Jak podaje Krajowa Informacja Skarbowa, aby otrzymywać ulgę na dziecko, rodzic nie tylko musi mieć władzę rodzicielską nad dzieckiem, ale również je wychowywać.Komu przysługuje ulga na dziecko?

Prawo do skorzystania z ulgi na dziecko oraz jej wysokość, zależy od kilku czynników podanych na stronie pit.pl. Dotyczą one następujących kwestii;

  1. tego, czy rodzic lub opiekun prawny pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dochodów rodziny;
  3. liczby wychowywanych dzieci;
  4. tego, czy rodzic lub opiekun prawny odprowadza składki do ZUS-u i w jakiej wysokości.

Jednak, co najważniejsze, według Ustawy o Podatku Dochodowym Osób Fizycznych, rodzic musi też aktywnie wychowywać dziecko, by otrzymywać ulgę prorodzinną. Jest to szczegółowo opisane w art. 27 dokumentu.

depositphotos.com

Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27 b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  1.  wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Posiadanie praw rodzicielskich to za mało, by otrzymać ulgę prorodzinną

Oznacza to, że nawet jeśli oboje rodzice mają prawa rodzicielskie, ale tylko jedno z nich zajmuję się dzieckiem, wtedy ulga na dziecko przysługuje tej osobie. Poprzez wychowanie rozumiane jest: zapewnienie dziecku bezpieczeństwa fizycznego oraz emocjonalnego, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem i zapewnianie mu wszelkich warunków do rozwoju.

Krajowa Informacja Skarbowa w wyjaśnieniu przytoczonym przez gazetaprawna.pl sprawę wyjaśnia tak:
„Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka. Zatem, jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden z rodziców faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całości kwoty może skorzystać tylko ten rodzic”

Sprawdź:

Jakiej wysokości ulgi się spodziewać?

Dalej w art.27 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych, możemy przeczytać, że:Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Sprawdź: