Alimenty należą się każdemu dziecku, które jest wychowywane przez jedno z rodziców, jednak wysokość alimentów zależy od wielu czynników. W niektórych przypadkach warunki wypłacania alimentów są ustalane przez rodziców z pomocą mediatora, a czasami konieczne jest rozstrzygnięcie sądowe.Wysokość alimentów 2018 – od czego zależy?

Wysokość alimentów musi być uzasadniona i jest zależna od kilku czynników. Określając wysokość alimentów przede wszystkim bierze się pod uwagę potrzeby dziecka i to, ile pieniędzy jest niezbędne do jego wychowania. Potrzeby dziecka, jakie muszą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości alimentów, to między innymi:

  • koszty związane z korzystaniem z mediów, takich jak prąd, woda, gaz czy internet,
  • koszty wyżywienia,
  • koszty edukacji,
  • koszty leczenia,
  • koszty związane z rozrywką i wypoczynkiem dziecka.

Ustalając wysokość alimentów zwraca się uwagę również na możliwości finansowe obojga rodziców. Co istotne, nie chodzi tu jednie o dochody, jakie każde z rodziców posiada, ale również stan posiadania i możliwości zarobkowe, czyli między innymi wykształcenie.

wysokość alimentów 2018

depositphotos.com

Czy kwota alimentów może się zmienić?

Ważne jest również to, że wysokość alimentów powinna zmieniać się z wiekiem dziecka, gdy jego potrzeby rosną. Żeby podnieść wysokość alimentów konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu. Wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. W czasie rozprawy sąd może również zażądać dowodów potwierdzających koszty ponoszone przez rodzica w związku z wychowaniem dziecka. Te dowody to między innymi paragony lub faktury za zakupy dla dziecka (na przykład ubranka, książki do szkoły), dowody na zakup leków, zaświadczenia o uczęszczaniu na dodatkowe płatne zajęcia albo zeznania osób, które orientują się w sytuacji finansowej rodziny.

Rodzic, który płaci alimenty może się domagać obniżenia ich kwoty, jeśli uzna, że płacenie alimentów w określonej kwocie może doprowadzić do jego ubóstwa. Wysokość alimentów może się zmienić również wtedy, gdy zmianie ulegnie sytuacja materialna rodzica. Z kolei rodzic opiekujący się dzieckiem ma prawo w każdym momencie złożyć pozew o podwyższenie alimentów, jeśli sytuacja uzasadnia taki wniosek. Może tak się stać na przykład, gdy dziecko zachoruje i zwiększą się jego potrzeby albo gdy rodzic, który płaci alimenty zmieni pracę i poprawi się jego sytuacja finansowa.

Na wysokość alimentów wpływu nie mają koszty sądowe, które ponosi rodzic płacący alimenty. Pod uwagę nie są brane również zaciągnięte kredyty.

Zobacz też:Alimenty na dziecko – czy można domagać się alimentów wstecz?

Ogólnie rzecz biorąc, alimenty wypłacane są na bieżące potrzeby, dlatego zwykle świadczenia te nie są zasądzane i wypłacane za czas przeszły. Zazwyczaj alimenty na dziecko są zasądzane od daty wniesienia pozwu na przyszłość. Istnieje możliwość wniesienia pozwu o wypłacenie alimentów wstecz, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata. Co ciekawe, alimenty mogą zostać zasądzone również zanim dziecko się urodzi. Kobieta może żądać wypłacenia alimentów na pokrycie kosztów, na które jest narażona w związku z ciążą oraz z porodem. W takiej sytuacji ojcostwo musi uwiarygodnione.

Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

Jeżeli mimo zasądzonych alimentów, zobowiązany do ich płacenia rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, można ubiegać się o wypłacenie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Takie świadczenia przysługują tylko w określonych sytuacjach:

  • do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat,
  • do momentu ukończenia przez dziecko nauki w szkole lub studiów, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
  • bezterminowo, jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • jeśli dochody na osobę nie przekraczają 725 złotych netto.

Wypłacana kwota alimentów na dziecko w ramach funduszu alimentacyjnego to maksymalnie 500 złotych miesięcznie na osobę, nawet jeżeli w wyroku dotyczącym alimentów zasądzona została wyższa kwota. Jeśli w wyroku widnieje niższa kwota, dokładnie taka zostanie wypłacona z funduszu alimentacyjnego.

Pozew o alimenty na dziecko i inne formalnościSkładając pozew o alimenty na dziecko należy dołączyć do niego komplet dokumentów. Do pozwu trzeba dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, akt ślubu albo wyrok rozwodowy, w zależności od tego, czy rodzice nadal są małżeństwem, wyrok ustalający ojcostwo albo oświadczenie rodzica o uznaniu dziecka, zaświadczenie o zarobkach albo zaświadczenie o byciu bezrobotnym, a także spis kosztów utrzymania dziecka.

Tak naprawdę rodzic może zażądać dowolnej kwoty alimentów, ale o tym, czy zostanie ona zasądzona i będzie wypłacana zdecyduje sąd. Co ważne, sąd nie zasądzi kwoty alimentów wyższej niż określona w pozwie. Niestety, formalności związane z zasądzeniem alimentów mogą trwać miesiącami, co może być dużą komplikacją dla rodzica w trudnej sytuacji finansowej. Sprawę mają rozwiązać alimenty natychmiastowe, które są nowym pomysłem Ministerstwa Sprawiedliwości. Planowane jest, aby do otrzymania alimentów natychmiastowych wystarczające było wypełnienie wniosku przez Internet. Decyzja o przyznaniu alimentów ma być wydawana w zaledwie kilka dni.

Zobacz też: