Ulga na dziecko to znaczący zastrzyk gotówki! Nie każdy jednak zyska tyle samo.

Jakie są zasady obliczania dochodu do ulgi prorodzinnej? Komu przysługuje i ile maksymalnie wynosi ulga na dziecko? 2021 to rok, w którym to odliczenie jest najwyższe w historii, ale nie każdy zaoszczędzi aż 6 924,12 złotych. Wszystkiego na temat ulgi na dziecko dowiecie się z naszego tekstu.

Ulga na dziecko 2021 – ile wynosi?

Kwota odliczenia na dziecko w 2021 roku determinowana jest przez liczbę posiadanego potomstwa i przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Ile wynosi?

Jeśli rodzice posiadają jedno dziecko:

 • ulga miesięczna wynosi 92,67 zł
 • ulga roczna wynosi 1 112,04 zł.

Jeśli rodzice posiadają dwoje dzieci:

 • ulga miesięczna wynosi 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł)
 • ulga roczna wynosi 1 112,04 zł na każde dziecko (2 224,08 zł łącznie).

Rodzice, którzy posiadają troje dzieci:

 • ulga miesięczna wynosi po 92,67 zł na pierwszą dwójkę, a w przypadku trzeciego dziecka 166,67 zł (czyli łącznie 352,01 zł)
 • ulga roczna wynosi po 1 112,04 zł na pierwszą dwójkę, a w przypadku trzeciego dziecka 2 000,04 zł (łącznie na całą trójkę 4 224,12 zł).

Czworo lub więcej dzieci:

 • kwota ulgi miesięcznej wynosi po 92,67 zł na pierwszą dwójkę, 166,67 zł na trzecie dziecko, a na czwarte i każde kolejne przypada po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi łącznie 577,01 zł)
 • kwota ulgi rocznej wynosi po 1 112,04 zł na pierwszą dwójkę, 2 000,04 zł na trzecie dziecko i po 2700 zł na czwarte oraz każde kolejne dziecko (roczna ulga na czworo dzieci wynosi łącznie 6 924,12 zł).

Warto zauważyć, że do liczby dzieci bierze się pod uwagę tylko te, na które przysługuje ulga.

Ulga na dziecko 2021 – limit dochodu rodziców

Ulga na dzieci w 2021 roku przysługuje rodzicom, bądź opiekunom prawnym, których dzieci:

 • są niepełnoletnie
 • są pełnoletnie, ale wciąż się uczą (do ukończenia 25 roku życia)
 • są niepełnosprawne (niezależnie od wieku)

Z ulgi mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni, którzy w minionym roku podatkowym otrzymywali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem tak zwanej skali podatkowej (podatek wynoszący 17 % lub 32 %), czyli podatnicy rozliczający się za pomocą formularzy PIT 36 oraz PIT 37.

Rodzice, którzy wychowują więcej niż jedno dziecko, nie muszą przejmować się wysokością uzyskiwanych przez siebie dochodów, ponieważ w takim przypadku nie obowiązuje żaden limit, od którego byłoby uzależnione skorzystanie z ulgi prorodzinnej. Jednak w przypadku, gdy rodzice mają tylko jedno dziecko, limit dochodu wynosi:

 • 112 000 zł w przypadku podatnika, który przez cały rok podatkowy pozostawał w związku małżeńskim (obowiązuje zasada sumowania dochodów podatnika i jego współmałżonka). Uwaga – w tym przypadku nie bierze się pod uwagę małżonków przebywających w separacji oraz osób pozostający w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym;
 • 112 000 zł w przypadku podatnika, który samotnie wychowuje dziecko;
 • 56 000 zł w przypadku podatnika, który przez cały rok lub jego część nie pozostawał w związku małżeńskim.

Chcąc obliczyć dochód do ulgi prorodzinnej, warto pamiętać o tym, że pod uwagę bierze się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

 • opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową (17 % lub 32 %)
 • z kapitałów pieniężnych (opodatkowanie wynosi 19 %) – zalicza się do nich na przykład odpłatne zbycie papierów wartościowych
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej (stawka podatku wynosi w tym przypadku 19 %) – należy odliczyć od nich składki, które zostały przekazane przez podatnika na ubezpieczenie społeczne.

Ryczałt a ulga na dzieci 2021

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są do opłacania podatku dochodowego, który jest uzależniony od rodzaju świadczonych przez nich usług lub sprzedawanych towarów. Tacy podatnicy składają zeznanie roczne PIT 28, a w tym przypadku nie można rozliczyć ulgi prorodzinnej. Forma opodatkowania jaką jest ryczałt, wyklucza możliwość odliczenia ulgi na dziecko.

Dochód dziecka a ulga prorodzinna 2021

Do skorzystania z ulgi prorodzinnej w 2021 roku uprawnieni są:

 • rodzice dziecka, posiadający władzę rodzicielską lub
 • opiekunowie prawni dziecka (jeśli dziecko z nimi zamieszkuje) lub
 • rodzice zastępczy (jeśli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej).

Dochody dziecka a ulga prorodzinna 2021
Rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej w 2021 roku, jednak dopuszczalny limit dochodu dziecka (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów) za poprzedni rok nie może przekroczyć 3 089 zł. Warto zauważyć, że do sumy dochodów dziecka nie wlicza się renty.


Z odliczenia na dziecko w 2021 roku nie mogą skorzystać rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej

Brak dochodu a ulga na dziecko w 2021 roku

Ulga prorodzinna to ukłon w stronę podatników, którzy swój dochód wykazują w deklaracji PIT 36 lub PIT 37. Należy podkreślić, że ulgę na dziecko odlicza się od zapłaconego podatku dochodowego – osoby, które nie otrzymują dochodów, nie płacą również podatku dochodowego, a co za tym idzie, nie mają możliwości odliczenia ulgi. Reasumując: jeżeli rodzic nie otrzymuje żadnych dochodów, od których odprowadzałby podatek dochodowy, nie może skorzystać z ulgi na dziecko.

Ulga dla samotnej matki 2021 – kwota

Za samotną matkę uważana jest:

 • panna
 • wdowa
 • rozwódka
 • osoba, co do której orzeczono separację małżeńską
 • kobieta pozostająca w związku małżeńskim, jeśli jej mąż przebywa w zakładzie karnym
 • kobieta pozostająca w związku małżeńskim, jeśli jej mąż został pozbawiony praw rodzicielskich przez sąd.

Zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami samotna matka może odliczyć od podatku kwotę wynoszącą 1 112,04 zł na jedno dziecko, 2 224,08 zł w przypadku dwójki dzieci, itd.

Ulga na dziecko 2021 – do ilu lat?

Jakie kryteria musi spełnić dziecko, aby rodzice mogli skorzystać z ulgi rodzinnej w 2021 roku?

 • wiek niższy niż 18 lat
 • wiek niższy niż 25 lat w przypadku osób uczących się lub studiujących

Na odliczenie ulgi na dziecko pomiędzy 18. a 25. rokiem życia zgodnie z przepisami ustawy pozwala nauka w szkole, o której mowa w  takich przepisach jak:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
 • przepisy regulujące system oświaty lub przepisy o szkolnictwie wyższym, które obowiązują w innym kraju niż Polska

Należą do nich takie typy szkół jak na przykład:

 • szkoły ponadgimnazjalne
 • wyższe uczelnie publiczne i prywatne
 • kolegia nauczycielskie
 • nauczycielskie kolegia języków obcych
 • wyższa szkoła oficerska

Rodzice pytają o ulgę na dziecko:

Ile wynosi ulga na dziecko w 2021 roku?

Wysokość ulgi prorodzinnej w 2021 roku wynosi:

 • 1 112,04 zł w przypadku posiadania jednego dziecka
 • 2 224,08 zł łącznie, jeśli rodzice posiadają dwoje dzieci
 • 4 224,12 zł łącznie w przypadku trójki dzieci
 • 6 924,12 zł łącznie w przypadku czwórki dzieci + po 2 700 zł na każde kolejne dziecko

Ile dziecko może zarobić, żeby móc odliczyć ulgę w 2021 roku?

Rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej w 2021 roku, jeśli suma dochodów dziecka za ubiegły rok nie przekroczyła limitu 3 089 zł. Za dochód uznaje się przychód dziecka pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Warto zauważyć, że do sumy dochodów potomka nie wlicza się otrzymywanej ewentualnie renty, a ulga podatkowa przysługuje w tym przypadku rodzicom, których dziecko uczy się lub studiuje i nie przekroczyło jeszcze 25 roku życia.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo