Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego [od 1 lipca 2019 NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE]

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego są przeznaczone dla dzieci, które nie otrzymują ich od swojego rodzica, mimo decyzji sądu. Jest to wsparcie, które ma pomóc matkom i ojcom samotnie wychowującym dziecko. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i wynosi maksymalnie 500 zł. Jakie warunki trzeba spełnić i komu przysługuje zasiłek alimentacyjny?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego wypłacane są w przypadku, kiedy rodzic nie wywiązuje się z tego obowiązku.
 • Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 • Warunki, które muszą zostać spełnione, aby otrzymać alimenty to bezskuteczna egzekucja komornicza, wiek dziecka poniżej 18 lat (25 lat w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej) i dochód nieprzekraczający 725 zł na osobę.
 • Od 1 lipca 2019 zmieni się kryterium dochodowe obowiązujące przy alimentach na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 800 zł netto.
 • Nowe przepisy znajdą zastosowanie w okresie świadczeniowym rozpoczynającym się 1 października 2019 roku.
 • Okres świadczeniowy zawsze trwa 12 miesięcy. Zaczyna się dnia 1 października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego: co to jest?

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego są finansowym wsparciem dla mamy lub taty, którzy samotnie opiekują się dzieckiem. Świadczenie zostało wprowadzone, ponieważ nadal zbyt wielu rodziców zalega z płaceniem świadczeń na dziecko. Dane z 2018 roku pokazują, że łączna kwota niezapłaconych alimentów w Polsce wyniosła prawie 12 miliardów złotych. Zdecydowana większość dłużników to mężczyźni między 35. a 44. rokiem życia. Natomiast statystyki z 2017 roku pokazują, że aż milion dzieci nie otrzymuje przysługujących im alimentów, a skuteczność postępowania komorniczego w ich ściągnięciu to zaledwie 16,5%.

Sprawdź: Jak się mają alimenty od dziadków do Funduszu Alimentacyjnego?

Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego to świadczenie, które jest przyznawane w przypadku, kiedy rodzic nie płaci alimentów, mimo że zostały one ustalone decyzją sądu. Zasiłek jest wypłacany co miesiąc po uprzednim złożeniu wniosku do odpowiedniego urzędu, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz Alimentacyjny to jednostka powołana przez Państwo, której przeznaczeniem jest zabezpieczenie środków do wypłacania alimentów, w przypadku kiedy osoby do tego zobowiązane uchylają się od ich płacenia lub nie są wypłacalne. Po raz pierwszy tego rodzaju instytucja powstała na początku 1975 roku, jednak została zlikwidowana w 2003 roku na mocy przyjętej przez sejm ustawy o świadczeniach rodzinnych. Alimenty płacone przez Państwo powróciły w październiku 2008 roku. Działanie Funduszu Alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na pierwszej stronie wspomnianej ustawy zapisano cel, jaki obrał sobie Fundusz Alimentacyjny:

“Uważając, że dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.”

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje:

 • zasady udzielania pomocy od państwa dotyczącej alimentów,
 • warunki nabywania świadczeń,
 • zasady finansowania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
 • działania, jakie mogą być podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych,
 • kto wypłaca alimenty (Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Kiedy przysługują alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Jak wcześniej wspomniano zasiłek alimentacyjny i to komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego ściśle reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 roku. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 18. roku życia i są uprawnione do otrzymywania alimentów od rodzica,
 • nie ukończyły 25. roku życia, uczą się w szkole lub szkole wyższej i są im przyznane alimenty od rodzica,
 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i mają przyznane alimenty od rodzica.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać bezwzględnie spełniony, aby otrzymać alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego jest fakt przyznania wyrokiem sądu lub ugodą sądową alimentów, które są bezskutecznie ścigane egzekucją komorniczą. Kiedy komornik nie jest w stanie przez 2 miesiące uzyskać od dłużnika pieniędzy, wydaje stosowne zaświadczenie. Na jego podstawie można starać się o omawiany zasiłek.

Trzecim warunkiem określającym komu przysługuje świadczenie alimentacyjne jest wysokość dochodu. Miesięcznie nie może on przekraczać 725 zł na osobę w rodzinie. Jest to stawka, która obowiązuje niezmiennie od 2008 roku. Jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od 1 lipca 2019 roku zapowiada zmianę – dochód nie będzie mógł przekraczać 800 zł na osobę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie w okresie świadczeniowym, który rozpocznie się do 1 października 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 roku, aby otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekraczać 800 zł.

Kto nie dostanie alimentów z funduszu?

Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują w sytuacji, kiedy:

 • brak jest orzeczenia sądu, w którym przyznaje on alimenty na dziecko,
 • komornik skutecznie ściąga należne środki od rodzica, który nie płaci alimentów,
 • dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej,
 • dziecko pełnoletnie uczy się, ale zawarło związek małżeński lub ma własne dziecko.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać alimenty z funduszu?

Aby otrzymać alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Urzędzie Gminy. Może to zrobić osoba uprawniona lub jej ustawowy przedstawiciel. Wzór dokumentu można uzyskać w wymienionych placówkach lub pobrać z ich strony internetowej. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji komorniczej,
 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu ugody sądowej,
 • zaświadczenie o tym, że dziecko uczy się lub studiuje (w przypadku, kiedy ukończyło 18 lat).

Jeżeli alimenty z funduszu przysługują osobie niepełnosprawnej, powinna ona dołączyć do wniosku dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności. Instytucja, w której złożono wniosek ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

1 października danego roku rozpoczyna się okres wypłacania świadczeń przez Fundusz Alimentacyjny. Jaka kwota przysługuje na dziecko? Wszystko zależy od tego, jaką wysokość almientów ustalił sąd. Jeżeli jest to 300 zł, tyle samo zostanie wypłacone co miesiąc.

Natomiast najwyższa kwota, jaką może wypłacić fundusz wynosi 500 zł. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sądownie przyznano np. 700 zł, alimenty z Funduszu Alimentacyjnego wyniosą jedynie 500 zł.

Alimenty z funduszu a praca

W sytuacji, kiedy osoba pobierająca alimenty podejmie się pracy, powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie gminę. Nastąpi wówczas ponowne przeliczenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Jeżeli zostanie przekroczona kwota 725 zł, prawo do świadczeń zostanie utracone.

Źródła:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Dzieci na weselu

Zamierzasz wyprawić huczne wesele. Zapraszasz więc gości. Goście weselni to zazwyczaj osoby dorosłe, ale wiele z tych osób ma już swoje dzieci. Prosząc osoby dorosłe na wesele ważne jest by...

Czytaj dalej →
Atrakcje weselne

Prezenty dla gości weselnych

Coraz częściej Państwo Młodzi chcąc podziękować swoim gościom za przybycie na wesele i za dobrą zabawę ofiarowują im małe upominki. Jakie upominki dla gości weselnych? Prezentami dla gości zwykle są...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Ciekawe pomysły na zaręczyny

Zanim nastąpi sakramentalne „tak” przed ołtarzem, zawiązują się tak zwane zaręczyny. Chłopak prosi swoją dziewczynę o rękę wręczając jej pierścionek zaręczynowy. Jest to część tradycji oraz bardzo ważny moment w...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo