu może zdecydowanie zwiększyć szanse podczas rekrutacji na studia, ponieważ język polski brany jest pod uwagę na wszystkich, również ścisłych kierunkach. Matura rozszerzony polski 2023 – kiedy odbędzie się egzamin i jakich tematów mogą się spodziewać zdający?

Matura rozszerzony polski 2023

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w tym roku w środę 17 maja o godzinie 9.00, dzięki czemu uczniowie zyskali nieco więcej czasu na przygotowanie.

Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku abiturienci przystępujący do polskiego w nowej formule zdają go w uproszczonej formule, czyli bez testu wiedzy. Będą mieli do napisania wyłącznie wypracowanie. Wymagania co do tekstu są jednak mocno wyśrubowane, a samo polecenie jest zdecydowanie bardziej złożone i trudniejsze niż na poziomie podstawowym. Wypowiedź musi mieć co najmniej 500 słów, a maksymalnie można uzyskać 35 punktów.

Uczeń w wypracowaniu na poziomie rozszerzonym musi odwołać się do trzech pozycji literackich, a dwie z nich muszą pochodzić z różnych epok, konieczne jest również funkcjonalne wykorzystanie co najmniej jednego kontekstu (np. historycznoliterackiego, literackiego, historycznego, kulturowego, filozoficznego czy biograficznego itd.). Tematy mogą dotyczyć przede wszystkim kategorii artystycznych (np. groteski, tragizmu, paraboliczność, oniryzm), ale także sposobu kształtowania utworu oraz budowania świata przedstawionego.

Zobacz: Środki stylistyczne i ich funkcje [podział, rodzaje oraz przykłady środków stylistycznych]

Ile trwa matura z polskiego rozszerzonego?

Matura rozszerzona z polskiego potrwa 210 minut 3,5 godziny.

Sprawdź: Co jeśli nie zda się matury ustnej? Nie wszyscy mogą przystąpić do poprawki, ważny jest jeden czynnik

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – tematy wypracowań

Trudno przewidzieć dokładnie, jakie tematy pojawią się w arkuszu. Można jednak spróbować wyciągnąć pewne wnioski na podstawie propozycji przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w oficjalnym informatorze. Poniżej kilka przykładów.

Gry z historią. Opowieść o przeszłości w dziełach literatury polskiej. Omów tematy, problemy, sposoby kreowania świata przedstawionego.
W pracy odwołaj się do:
• wybranej lektury obowiązkowej
• utworów literackich z dwóch różnych epok
• wybranego kontekstu.

Żadne dzieło nie powstaje w kulturowej próżni. Rozważ, jaką rolę w literaturze pełni aluzja.
W pracy odwołaj się do:
• Madame Antoniego Libery
• utworów literackich z dwóch różnych epok
• wybranego kontekstu.

Parabola […] niesie w sobie uniwersalną, ponadczasową wykładnię praw moralnych, filozoficznych, religijnych, politycznych bądź innych, związanych z sytuacją egzystencjalną człowieka. […] Charakterystyczną cechą parabolicznego dzieła literackiego jest jego dwupoziomowość wymagająca od czytelnika dojrzałej i rozbudowanej interpretacji – w innym bowiem wypadku dzieło pozostanie odczytane w sposób literalny, uproszczony i nie odsłoni swego ukrytego i nadrzędnego sensu. (Słownik gatunków literackich)

Rozważ, jaką rolę pełni paraboliczność w kreacji świata przedstawionego w literaturze. Punktem wyjścia rozważań uczyń przywołaną definicję.
W pracy odwołaj się do:
• wybranej lektury obowiązkowej
• utworów literackich z dwóch różnych epok
• wybranego kontekstu.

Między utopią a antyutopią. Punktem wyjścia swoich rozważań o literackich obrazach budowania idealnego świata uczyń Małą Apokalipsę Tadeusza Konwickiego.
W pracy odwołaj się do:
• Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego
• utworów literackich z dwóch różnych epok
• wybranego kontekstu

Heroizacja i deheroizacja bohatera literackiego. Rozważ, jakie funkcje pełnią heroizacja i deheroizacja w kreacji bohatera literackiego.
W pracy odwołaj się do:
• Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego
• utworów literackich z dwóch różnych epok
• wybranego kontekstu.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo