Każde nowonarodzone dziecko w nieprzekraczalnym terminie powinno być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to obowiązek rodzica lub opiekuna prawnego każdego noworodka. Po dokonaniu tej czynności, dziecko staje się pełnoprawnym obywatelem kraju, co potwierdzone jest aktem urodzenia, który otrzymuje osoba rejestrująca. Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat wszelkich czynności, dokumentów i zasad, które dotyczą rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rejestracja dziecka w USC

Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego to obowiązek rodzica lub opiekuna każdego noworodka. Od 2015 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie rejestracji dziecka w urzędzie, z którymi młodzi rodzice powinni się zapoznać. Aby zarejestrować dziecko należy zgłosić się do USC właściwego dla miejsca, w którym noworodek przyszedł na świat. Dla przykładu, jeżeli rodzice mieszkają na stałe w Poznaniu, a dziecko urodzi się w Gdańsku, należy udać się do właściwego dla szpitala Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku. Co ważne, wraz z rejestracją dziecka otrzymuje ono zameldowanie, a także wydawany jest jeden skrócony akt urodzenia.

Kto może zarejestrować dziecko w USC

Prawo określa kto może zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. W pierwszej kolejności zobowiązani są do tego rodzice – ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan na to pozwala. Bardzo istotne jest to, iż rodzice muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych – jeżeli są więc niepełnoletni, dziecko rejestruje opiekun matki, np. jej rodzic albo przedstawiciel ustawowy. Rejestracji dziecka może dokonać również pełnomocnik rodziców.

Ile czasu na zarejestrowanie dziecka?

Czas liczony od porodu, w którym rodzice zobowiązani są do rejestracji dziecka, zależny jest od tego czy dziecko urodziło się martwe czy żywe. W pierwszym przypadku okres ten wynosi 3 dni, jeżeli zaś dziecko urodzi się żywe – 21 dni od daty narodzin. Po dokonaniu rejestracji urzędnik powinien niezwłocznie wystąpić o nadanie noworodkowi numeru PESEL.

Dokumenty do rejestracji dziecka

Przed 2015 rokiem, aby zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, niezbędnych było kilka dokumentów, a od czasu zmian ich lista została ograniczona do dwóch. Pierwszym z dokumentów niezbędnych do rejestracji jest Karta Narodzin Dziecka, którą wydaje szpital. Sami rodzice powinni zgłosić się do Urzędu tylko z aktualnym dowodem tożsamości. W przypadku, gdy rejestracji dokonuje pełnomocnik rodziców, powinien mieć on przy sobie również pełnomocnictwo.

Rejestracja dziecka – koszt

W świetle aktualnych przepisów rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jest bezpłatna.