300+ w 2019 roku w pytaniach i odpowiedziach [ZMIANY W PROGRAMIE]

Choć to kolejny rok funkcjonowania programu 300+, wciąż pojawiają się nowe pytania o warunki wypłaty świadczenia. Sprawdźmy, jakie są zasady przyznawania 300+ w 2019 roku i kogo dotyczą zmiany w programie!

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Podstawą prawną dla programu 300+ w 2019 jest Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 2017 r. z późniejszymi zmianami.
 • Pieniądze na wyprawkę szkolną 2019 otrzymają faktyczni opiekunowie dzieci.
 • By otrzymać 300+ należy złożyć wniosek w okresie 1 lipca - 30 listopada 2019.
 • W tym roku również dorośli uczniowie otrzymają 300+. Zmiany nie obejmują jednak studentów, którym nadal nie przysługuje świadczenie.
 • 300 zł na wyprawkę nie podlega opodatkowaniu ani egzekucji komorniczej.
 • Pieniądze z Programu "Dobry Start" nie wliczają się do dochodu, więc nie wpływają na możliwość otrzymania zasiłków.
 • Wyprawka 300+ nie obejmuje zerówki. Z programu jest finansowana dopiero wyprawka dla pierwszoklasisty.
 • Dodatek przysługuje również tym rodzicom, którzy pracują i mieszkają za granicą.

Czy w tym roku będzie 300+?

Odpowiedź na pytanie o to, czy w roku 2019 będzie 300+ znamy już od kilku miesięcy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami polityków 300 zł na podręczniki i przybory szkolne zostanie wypłacone również w tym roku. Początkowo rząd planował stworzenie odrębnego aktu prawnego, który zagwarantowałby ciągłość świadczenia, jednak ostatecznie 300+ 2019 będzie wypłacane na podstawie tej samej ustawy, co w ubiegłym roku. Podstawą prawną, która pozwala na sfinansowanie wyprawki szkolnej jest Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 2017 r. z późniejszymi zmianami.

Kto otrzyma 300+ w 2019 roku?

Od tego roku zmianie uległy kryteria określające, kto otrzyma pieniądze na wyprawkę szkolną 2019. Dla kogo 300+? Może otrzymać je:

 • rodzic;
 • osoba, która faktycznie zajmuje się dzieckiem i złożyła w sądzie wniosek o jego adopcję;
 • osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • dorosła osoba ucząca się, która dotychczas nie miała szans na świadczenie w ramach programu 300+.

Mimo dość precyzyjnie opisanych warunków programu, wielu rodziców wciąż pyta o 300 Plus 2019. Od jakiego wieku dziecka wypłacane są pieniądze? Czy zostanie sfinansowana wyprawka w ramach 300 Plus dla zerówki? Czy też świadczeniem jest objęta dopiero wyprawka dla pierwszoklasisty? W 2019 roku niewiele się pod tym względem zmieniło w porównaniu z rokiem ubiegłym: dodatek 300+ dla dzieci obowiązuje dopiero od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Młodsi uczniowie, również ci ze szkolnej zerówki, objęci są opieką przedszkolną i w ich przypadku świadczenie nie przysługuje.

Co z programem 300 plus dla studenta 2019?

Zmiany w programie 300+ obejmują przede wszystkim osoby dorosłe, które od tego roku również otrzymają 300 zł na książki. Mowa tu o uczniach, którzy ukończyli 18 lat, zostały na ich rzecz ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimenty lub ich rodzice nie żyją. Pieniądze są wypłacane, jeśli uczeń nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Niestety wsparcie z programu “Dobry Start” nie obejmuje szkół wyższych, co oznacza, że dodatkowych pieniędzy nie otrzymają studenci. Wyprawka szkolna 300+ może być wypłacona jedynie dorosłym kształcącym się w liceach, technikach lub szkołach zawodowych.

Który z rodziców po rozwodzie otrzyma 300+ na książki i przybory szkolne?

To zależy od sytuacji. Pieniądze zawsze są wypłacane osobie, która faktycznie zajmuje się dzieckiem i  niekoniecznie otrzyma je rodzic. Wygląda to następująco:

 • gdy dziecko znajduje się pod opieką jednego z rodziców, tylko on otrzymuje pieniądze na wyprawkę szkolną 2019;
 • jeśli rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, 300+ jest dzielone na dwa i wypłacane każdemu z rodziców w równej części;
 • jeśli dziecko znajduje się pod opieką opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego – świadczenie zostaje wypłacone właśnie tym osobom, a nie rodzicowi dziecka;
 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, wniosek o wypłatę 300 zł na dziecko powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kto nie otrzyma 300+ na dziecko w 2019 roku?

Decyzja o przyznaniu świadczenia jest wydawana niemal automatycznie. Wyjątkiem są osoby, które nie zostały objęte programem. Pieniędzy na wyprawkę szkolną nie otrzymają:

 • rodzice dziecka w wieku przedszkolnym;
 • studenci;
 • dorośli kontynuujący naukę, którzy ukończyli 20 rok życia lub, w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 24 rok życia;
 • osoby nie będące faktycznymi opiekunami dziecka;

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dodatek 300+  w 2019 roku?

Program 300+ w 2019 ma podobne zasady jak w roku ubiegłym. Chcąc otrzymać 300 zł na podręczniki musimy złożyć wniosek online lub papierowy. Wnioski online można składać od 1 lipca 2019 poprzez serwis rządowy Emp@tia lub jeden z serwisów bankowych, który udostępnia taką usługę. Wnioski papierowe należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w urzędzie po 1 sierpnia 2019.

Czy po rozpoczęciu roku szkolnego można złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną? Do kiedy jest to możliwe?

Program 300+ 2019 zakłada, że wnioski można składać między 1 lipca a 30 listopada 2019. 300 zł na podręczniki nie otrzymają więc jedynie te osoby, które znacząco spóźnią się z wnioskiem i złożą go po  grudnia 2019 r. Należy jednak pamiętać, że od tego, jak szybko prześlemy do urzędu wymagane dokumenty zależy, kiedy dostaniem 300+.

Kiedy 300 zł na dziecko wpłynie na konta rodziców?

300 zł na wyprawkę będzie wypłacone do 30 września tym osobom, które złożyły wniosek w trakcie wakacji. W przypadku późniejszego złożenia wniosku o 300+, wypłata zostanie zrealizowana w ciągu 2 miesięcy. Pieniędzy na przybory szkolne w 2019 nie otrzymają natomiast ci rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek po 30 listopada 2019. Warto pamiętać, że w programie “Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura rozpatrywania wniosków o 300 zł na wyprawkę. Wnioskodawcy otrzymają informację o przyznaniu świadczenia jedynie na podany we wniosku adres e-mail. Nie zostanie im dostarczona pisemna decyzja administracyjna w formie listu. Jeżeli we wniosku nie podamy swojego adresu mailowego, mamy możliwość osobistego odebrania decyzji o przyznaniu świadczenia, jednak jej nieodebranie nie skutkuje brakiem wypłaty pieniędzy. Decyzję administracyjną otrzymają jedynie te osoby, którym ze względów formalnych (np. wiek dziecka, inny opiekun faktyczny dziecka niż wnioskodawca) nie zostanie przyznane świadczenie.

Czy 300 zł na wyprawkę dla dziecka jest opodatkowane?

Świadczenie w ramach programu “Dobry Start” jest zwolnione z podatku. Oznacza to, że na konto wnioskodawcy wpłynie cała kwota w wysokości 300 zł, od której nie trzeba samodzielnie odprowadzać podatków.

Czy dodatek 300 zł na dziecko może być zajęty przez komornika?

300+ na wyprawkę szkolną nie podlega egzekucji i nie może zostać zajęte przez komornika. Aby ustrzec się nieporozumień podczas zajmowania pieniędzy na koncie bankowym, należy wybrać inną formę wypłaty świadczenia niż na konto bankowe.

Czy 300 zł na dziecko może być powodem utraty innych zasiłków z pomocy społecznej?

Pieniądze z programu 300+ na dziecko nie wliczają się do dochodu branego pod uwagę podczas ustalania prawa do świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej. Nie trzeba się więc martwić, że dodatkowa suma na wyprawkę do szkoły dla dziecka będzie skutkowała utratą zasiłków.

Czy program 300+ na wyprawkę do szkoły dostaną rodzice mieszkający i pracujący za granicą?

Dodatek 300+ nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W praktyce oznacza to, że pieniądze na wyprawkę szkolną 2019 otrzymają również rodzice pracujący i przebywający za granicą Rzeczpospolitej Polskiej. Gmina ustala prawo do wypłaty świadczenia samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, jak ma to miejsce w przypadku 500+.

Jak złożyć wniosek o 300+, gdy rodzic nie zna nazwy szkoły dziecka?

W przypadku rodziców nie znających wyników rekrutacji do szkoły średniej, niemożliwe jest złożenie wniosku o 300 zł na wyprawkę do szkoły. Wynika to z faktu, że podstawą wypłaty świadczenia jest kontynuowanie przez dziecko nauki. W związku z powyższym, jeśli rodzic nie wie, w której szkole dziecko będzie się uczyć i czy w ogóle pójdzie do szkoły w danym roku szkolnym, nie ma możliwości prawidłowego wypełnienia wniosku o 300+. W przypadku złożenia niepełnego wniosku, rodzic zostanie wezwany do gminy w celu uzupełnienia go.

Źródła:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Winietki

Winietki rozstawione na stołach weselnych ułatwiają gościom zajęcie miejsca. Mogą im towarzyszyć drobne upominki albo zabawne akcenty. Na pewno wielu z was było na weselu, na którym nie było rozplanowanych...

Czytaj dalej →
Świadkowie

Rola świadków na weselu

Z racji tego, że już za dwa tygodnie będę świadkową na weselu siostry, postanowiłam przyjrzeć się tej roli i jej obowiązkom troszeczkę bliżej, a tym, co się nauczyłam, chętnie podzielę...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo