Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci. Jak się liczy i ile wynosi?

Kobiety, które wychowały czworo dzieci oraz mężczyźni, którzy wychowali czworo dzieci, ponieważ z jakiejś przyczyny nie robiła tego ich matka, mogą starać się o dodatek do emerytury. Świadczenie to nazywane jest czasem programem Mama 4+ lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Kto może z niego skorzystać?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci mogą otrzymać osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i żyją na granicy ubóstwa.
 • O to świadczenie mogą starać się kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia. W przypadku mężczyzn konieczne jest spełnienie kryterium, które mówi o niewychowywaniu dzieci przez matkę (np. z powodu jej śmierci).
 • Dodatek za wychowywanie dzieci jest przyznawany na podstawie wniosku rodzica co najmniej czwórki dzieci.
 • To, ile wynosi świadczenie, zależy od sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy.

Kto może otrzymać dodatek za wychowywanie dzieci?

Program Mama 4+ został stworzony z myślą o osobach, które zrezygnowały z pracy zarobkowej lub w ogóle jej nie podjęły, żeby móc wychować co najmniej czworo dzieci, a w wieku emerytalnym nie mają dochodu, który zapewniłby im podstawowe środki utrzymania. Taki dodatek do emerytury za wychowanie dzieci mogą dostać:

 •  kobiety, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci,
 • mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy zarówno dzieci własnych, jak i dzieci współmałżonka, przysposobionych oraz dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Aby otrzymać dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, trzeba:

 • mieszkać w Polsce,
 • mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia),
 • mieć polskie obywatelstwo / mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce / mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

Wniosek o dodatek do emerytury za wychowanie dzieci. Co musi zawierać?

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci nie jest przyznawany z automatu. Aby go otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w placówkach ZUS-u. We wniosku tym trzeba uzupełnić takie dane jak:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL),
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer konta bankowego i nazwę banku,
 • podpis.

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informacje o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej wnioskodawcy. Ojcowie ubiegający się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające w oświadczeniu muszą wskazać także datę zgonu matki dzieci, datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i potwierdzić to odpowiednimi dokumentami. Tak przygotowany wniosek rozpatruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mama 4+. Ile wynosi dodatek do emerytury za wychowywanie dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może mieć różną wysokość. Osobom, które pobierają emeryturę lub rentę niższą niż najniższa emerytura, przyznaje się świadczenie będące dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota dodatku jest równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez wnioskodawcę emerytury albo renty. To świadczenie może być pobierane także przez osoby, które nie pobierają emerytury ani renty. Jeżeli ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymają na konto 1100 zł miesięcznie (kwota ta jest co roku waloryzowana). Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję o jego przyznaniu.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo