Sylaby: Jak dzielić wyrazy na sylaby?

Dzielenie wyrazów na sylaby to jedna z podstawowych umiejętności, którą muszą opanować dzieci przed rozpoczęciem edukacji w szkole podstawowej. Nauka dzielenia rozpoczynana jest już w młodszych grupach przedszkolnych po to, aby w tzw. „zerówce” była już opanowana do perfekcji. Zwiększa to szanse dziecka na sprawną naukę pisania i czytania w szkole podstawowej.

Sylaby: Jak dzielić wyrazy na sylaby?

Dlaczego podział na sylaby jest tak ważny?

Wydawać by się mogło, że sylabizowanie słów to umiejętność prosta i mało istotna w życiu codziennym. Jednak podział na sylaby wbrew pozorom odgrywa w rozwoju młodego człowieka niezwykle ważną rolę. Pomaga on bowiem:

 • ocenić słuch dziecka,
 • ocenić ryzyko wystąpienia dysleksji,
 • sprawdzić gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (zwłaszcza w przypadku dzieci wysyłanych do szkoły w wieku 6 lat).

Dla samego dziecka z kolei dzielenie wyrazów przydaje się w trakcie:

 • poprawnej nauki czytania,
 • poprawnej nauki pisania,
 • wymowy nowych, długich, skomplikowanych słów i nazw własnych,
 • literowania wyrazów,
 • stopniowania przymiotników,
 • wymawiania samogłosek,
 • rozdzielania wyrazów przy pisaniu i przenoszeniu części do kolejnego wiersza.

Rodzaje sylab

Czym właściwie jest sylaba? Definicja naukowa mówi tak: sylaba to zgłoska, stanowiąca składową budowy wyrazu, zarówno w formie fonetycznej jak i pisanej. Zawsze składa się z minimum jednej samogłoski w połączeniu z jedną lub kilkoma spółgłoskami.

W języku polskim sylaby mają wpływ na wiele czynników, w tym prozodię języka, jego rytm a także miernik poetycki. Wyróżnia się następujące rodzaje sylab:

 • Sylaby otwarte – czyli takie, które zakończone są samogłoską, np. w wyrazie MA-MA, TA-TA, GA-ZE-TA,
 • Sylaby zamknięte – czyli takie, które zawsze zakończone są spółgłoską, np. BAŁ-WAN, HAN-GAR, ROZ-MIAR.

Możemy także dokonać innego podziału, na sylaby lekkie oraz mocne:

 • Sylaba lekka, inaczej określana jako słaba nie może być samogłoską długą, ani dyftongiem. Najczęściej posiada samogłoskę bez wygłosu lub ma tylko jedną spółgłoskę w wygłosie.
 • Sylaby mocne, inaczej nazywane ciężkimi to wszystkie pozostałe sylaby w danym wyrazie.

W języku polskim zdecydowanie więcej mamy sylab otwartych, zakończonych samogłoskami. Zdarzają się również wyrazy jednosylabowe, jak np. dom, on, to.

Jak dzielić na sylaby?

Jeżeli chodzi o sylaby w wyrazach, ich ilość zawsze równa jest ilości samogłosek. Ogólne zasady dzielenia na sylaby mówią o tym, aby nie oddzielać spółgłoski od następującej po niej samogłoski, choć oczywiście zdarzają się pewne wyjątki. Poniżej kilka istotnych do zapamiętania reguł.

Zasady dzielenia na sylaby:

 • Zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. wan-na, sa-wan-na, ma-rzan-na,
 • Nie rozdziela się wyrazów jednosylabowych, zgodnie z zasadą że centrum sylaby jest samogłoska, np. ssak, a nie s-sak, wrzos, a nie w-rzos,
 • Nie rozdziela się liter oznaczających jedną głoskę, czyli tak zwanych dwuznaków głoskowych, np. u-cie-szyć, zamiast u-cies-zyć, cza-szka, a nie czas-zka,
 • Zawsze rozdziela się pojedyncze spółgłoski stojące między samogłoskami, np. ra-tu-nek, po-ra-nek, ry-su-nek, po-ra-chu-nek,
 • Kilka spółgłosek można dowolnie dzielić, np. mat-ka, ma-tka, kos-tka, ko-stka
 • Rozdziela się przedrostki od rdzeni wyrazów, np. pod-kła-dać, roz-pa-dać, przed-po-kój, nie-mą-dry, roz-ko-szny, roz-mo-wa.
 • Nie wolno rozbijać połączenia samogłosek, które wymawia się jednosylabowo, takich jak np. au czy eu. Czyli np. Eu-ro-pa, pau-za, ale już nie na-u-ka,
 • połączeń spółgłoski z literą „i” stanowiącą jej zmiękczenie oraz samogłoski np. cier-pie-nie.

Warto pamiętać o tym, że powyższe zasady zasady dzielenia wyrazów dotyczą wyłącznie języka polskiego. Każdy język, pochodzący nawet z jednej grupy, rządzi się bowiem swoimi prawami, dlatego też np. chcąc sylabizować wyrazy angielskie, należy się odnieść do słownika i zasad dotyczących języka angielskiego.

Podział wyrazów na sylaby – jak ćwiczyć?

Gdy chodzi o dzielenie wyrazów na sylaby, ćwiczenia są najlepszym sposobem na przyswojenie zasad obowiązujących w języku polskim. Jak sylabizować prawidłowo i skutecznie? Oto kilka najchętniej stosowanych przez pedagogów i rodziców metod ćwiczeń:

 1. Metoda na słuch: wystarczy powiedzieć dane słowo, a gdy usłyszy się samogłoskę, policzyć sylabę.
 2. Metoda podbródka: płaską dłoń umieszczamy pod brodą i wymawiamy dane słowo. W momencie kiedy podbródek opadnie w dół i dotknie ręki, liczymy sylabę.
 3. Metoda spowolnienia: należy wymówić słowo bardzo wolno, a po usłyszeniu wydłużonego dźwięku samogłoski policzyć sylabę.
 4. Metoda klaskania: jedna z najbardziej lubianych przez dzieci, należy klasnąć za każdym razem gdy usłyszy się samogłoskę. Suma klaśnięć oznacza ilość sylab w danym wyrazie. Innym wariantem tej metody jest wykonywanie w trakcie sylabizowania innego ruchu, np. tupania nogą czy podskakiwania.
 5. Metoda robota: słowo należy wymówić tak, jakby mówił je robot, zachowując odpowiednie przerwy. Ich ilość równa jest podziałowi wyrazu lub zdania na sylaby.
 6. Metoda od głoski do sylaby: opiekun literuje słowo, a dziecko musi pojedyncze głoski połączyć w sylaby.
 7. Metoda monosylabowa: dziecko ma za zadanie wymyślić jak najwięcej wyrazów, zaczynających się na tą samą sylabę na początku lub końcu wyrazu, w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności dziecka.
 8. Metoda połączonych sylab: opiekun wymyśla dowolny wyraz i każde dziecko podzielić go na sylaby. Ostatnia sylaba stanowi bazę do wymyślenia kolejnego słowa itd.

Sylaby – przykłady

Oto jak można wykorzystać sylabizowanie wyrazów w domu, szkole lub przedszkolu do nauki czytania. Pierwszym etapem jest nauka czytania całościowo tzw. sylab otwartych z:

 • tą samą spółgłoską (np.la lo lu li, ma me mo mi mu my, do da du de, bo ba bu by),
 • tą samą samogłoską (la da pa ma ka wa, do po ko no, me pe be we, mi li pi ki ni).

Następnym krokiem jest czytanie wyrazów sylabami, a następnie całościowo. Oczywiście wybieramy słowa zawierające proste sylaby otwarte, np.: baba, jaja, mapa, pole, fala, rano, tama, woda, ryba, zupa, hala, Aga, Ala.

Potem dziecko może stopniowo próbować czytać pełne zdania, najpierw sylabami a następnie całościowo. Ćwicząc z młodym człowiekiem w ten sposób, z pewnością w krótkim czasie zobaczymy zwiększenie płynności i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w kwestii nauki czytania.

Sylaby w pytaniach i odpowiedziach

1. Co to są sylaby akcentowane?

Sylaba akcentowana to sylaba, na którą kładzie się największy nacisk w trakcie wymowy danego wyrazu. Najczęściej jest to sylaba druga od końca, np. przed-SZKO-le. W niektórych przypadkach akcent kładzie się jednak na trzecią lub nawet czwartą sylabę od końca.

2. Co to są sylaby otwarte?

Sylaby otwarte to takie sylaby, które kończą się samogłoską np. ma-ma. W języku polskim zdecydowana większość sylab ma charakter otwarty.

3. Co jest ośrodkiem sylaby?

Ośrodkiem sylaby są samogłoski, których ilość w wyrazie warunkuje, na ile sylab może zostać podzielony. Samogłoska może występować w otoczeniu jednej lub większej ilości spółgłosek.

4. Jak liczyć sylaby w wierszu?

Sylaby w wierszu liczy się patrząc nie na formalny początek i koniec zdania, a na koniec wersu, czyli linijki tekstu. Wszystkie sylaby wchodzące w skład wyrazów w danym wersie powinny być zliczone wspólnie, bez względu na to czy znajduje się między nimi kropka.

5. Jak akcentować sylaby?

W przypadku większości wyrazów w języku polskim, akcent pada na drugą sylabę od końca. Zdarzają się od tego jednak odstępstwa, opisane poniżej:

 • akcent na ostatniej sylabie mają rzeczowniki jednosylabowe w połączeniu z cząstkami arcy-, wice-, eks- a także zapożyczenia, np. tournée [turne],
 • na czwartej sylabie od końca akcentujemy formy 1. i 2. osoby liczby mnogiej trybu przypuszczającego (np. napisalibyśmy),
 • na trzeciej sylabie od końca akcentujemy czasowniki w liczbie pojedynczej i trzeciej osobie liczby mnogiej trybu przypuszczającego (np. zjedliby), a także czasowniki w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej czasu przeszłego (np. byliśmy)
 • rzeczowniki zakończone na -ika lub –yka (np. matematyka, fizyka, kosmonautyka),
 • dwusylabowe liczebniki połączone z cząstkami -kroć, -sta, -set (czterysta),
 • spójniki połączone z ruchomymi morfemami czasownika (np. żebyśmy).

6. Jak ćwiczyć sylaby?

Dzielenie sylab można ćwiczyć zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, w zależności od etapu rozwoju dziecka. Warto próbować różnych metod po to, aby znaleźć tą najbardziej odpowiadającą dziecku. Dobrym pomysłem jest przygotowanie specjalnych puzzli z sylabami, stanowiących ciekawą formę wizualizacji. W artykule opisane zostały przykładowe ćwiczenia dotyczące dzielenia na sylaby.

7. Które litery to sylaby?

Ilość sylab w zdaniu odpowiada ilości samogłosek, jednak najczęściej są one otoczone jedną lub kilkoma spółgłoskami. Zdarza się więc, że samogłoska stanowi samodzielną sylabę (np. o-ko), lub tworzy ją wspólnie ze spółgłoskami (np. ssak).

8. Ile sylab ma wyraz pies?

Wyraz pies pomimo iż posiada w swojej budowie dwie samogłoski składa się z jednej sylaby. Związane jest to z faktem, iż litera „i” w wyrazie pies ma funkcję jedynie zmiękczającą i razem z literą P tworzy jedną głoskę.

9. Ile sylab ma wyraz sikorki?

Wyraz sikorki składa się z trzech sylab: si-kor-ki.

10. Ile ma sylab ma wyraz chrząszcz?

W związku z tym, iż ilość samogłosek w wyrazie warunkuje ilość sylab, wyraz chrząszcz jest wyrazem jednosylabowym. To doskonały przykład wyrazu niepodzielnego.

Dodaj komentarz

Zdrowie dziecka
Wyniki morfologii krwi u dziecka i niemowlaka
Morfologia krwi u dzieci i niemowląt Morfologia krwi i badanie moczu są podstawowymi badaniami laboratoryjnymi pozwalającymi wykryć przyczynę wielu chorób. Zanim przystąpisz do analizy wyników musisz wiedzieć, że morfologia krwi dzieci
Czytaj dalej
Karmienie niemowląt
Ile ml powinno jeść dziecko 3-tygodniowe?
O potrzebach żywieniowych Twojego maleństwa Mamusiu, to ja, Twoje trzytygodniowe dziecko. Wiem, że z niecierpliwością czekasz na te dni, kiedy będziesz mogła zrozumieć wszystko, co chcę Ci powiedzieć. Ale zanim one
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to jeden z rodzajów terapii pedagogicznej, o której więcej przeczytasz w naszym poprzednim artykule. Maluchy w wielu szkolnym stają przed ogromną ilością wyzwań. Każdego dnia uczą się nowych rzeczy,
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Rozrywka
Drzewo genealogiczne: Jak narysować drzewo genealogiczne?
Zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia są świetnym pretekstem, by wspólnie narysować drzewo genealogiczne rodziny. Zamiast po raz setny oglądać świąteczną ramówkę telewizji, chwyćmy rodzinny album ze zdjęciami i
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia
Co to są głoski? Ile głosek ma wyraz …
Głoski to najmniejsze części mowy, które wymawia się i słyszy, ale nie zapisuje się ich. Nauka podziału wyrazów na głoski jest niezwykle ważna w rozwoju malucha i zazwyczaj stanowi pierwszy
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy Turystyka
Ferie pomorskie 2020: terminy. Kiedy wypadają ferie zimowe 2019/2020 w województwie pomorskim?
Kiedy wypadają ferie 2020? Pomorskie zacznie je jako ostatnie. Sprawdź terminy ferii zimowych 2019/2020 i zaplanuj wyjazd na zimowisko. Ferie pomorskie 2020 i przerwa świąteczna 2019 Po trzech miesiącach od rozpoczęcia roku
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy Turystyka
Ferie łódzkie 2020. Terminy ferii w Łodzi. Kiedy wypadają łódzkie ferie zimowe 2020?
Ferie łódzkie 2020 zaczną się w pierwszej turze zimowych wyjazdów w nadchodzącym roku. Kiedy wypadają ferie łódzkie? Terminy zimowisk musicie rezerwować na połowę stycznia. Ciekawe, jaka będzie pogoda na ferie
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy Turystyka
Ferie lubelskie 2020. Kiedy zaczynają się ferie zimowe? Sprawdź terminy ferii 2019/2020 w Lubelskiem!
Kiedy zaczynają się ferie? Jak wiadomo terminy ferii zimowych zmieniają się cyklicznie. Lubelskie to województwo, w którym dzieci będą odpoczywały jako pierwsze, zaraz po przerwie świątecznej i noworocznej. Ferie lubelskie 2020:
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy Turystyka
Ferie mazowieckie 2020. Kiedy wypadają ferie w mazowieckim 2020? Jakie są terminy ferii w województwie mazowieckim 2019/2020?
Jakie są terminy ferii 2020? Kiedy wypadają ferie mazowieckie 2019/2020? Termin ferii mazowieckich 2020, podobnie jak w minionych latach, ustalony został po podzieleniu Polski na cztery obszary. Mazowieckie ferie zimowe
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy Turystyka
Jakie są terminy ferii 2020. Sprawdź kiedy wypadają ferie zimowe 2020? W jakim terminie zaplanować wyjazd na ferie 2020?
Ferie zimowe 2020 niektóre województwa zaczną chwilę po feriach świątecznych. Kiedy wypadają ferie zimowe 2020 i kiedy wyjechać na zimowisko? Jakie są terminy ferii dla poszczególnych województw? Sprawdź już teraz!
Czytaj dalej